Debatt

Stoppa omedelbart Sveaskogs markförsäljningar

Att fortsätta med Sveaskogs markförsäljningsprogram och eventuellt utöka markförsäljningarna samtidigt som det pågår en utredning som ska analysera vilka rättigheter som finns inom dessa marker är inte rättssäkert. Det skriver Svenska samernas riksförbund.

”Ett steg närmare en ansvarsfull förvaltning är att regeringen nu agerar och hörsammar det krav om stoppade markförsäljningar och översyn av ägardirektivet som Sámiid Riikasearvi fört fram.”
”Ett steg närmare en ansvarsfull förvaltning är att regeringen nu agerar och hörsammar det krav om stoppade markförsäljningar och översyn av ägardirektivet som Sámiid Riikasearvi fört fram.”Foto: Henrik Montgomery/TT
Jenny Wik Karlsson
Matti Blind Berg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveaskog förvaltar i dag områden som till många delar är avgörande för renen och renskötselns utövande. Det rör det sig om stora markområden där Sveaskog har som uppdrag att förvalta denna mark så att renskötselns behov tillgodoses.

I dag är vi långt ifrån en förvaltning som tillgodoser samiska rättigheter, renen och renskötseln behov.

Redan vid privatiseringen av Domänverket framfördes från samisk sida att den statliga bolagiseringen inte får medföra negativa konsekvenser för renskötseln och den samiska markanvändningen. En illa skött förvaltning såsom utförsäljning av mark och skogsbruksåtgärder som samebyarna motsatt sig kan få stora negativa konsekvenser för renskötseln och ytterst leda till en urholkning av de samiska rättigheterna.

Dags för ansvariga att agera

Att Sveaskog i sin förvaltning ska ta ett större ansvar i dessa frågor är naturligt och ligger i linje med vad som kan förväntas av statligt ägda bolag. I dag är vi dock långt ifrån en förvaltning som tillgodoser samiska rättigheter, renen och renskötseln behov. Det yttersta ansvaret för detta ligger på riksdag och regering, det är också hos riksdagen och regering som förändring kan ske, genom ägardirektivet. Det är dags för de ansvariga att kliva fram och agera.

Pågående utredning

I somras presenterade utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen förslag som innebär en utökning av Sveaskogs pågående markförsäljningsprogram, bland annat genom att tillhandahålla ersättningsmark i samband med skydd av naturskogar med höga bevarandevärden. Det utökade markförsäljningsprogrammet bör enligt utredningen i första hand användas för att allmänningsskogar, enskilda med flera ska kunna fortsätta att bedriva skogsbruk.

Den 20 maj 2021 beslutade regeringen om det kommittédirektiv som ligger till grund för den nu pågående utredningen, En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske. Av direktivet framgår att utredaren ska analysera och klargöra vilka rättigheter som samebyarna har inom året runt-markerna som staten förvaltar, samt analysera och klargöra vilka rättigheter som samebyarna har ovan lappmarksgränsen på mark som staten genom bolag förvaltar. Regeringen har nu initierat och tillsatt en utredning som ska analysera vilka rättigheter som finns på dessa områden och vad dessa rättigheter de facto innebär för statens förvaltning.

Risk för ökade konfliktytor

Att fortsätta med Sveaskogs markförsäljningsprogram och eventuellt utöka markförsäljningarna samtidigt som det pågår en utredning som ska analysera vilka rättigheter som finns inom dessa marker är inte rättssäkert.

Konsekvenserna för såväl samebyarna, staten, de tilltänkta fastighetsköparna samt de som erhåller eventuell ersättningsmark riskerar att bli stora, framför allt om utredningen pekar på att de samiska rättigheterna är långt starkare på dessa områden än staten tidigare erkänt.

Hur tänker regeringen lösa eventuella juridiska spörsmål som kan komma att uppstå om markerna sålts, exempelvis om det visar sig att samebyarna har ensamrätt till jakten och fiske inom dessa områden? Det finns en stor risk att även den nya fastighetsägaren i ett sådant fall kommer känna sig lurad av staten, och med största sannolikhet kommer konfliktytorna att öka.

Lyssna på oss

Om regeringen inte omedelbart stoppar markförsäljningarna, i vart fall så länge som utredningen pågår, innebär det i praktiken att staten återigen tar mark där samebyarna har starka rättigheter och delar ur den till enskilda. Ett sådant agerande skulle vara direkt ansvarslöst och anmärkningsvärt.

Ett steg närmare en ansvarsfull förvaltning är att regeringen nu agerar och hörsammar det krav om stoppade markförsäljningar och översyn av ägardirektivet som Sámiid Riikasearvi fört fram.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00