Betänkande: Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsom­råde 11, som uppgår till ca 36,5 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, V och KD). Ledamö­terna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemo­kraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redo­visar i stället sina överväganden i de särskilda yttrandena.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login