Debatt

C: Fler partier förstår vikten av en skattepolitik som gynnar företagande

DEBATT. Sveriges företagare och anställda lever i en period av omfattande förbättringar av skattesystemet. Och fler förbättringar kommer, skriver Per Åsling (C).

Nu utvidgas rut-avdraget och taket ska höjas. Det är framför allt människor som har en svag position på arbetsmarknaden som nu får möjlighet att få ett jobb, skriver debattören.
Nu utvidgas rut-avdraget och taket ska höjas. Det är framför allt människor som har en svag position på arbetsmarknaden som nu får möjlighet att få ett jobb, skriver debattören.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Per Åsling (C)
Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson


De ekonomiska effekterna som uppstått under hanteringen av coronapandemin har inneburit historiska stödpaket till hushåll och företag. Parallellt med detta pågår ett omfattande arbete med att få på plats skattepolitiska reformer som är strukturellt riktiga och som dessutom kommer vara viktiga för företagen efter att krisen ebbat ut.

Centerpartiet kan konstatera att det under den pågående pandemin vuxit fram en bred insikt i Sveriges riksdag om vikten av ett skatteklimat som gynnar företagande. Vänsterpartiet ville ge företag anstånd med avgifter och införa räntefria statliga lån samtidigt som Moderaterna föreslog helt slopade arbetsgivaravgifter våren 2020.

Oavsett olika syn kring utformningen av specifika förslag är vår förhoppning att krisen, bland mycket annat, kan föra med sig en djupare förståelse för företagarens vardag hos fler av riksdagens partier.

Förbättringar kommer

Redan i de första fyra ordinarie statsbudgetarna kan Centerpartiet konstatera att svensk skattepolitik förändrats i grunden.

Per Åsling (C)
Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson

Svensk politik har historiskt präglats av långsamma förändringar i skattesystemet. Periodvis har dock politiken ökat upp tempot och under en i sammanhanget kortare period genomfört flera omfattande skattereformer. Senast det begav sig var mandatperioden 2006–2010 då inkomstskatterna och marginalskatterna sänktes, förmögenhetsskatten avskaffades, 3:12 systemet reformerades, rut-tjänster infördes och arbetsgivaravgifterna sänktes kraftigt. Bland mycket annat.

När vi går in i den andra halvan av nuvarande mandatperiod kan Centerpartiet konstatera att Sveriges företagare och anställda återigen lever i en period av omfattande förbättringar av skattesystemet. Och fler förbättringar kommer.

För hög skattebörda

Per Åsling (C).
Per Åsling (C). Foto: Centerpartiet

Inom ramen för januariavtalet finns en bred reformagenda för Sveriges företagare som nu blir verklighet genom en omläggning av skattepolitiken. Sverige måste fortsätta och ta steg framåt när det gäller avbyråkratisering av företagande och i synnerhet småföretagandet i Sverige. Trots mer än ett decennium av, periodvis, omfattande reformarbete riktat mot företagen är företagens skattebörda för hög, skattesystemet alltför komplicerat, den administrativa bördan för stor och regelkrånglet hämmande för företagande.

Reformer C drivit på

Redan i de första fyra ordinarie statsbudgetarna kan Centerpartiet konstatera att svensk skattepolitik förändrats i grunden. Det handlar om skattesänkningar riktade mot individer i olika inkomstgrupper och företag av olika storlek verksamma i olika branscher.

  • Genom en förenklad och sänkt beskattning vid ägarskiften har viktiga steg tagits för att underlätta den omfattande generationsväxling av företag som Sverige står mitt i och som förväntas öka kommande decennium.

  • Värnskatten som infördes som en temporär skatt i samband med budgetsaneringen efter 1990-talskrisen är nu borta. Efter att sex regeringar, av olika politisk färg, inte förmått ta bort denna skatt har vi nu tagit stora steg mot sänkta marginalskatter.

  • För att göra det billigare för företag att anställa unga, nyanlända och långtidsarbetslösa finns nu ett ingångsavdrag som innebär att arbetsgivaravgiften sänks med två tredjedelar – från 31 till 10 procent – under två år när företag anställer individer från dessa grupper.

  • Nu utvidgas rut-avdraget till att även omfatta tjänster som tvätt vid tvättinrättning, montering av möbler och transport av bohag till andrahandsbutiker. Även taket för rut-avdraget ska höjas till 75 000 kronor per år, jämfört med dagens tak på 50 000 kronor. Det är framför allt människor som har en svag position på arbetsmarknaden som nu får möjlighet att få ett jobb. Det underlättar också vardagen för människor som köper rut-tjänster att få livspusslet att gå ihop.

  • Människor på landsbygden betalar alldeles för hög skatt i jämförelse med andra delar av Sverige. Trots det får de sämre offentlig service och sjukvård. Det är en orättvisa som vi inte accepterar. Därför har vi drivit på för sänkt skatt för boende i glest befolkade områden.

Detta är några av de konkreta reformer som är beslutade. Men mer väntar.

Utredningar på g

Centerpartiet har varit drivande i att få ett antal utredningar på plats som ska leda till än bättre förutsättningar för jobb och företagande.

  • Vi har länge drivit på för ingångsföretagande, en schabloniserad förenklad beskattning för de allra minsta företagen. Den utredning som nu sitter ska resultera i förenklad beskattning från 2021.

  • Vi kommer få lättad regelbörda för de allra minsta företagen genom den utredning som brett ska analysera och identifiera vilka regelverk som är mest betungande för mikroföretag och föreslå förenklingar.

  • Ett förbättrat system för personaloptioner behövs också. Många företag slåss om välutbildad personal, och personal med specialistkompetenser. Så hur ska små, nystartade företag kunna hävda sig när man inte kan erbjuda högre löner än storföretagen? En bra lösning på det här problemet är personaloptionerna. De innebär att nyckelpersoner erbjuds delägarskap i bolaget, i utbyte mot lite lägre lön. Men dagens system är otillräckligt, därför kommer ett nytt system på plats under mandatperioden.

Förståelse för företagandet

Det som i januari 2019 var en lista på reformer i syfte att göra det billigare och enklare att starta, utveckla och driva företag har nu fått ett andra, minst lika viktigt, syfte: att hjälpa till att stärka vårt näringsliv när Sverige nu ska göra en omstart efter pandemin. Detta kommer sannerligen att underlättas när vi nu ser en bredare förståelse för företagandets villkor inte bara i riksdagen utan i hela samhället.

Nämnda personer

Per Åsling

Rådgivare The Labyrinth, styrelseordförande Trångsviksbolaget AB och Ekonord Invest
Gymnasieutbildning, Lantbrukare

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00