Betänkande: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsom­råde 12, som totalt uppgår till drygt 101 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet till­styrker också regeringens förslag om ändring i socialförsäkringsbalken med ikraftträdande den 1 januari 2020.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, V och KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i de särskilda yttrandena. 

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login