Debatt

Skogsstyrelsens legitimitet är hotad under nuvarande ledning

Generaldirektörens förordnande på Skogsstyrelsen löper ut den 24 februari. För att Skogsstyrelsen inte ska förlora sin trovärdighet kräver vi att en ny generaldirektör tillsätts. Det är direkt olämpligt att utse Herman Sundqvist som generaldirektör för en statlig myndighet som ska agera opartiskt, skriver 57 företrädare för miljöorganisationer, föreningar och samebyar.

”Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har under sina sex år inom Skogsstyrelsen kraftigt nedmonterat myndighetens naturvårdsarbete vilket skadat myndighetens trovärdighet som opartisk instans.”
”Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har under sina sex år inom Skogsstyrelsen kraftigt nedmonterat myndighetens naturvårdsarbete vilket skadat myndighetens trovärdighet som opartisk instans.”Foto: Pixabay och Veronika Lax
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Elin Götmark, talesperson Skydda Skogen
Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace
Nastaran Zargari, ordförande Jordens Vänner
Agnes Hjortsberg, Fridays for Future Sweden
Jörg Hellkvist, aktiv inom Parents For Future Sweden
Signe Propst, ordförande Fältbiologerna
Robin Holmberg, ordförande PUSH Sverige
Robin Zachari, kanslichef på folkrörelsen Skiftet
Pia Björstrand, talesperson Klimataktion
Sofia Fogelström, ordförande Klimataktion Kalmar
Gunilla Winberg, ordförande Framtiden i våra händer
Marcus Lidström, ordförande Naturskyddsföreningen Norrbotten
Staffan Landström, ordförande Naturskyddsföreningen Västernorrland
Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg
Karl-Axel Reimer, ordförande Naturskyddsföreningen Sörmland
Claes Gårdinger, ordförande Naturskyddsföreningen Kalmar
Peter Rolfson, ledamot Naturskyddsföreningen Kronoberg
Jörgen Svensson, ledamot Naturskyddsföreningen Karlskrona
Magnus Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen Hudiksvallsbygden
Carl Alexander Lindman, ordförande Naturskyddsföreningen Ljusdal
Margareta Wikström, ordförande Naturskyddsföreningen i Rättvik
Börje Eriksson, ordförande Naturskyddsföreningen i Borlänge
Gunilla Munters, ordförande Vansbro Naturskyddsförening
Lars-Ola Westerlund, ordförande Naturskyddsföreningen Värmland
Ola Nordstrand, ordförande Naturskyddsföreningen Roslagen
Barbara Sandell, ordförande Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg
Inge Löfgren, ordförande Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening
Lena Loren, Naturskyddsföreningen i Växjö
Per Darell, Naturskyddsföreningen i Alvesta
Renate Foks, ordförande Stranda Naturskyddsförening
Jan Herrmann, ordförande Ölands Naturskyddsförening
Anders Lindoff, ordförande Naturskyddsföreningen i Olofström
Mikael Nordendahl, ordförande Ångermanlands Ornitologiska Förening
Elisabeth Marklund, sekreterare Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF)
Stig-Åke Svenson, ordförande Dalarnas ornitologiska förening
Lars-Erik Nilsson, ordförande Tunabygdens fågelklubb
Maud Granberg, ordförande Fågelklubben Vingarna, Vansbro
Styrelsen genom Olga Nadeina Wermlands, ornitologiska förening (WOF)
Styrelsen genom Per Undeland, ordförande Dalslands ornitologiska förening
Annica Nordin, ordförande Göteborgs Ornitologiska Förening
Niklas Tellbe, ordförande Borås Fågelklubb
Åke Nilsson, ordförande, Östra Smålands Ornitologiska Förening (ÖSOF)
Jan Brenander, ordförande Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
Larsgunnar Nilsson, ordförande Tjust Fågelklubb
Per Gullstrand, Skogsgruppen i Oskarshamn
Carina Frost, medlem i Skogsgruppen Gävleborg
B. Ingvar Andersson, skogsgruppen Risvedsgruppen
Jens Unosson, naturvårdare Skogsnätverket Mycel
Agneta Anderson, ordförande Föreningen Våneviks gammelskog
Jonne Palo, Bohusläns skogsnätverk
Mikael Gröndahl, aktivist i Skogsuppropet
Aina Hagberg, Folk och Frö (nätverk), Kalmar
Jonas Nordenström, Sorsele skogsgrupp
Annette Seldén, ordförande Naturfotograferna
Inge Haraldsson, talesperson Skogsdals Naturskyddsförening
Leif Lundberg, Maskaure sameby
Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby

Vi befinner oss i ett nationellt nödläge för skogens biologiska mångfald. Hela 14 av 15 skogliga naturtyper i EU:s habitatdirektiv har ogynnsam bevarandestatus i Sverige. Förlust av livsmiljöer är en stor bidragande orsak till att cirka 2 000 skogslevande växt-, svamp- och djurarter är nära hotade eller hotade, det vill säga rödlistade, i landet i dag.

Skadat myndighetens trovärdighet

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har under sina sex år inom Skogsstyrelsen kraftigt nedmonterat myndighetens naturvårdsarbete vilket skadat myndighetens trovärdighet som opartisk instans. Han har fattat ett flertal beslut i strid mot både myndighetens uppdrag, miljölagstiftning och demokratiskt beslutade miljömål med pausade nyckelbiotopsinventeringar, upphörd rådgivning om miljöhänsyn vid avverkningsanmälningar och hemlighållande av information om hantering av avverkningsanmälda värdekärnor. Skogsstyrelsen har godtyckligt slutat tillämpa gällande lagstiftning om bland annat samrådsplikt i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna trots att myndigheten är skyldig att tillämpa lagar så länge de inte blivit formellt ändrade.

Skogsstyrelsen har till uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt skogspolitikens jämställda miljö- och produktionsmål. Trots det har den avverkningsanmälda arealen ökat under de senaste åren samtidigt som hänsynskrävande biotoper påverkats negativt vid avverkning. Sedan slutet av december 2021 registreras inga nyckelbiotoper alls i Sverige och nyckelbiotoper som registrerats sedan slutet av juni 2019 kan avregistreras om markägaren begär det.

Anställda som arbetar med miljö och naturvård på Skogsstyrelsen vittnar om en tystnadskultur inom myndigheten och många har sagt upp sig. Flera anställda menar att de inte kan genomföra sitt arbete korrekt och att de inte har stöd från ledningen. Under Herman Sundkvists ledning har intern kritik hanterats genom att höga myndighetsföreträdare på Skogsstyrelsen, bland annat chefsjuristen, haft tillrättavisande samtal med medarbetare.

Ett hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen är inte undantagen från att följa internationella åtaganden och behöver därför anpassa sin verksamhet till EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 där minst 30 procent av Sveriges landareal föreslås skydd i ekologiskt representativa naturtyper. Det kommer därför bli avgörande att definiera, kartlägga och strikt skydda alla återstående urskogar och naturskogar i EU. Skogsstyrelsen är skyldig att verka för skydd och bevarande av de skogsnaturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Därutöver behöver även skogar restaureras för att utveckla funktionella naturvärden i landskapet.

Även EU:s taxonomi föreslår att hållbara investeringar väsentligt ska bidra till skyddet och återställandet av biologisk mångfald och ekosystem. Ett hållbart skogsbruk innebär metoder och användning av skogsmark som bidrar till att öka den biologiska mångfalden eller att stoppa avskogning. Ett hållbart skogsbruk förstör inte ekosystem och orsakar inte förlust av livsmiljöer.

Vi har inte råd att förlora mer värdefull skog i Sverige.

Det behövs, med andra ord, inte en avveckling av Skogsstyrelsens naturvårdsarbete utan i stället en rejäl upptrappning för att de sista oskyddade naturskogarna i Sverige inte ska gå förlorade. Dessa skogar behövs även som kollager för klimatets skull – vid avverkning sker stora växthusgasutsläpp som tar decennier att kompensera.

Vi kräver en ny generaldirektör

Generaldirektörens förordnande på Skogsstyrelsen löper ut den 24 februari. Vi anser att det är direkt olämpligt att utse Herman Sundqvist som generaldirektör för en statlig myndighet som ska agera opartiskt. Skogsstyrelsen behöver en generaldirektör som kan styra upp verksamheten och se till att det blir ordning och reda.

Det är dags att börja jämställa miljömålet med produktionsmålet, enligt riksdagens krav. För att Skogsstyrelsen inte ska förlora sin trovärdighet som myndighet kräver vi att en ny generaldirektör tillsätts som i alla kommande beslut och åtaganden respekterar och tar genuin hänsyn till rådande miljölagstiftning samt nationella och internationella miljömål och åtaganden om skydd av natur. En person med koppling till även andra delar av samhället än enbart till skogsindustrin.

Vi har inte råd att förlora mer värdefull skog i Sverige.

Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00