Debatt

Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU

DEBATT. Alltför lite görs från svensk sida medan lagstiftningsarbetet pågår på EU-nivå. Det saknas en tydlig struktur där samhällsaktörer med kunskap om nya reglers konsekvenser tidigt involveras i EU-processerna, skriver Sara Lowemark från Svenskt näringsliv. 

Foto: EU-kommissionen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Sara Lowemark
Internationell samordnare, Svenskt näringsliv


EU-samarbetet är livsviktigt för Sverige. Vi behöver ett väl fungerande EU som klarar att hantera det växande antal frågor som inte kan lösas nationellt. Över 70 procent av vår internationella handel sker inom Europa. Därför måste vi bli mycket bättre på att påverka beslutsfattandet i EU.

För sent att påverka

Medan lagstiftningsarbetet pågår på EU-nivå – när möjligheterna att påverka lagförslagen är som störst – görs alltför lite från svensk sida. Det beror på att det saknas en tydlig struktur där samhällsaktörer med kunskap om nya reglers konsekvenser tidigt involveras i EU-processerna.

Fokus hamnar i stället på att utreda och remissbehandla i samband med det nationella genomförandet, efter det att EU-rättsakten har antagits. Då är det förstås för sent att påverka.

Möjlighet att påverka

Därför krävs det att vi är mer aktiva i EU-samarbetet med tydliga positioner och insikter om hur EU-lagstiftning påverkar vår konkurrenskraft. Detta kräver att Sverige mobiliserar sig tidigt, redan när nya lagförslag initieras hos kommissionen. Det är då vi har störst möjlighet att påverka de lagar som sedan i stor utsträckning kommer att implementeras i Sverige.

"Vända positiva EU-opinionen"

Det är dags att öka ambitionsnivån rejält och skapa en stark och väl underbyggd svensk Europapolitik genom hela lagstiftningsprocessen.

Sara Lowemark
Internationell samordnare, Svenskt näringsliv

Om vi fortsätter att agera för sent i EU:s regleringsprocesser så försvagas i praktiken vår ställning i unionen. De bristande samråden med samhällsaktörer i ett tidigt skede gör det svårare att få fram tillräckligt bra konsekvensanalyser.

Resultatet blir i många fall sämre lagstiftning, onödigt komplicerade regelverk, problem med tolkning och tillämpning av EU-förordningar och kostsamma förseningar vid införlivandet av nya EU-direktiv.

Allt detta försämrar svensk konkurrenskraft och förutsättningarna för vårt välstånd. Det finns också en uppenbar fara för att dåligt implementerad EU-lagstiftning ska vända den positiva EU-opinionen.

Otillräckliga initiativ 

Dessa problem är väl kända och utredda. Men trots det har inte tillräckligt gjorts för att komma till rätta med dem. De initiativ som regeringen har tagit hittills för att involvera samhällsaktörer i EU-arbetet, bland annat EU-handslaget och de nya EU-sakråden, är vällovliga men otillräckliga.

Fem förslag

I den nya rapporten ”Stärkt position i EU genom ökad delaktighet” belyser Svenskt näringsliv problemen med bristen på delaktighet i EU-processerna och visar hur detta leder till dyra, ineffektiva och krångliga regler som drabbar svenska företag och konsumenter.

Rapporten innehåller fem förslag på förändringar av regeringens och de statliga myndigheternas EU-arbete:

  1. Etablera kvalitetsprinciper som vägleder EU-arbetet och skapa ett forum för diskussion och råd kring genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning.

  2. Förtydliga att myndigheterna deltar i EU-arbetet som företrädare för Sverige.

  3. Inrätta stående beredningsgrupper med olika samhällsaktörer som möjliggör ett reellt kunskapsutbyte om EU-förslagen.

  4. Håll ihop lagstiftningskedjan genom ökat samarbete mellan olika funktioner.

  5. Stärk utformning och innehåll i regeringens fakta-PM.

Det här är förslag som skulle gå snabbt att genomföra. De är inspirerade av bland annat våra grannländers strukturer och strategier för en aktiv roll, både i EU-förhandlingarna och vid genomförande av EU-lagstiftning.

Öka ambitionsnivån

En förutsättning är ett tydligt politiskt ledarskap från högsta nivå i regeringskansliet för att säkerställa insyn, delaktighet och inflytande för berörda aktörer på ett tidigt stadium i EU-processerna. De svenska samrådsformerna för EU-arbetet måste förtydligas och formaliseras.

Att Storbritannien nu lämnat unionen gör detta än mer angeläget. Vi har förlorat vår närmast allierade i EU-samarbetet och maktförhållandena vid förhandlingsborden har förändrats.

Det är dags att öka ambitionsnivån rejält och skapa en stark och väl underbyggd svensk Europapolitik genom hela lagstiftningsprocessen.

Dokumentation

Läs Svenskt näringslivs rapport, ”Stärkt position i EU genom ökad delaktighet” härE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00