Tv-avgiften ska tas via skattesedeln

MEDIER. Public service är en förutsättning för en väl fungerande demokrati därför är det rimligt att alla bär kostnaden för verksamheten via skatten, inte via en avgift knuten till en tv-apparat, anser kulturminister Alice Bah Kuhnke. 

Foto: Altinget
Mattias Croneborg

Avgiften för tv och radio görs om för att vara mer tidsenlig och kommer att betalas av alla som har inkomst.

– Försäljningen av tv-apparater har minskat med 30 procent sedan 2010, sade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) på en pressträff.

Hon menar att man idag inte tittar på teve på samma sätt som man gjorde förut och att det inte längre fungerar att ha avgiften knuten till hushållets teveapparat så som det är i dag. Istället blir avgiften, eller skatten som det egentligen är, att betalas som en del av skatten. Därmed blir det bara de med inkomst som behöver betala den nya avgiften.

– Det blir mer rättvist, sade Alice Bah Kuhnke.

Börjar gälla januari 2019

Avgiften kommer att vara öronmärkt och inte bli en del av budgetförhandlingarna. Det kommer inte heller att gå in under utgiftstaket. Tanken är att oberoendet ska värnas. Det ska inte gå att sänka avgiften till Public service utan att man först ändrar lagen.

Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2019. Avgiften ska betalas av alla som är obegränsat skattskyldiga, har en beskattningsbar förvärvsinkomst och som har fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång. Avgiften ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till en inkomst som motsvarar 2,127 gånger inkomstbasbeloppet (i dag ligger det på drygt 60 000 kronor). Den maximala public service-avgiften beräknas för 2019 uppgå till 1 308 kronor per person och år. Företag och andra juridiska personer ska inte omfattas.

Radiotjänst avvecklas

Förslaget innebär alltså slutet för radio- och tv-avgiften som är knuten till hushåll och inte individer. Det innebär också att Radiotjänst AB, som i dag ansvarar för att driva in tv-licensen, avvecklas.

Nivån för anslaget till Public Service kommer att bestämmas för hela villkorsperioden. Det kommer alltså inte vara möjligt för politikerna att ändra på den under innevarande period. I dag är sändningstillståndet sex år. Men i regeringens förslag ingår att man ändrar längden till åtta år. Varje period ska börja i januari ett valår för att maximera den tid det kan ta att ändra storleken på bidraget till Public Service.

c Första perioden kommer att löpa på tio år för att komma i takt med valperioderna, sade Alice Bah Kuhnke.

Riksdagsledamöter ej välkomna

Regeringen föreslår också att den som är verksam som riksdagsledamot inte får vara styrelseledamot i Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR. Även detta för att minska politikerna inflytande över Public Service.

Ett ytterligare förslag i lagrådsremissen är att låta utreda om det i grundlagen skulle vara lämpligt att reglera oberoendet för Public service.

Tidigare har oppositionen ställ sig bakom förslaget. Sverigedemokraterna villkorar dock stödet.

"Sverigedemokraterna instämmer med regeringens analys att finansieringen för public service måste ses över. Däremot vill se en översyn av public service systemet som helhet. Det innebär en översyn av sändningstillstånd, granskningsfunktioner och verksamhetsuppdelning. Detta måste ske innan eller samtidigt som en omarbetning av finansieringssystemet. Vi är inte beredda på att ställa oss bakom en förändring av public service finansiering så länge som fullständig översyn inte är gjord", skriver partiet i ett pressmeddelande. 

- Vi har aktivt förespråkat en fullständig översyn av public service, både finansiering och verksamhetens upplägg. När svenska folket inte kan välja bort att betala för public service är det av yttersta vikt att säkra att medieinnehållet är och förblir sakligt och opartiskt. För att uppnå en högre grad av nyansering har Sverigedemokraterna lagt fram ett antal förslag hur saklighet och opartiskhet kan stärkas, säger Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson, för Sverigedemokraterna.

 

 

 

Dokumentation

Vad händer nu?

Regeringen räknar med att kunna lägga fram en proposition i maj. Riksdagen kan sedan fatta beslut under hösten. Grunden för förslaget kommer från Public service-kommittén där alla partier var eniga om utformningen av den nya avgiften. Förslaget kommer därför att röstas igenom i riksdagen.  När det gäller SD är det dock osäkert om de numer stöder förslaget. 


Nämnda personer

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker (MP), ledamot i partistyrelsen
fil. kand. statsvetenskap (Stockholms uni., 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00