Debatt

Saco: Släpp tankarna kring tjänstemannaansvaret, regeringen

Regeringens nya utredning kring det straffrättsliga ansvaret för tjänstemän riskerar att få motsatt effekt än den önskade, skriver Sacos ordförande Göran Arrius. 

”Rädsla för att göra fel skapar motsatsen och riskerar att driva utvecklingen bakåt i stället för framåt”, skriver Sacos ordförande. 
”Rädsla för att göra fel skapar motsatsen och riskerar att driva utvecklingen bakåt i stället för framåt”, skriver Sacos ordförande. Foto: Oscar Olsson/TT
Göran Arrius
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel som finns i dag är tillräckligt. Ett alltför strängt och onyanserat straffansvar riskerar att göra mer skada än nytta. I stället för att försöka laga något som inte är trasigt borde regeringen fokusera på förebyggande arbete som minimerar risken för fel.

Regeringen överväger att utvidga det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel i offentlig verksamhet. Det framgår av direktiven till en utredning som regeringen nyligen har tillsatt.

Skapar motsatt effekt

Det är sant att den offentliga förvaltningen har många och svåra utmaningar. Just därför behöver Sverige kompetenta, trygga och nyfikna tjänstemän som gör skillnad. Rädsla för att göra fel skapar motsatsen och riskerar att driva utvecklingen bakåt i stället för framåt.

Självklart har allmänheten rätt att kräva att offentlig verksamhet ska bedrivas på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Därför är det viktigt med ett effektivt system för individuellt ansvarsutkrävande. Men här går regeringen över ån efter vatten.

Det existerar redan ett adekvat regelverk för individuellt ansvarsutkrävande med ett straffrättsligt ansvar för tjänstefel vid myndighetsutövning. Dessutom finns ett skadeståndsrättsligt och ett arbetsrättsligt ansvar, vilket exempelvis innebär att en tjänsteman kan förlora sin anställning på grund av oegentligheter i sitt arbete.

Oklart vad regeringen vill uppnå 

Så sent som 2022 genomfördes en utredning om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel. Då kom utredaren fram till att det inte behövs några lagändringar. Nu vill regeringen utreda frågan på nytt utan att förklara vad som brister i det nuvarande regelverket. Det är synnerligen oklart vad det är regeringen försöker uppnå som inte omfattas av nuvarande lagstiftning eller kan åtgärdas genom andra metoder.

En korrekt och ansvarsfull offentlig verksamhet kräver mer än att enskilda tjänstemän kan hållas straffrättsligt ansvariga.

I direktiven anförs exempelvis att ett utökat straffansvar skulle kunna bidra till att stärka tjänstemännens ställning gentemot otillbörliga politiska påtryckningar. Det är ett bakvänt resonemang. Rimligtvis borde det innebära konsekvenser för den som orsakar det otillbörliga beteendet och inte den som utsätts för det.

Regeringen har fel fokus. En korrekt och ansvarsfull offentlig verksamhet kräver mer än att enskilda tjänstemän kan hållas straffrättsligt ansvariga. Saco föreslår att regeringen lägger kraft på följande åtgärder i stället:

 • Verka för en god kompetensförsörjning
  Det måste även fortsättningsvis vara attraktivt att arbeta på viktiga funktioner inom offentlig sektor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare som lever upp till de höga krav som ställs på tjänstemän.  
 • Satsa på förebyggande arbete så att risken för fel minimeras
  Skapa en god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning, tydliga rutiner och möjlighet till kompetensutveckling.
 • Tydliggör ledningens ansvar 
  Ledningen har ett långtgående ansvar för att verksamheten bedrivs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Ledningen har såväl ansvar som möjlighet att tillhandahålla vägledning och riktlinjer för att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. 
 • Prioritera öppenhet och transparens
  Medarbetare måste våga påtala oegentligheter eller brister på arbetsplatsen utan rädsla för repressalier. Ett utökat tjänstemannaansvar riskerar att bidra till en ökad tystnadskultur på arbetsplatserna och kan därmed gynna korruption eller annat oacceptabelt beteende.

Därför: Släpp tankarna på ett utökat straffansvar för tjänstemän och satsa på det som verkligen gör skillnad för framtiden. 

Läs också

Nämnda personer

Göran Arrius

Ordförande Saco
Officersexamen (Kungliga Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00