Debatt

Demokrativillkoren äventyrar organisationers och trossamfunds ställning

Den proposition om demokrativillkor som nu ligger på riksdagens bord riskerar att leda till orimliga och oproportionerliga inskränkningar för civilsamhällets organisationer och trossamfund i Sverige, skriver företrädare för Fremia, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Sveriges kristna råd.

Det svenska civilsamhället, med livskraftiga, demokratiska och självständiga organisationer och trossamfund, är en omistlig del av den svenska demokratins framtid, skriver debattörerna.
Det svenska civilsamhället, med livskraftiga, demokratiska och självständiga organisationer och trossamfund, är en omistlig del av den svenska demokratins framtid, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Sofia Camnerin
Maria Alsander
Patrik Schröder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den svenska demokratins historiska genombrott var nära förbundet med de svenska folkrörelsernas och trossamfundens utveckling. Med en stark medlemsdemokrati och med människor som gick samman för att kräva sina rättigheter och göra anspråk på att vara en del av samhällsutvecklingen spelade det svenska civilsamhället en nyckelroll. Så är också det svenska civilsamhället, med livskraftiga, demokratiska och självständiga organisationer och trossamfund, en omistlig del av den svenska demokratins framtid.

Den samstämmiga och konstruktiva kritik som vi och flera andra organisationer har framfört i en lång rad remissvar, möten och debattartiklar har dessvärre inte fått tillräckligt genomslag.

Negativa konsekvenser väntar

Sveriges kristna råd, Forum och Fremia delar mot den bakgrunden med största självklarhet utgångspunkten att statens resurser inte ska gå till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer. Strävan efter mer enhetliga och rättssäkra demokrativillkor är också välkommen och efterlängtad. Men vi menar samtidigt att utformningen av demokrativillkoren i den föreliggande propositionen måste justeras för att minska risken för allvarliga negativa konsekvenser. Konsekvenser som i sin förlängning kan leda till en försvagad demokrati i stället för som avsikten är: att vår demokrati värnas.

Förslaget till proposition är resultatet av en lång process med ett flertal utredningar, hundratals remissvar och kritik från Lagrådet. Nu ligger förslaget slutligen på riksdagens bord och ska behandlas i kulturutskottet de kommande veckorna.

Den samstämmiga och konstruktiva kritik som vi och flera andra organisationer har framfört i en lång rad remissvar, möten och debattartiklar har dessvärre inte fått tillräckligt genomslag. Våra organisationer har därför valt att i konstruktiv anda sträcka ut handen till företrädare för flera av riksdagspartierna och konkret visa på hur det med förhållandevis enkla justeringar går att minska risken för oproportionerliga och oskäliga inskränkningar av stödet, samtidigt som syftet med förslaget uppfylls.

Fem ändringar

Sammanfattningsvis har vi pekat på att följande ändringar behöver göras i lagförslaget:

  • Avgränsa företrädarskapet till personer i ledande ställning, så att organisationernas möjlighet att verkligen ta ansvar blir rimlig.
  • Inför kriterier som tar hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, systematik och utsträckning i tid.
  • Se till att indraget stöd ska komma i fråga för ageranden som begås återkommande och som reflekterar organisationens värderingar – och inte grundat på enskilda överträdelser.
  • Se till att kraven för de åtgärder som ska vidtas av organisationen eller trossamfundet när en överträdelse har skett anpassas till händelsens karaktär och den aktuella organisationens struktur.

De följdmotioner som nyligen har lämnats på propositionen innehåller flera av dessa förslag till justeringar. Det finns nu alla möjligheter för riksdagen att ta ansvar för att lagförslagen justeras till en bättre slutprodukt.

Skäliga demokrativillkor

Vi – Fremia, Forum och Sveriges kristna råd – har med våra samlade erfarenheter och stora bredd tagit ansvar för att lämna konstruktiva förslag till hur utformningen av demokrativillkoren bör justeras för att inte organisationers och trossamfunds ställning i en levande demokrati ska äventyras. Nu förväntar vi oss att partierna i Sveriges riksdag tar sitt ansvar och ser till att vi får på plats skäliga och rimliga demokrativillkor som uppfyller sitt syfte: att värna den svenska demokratin.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00