Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna

DEBATT. Sveriges länsstyrelser är ett demokratiproblem som dessutom skapar osäkerhet hos privatpersoner, företag och kommuner. Vi bör avskaffa länsstyrelserna och överföra deras uppgifter till lokala och regionala organ, skriver Boriana Åberg (M). 

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot, Skåne


Länsstyrelserna och Landshövdingeämbetet instiftades år 1634 av Axel Oxenstierna för att hålla ordning på ett antal statliga verksamheter ute i landet, främst då fogdarnas indrivning av skatt, domstolarnas rättskipning och polisverksamheten. Alla dessa högst väsentliga statliga verksamheter är i dag egna myndigheter, och länsstyrelserna har sedan åtskilliga år inget med styrning av dessa verksamheter att göra.

Enskilda tjänstemän

Målsättningen för Sveriges 21 länsstyrelser är i dag istället att säkerställa att de mål som riksdag och regering satt upp också efterlevs och genomförs genom att bland annat vara respektive läns tillsynsmyndighet.

En annan, och mycket påtaglig, uppgift länsstyrelserna har är att som första prövningsinstans hantera frågor som exempelvis rör överklagade detaljplaner och bygglov. Dessa beslut om till exempel detaljplaner och bygglov, fattade av demokratiskt valda politiker i våra kommuner, överprövas av enskilda tjänstemän på länsstyrelserna.

Oförenligt med demokrati

Sålunda kan det många gånger vara viktigare för invånarna vem som anställs på vissa befattningar vid våra länsstyrelser, än vem de i fria val väljer att företräda dem i kommunerna. Denna ordning kan inte anses förenlig med en modern syn på demokrati, att en del av dessa politiska beslut överprövas av statliga tjänstemän på våra länsstyrelser.

Ett annat bekymmer, utöver demokratiaspekten, är att olika länsstyrelser gör helt olika bedömningar i de ärenden som de hanterar, vilket skapar en stor osäkerhet hos både privatpersoner, företag, kommuner och andra berörda.

Direkt hot mot tillväxt

Denna osäkerhet är i sig direkt skadlig och hämmar utvecklingen då fastighetsägare ibland väljer att avstå från att sätta igång bostadsbyggnationsprojekt som de ser en risk i att länsstyrelsen kommer att stoppa.

En del av länsstyrelserna, inte minst den i mitt eget hemlän Skåne, har genom sin mycket återhållsamma inställning i byggnationsfrågor kommit att bli ett direkt hot mot tillväxt och utveckling i sina respektive regioner. Särskilt allvarligt är detta då bostadsbrist är ett av vår tids stora samhällsproblem.

Skåne som försöksregion

Tiden är inne för att avskaffa länsstyrelserna och överföra deras uppgifter till lokala och regionala organ, respektive andra statliga myndigheter. Som ett första steg borde Skåne kunna bli försöksregion.

Region Skåne, som till skillnad från länsstyrelsen, leds av folkvalda politiker, har nu funnits i mer än 20 år, och har redan tagit över ett antal av de uppgifter som tidigare åvilade länsstyrelsen, bland annat näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Fördelarna torde vara uppenbara att fullt ut låta Region Skåne ta ansvar för utvecklingen i Skåne, genom att överta huvuddelen av kvarvarande uppgifter från länsstyrelsen.

Forrige artikel S-ledamöter: Väljarna vill se mer sakdebatt och mindre spekulation S-ledamöter: Väljarna vill se mer sakdebatt och mindre spekulation Næste artikel SKL: Utveckla den lokala demokratin SKL: Utveckla den lokala demokratin
 • Rapportera

  Martin

  Samma sak som förut?

  För inte särskilt många år sedan hade Länsstyrelsen en politiskt vald styrelse. Det är därför det heter Läns-STYRELSEN. Den politiskt valda styrelsen hade inflytande över en mängd av länsstyrelsens beslut. För några år sedan avskaffades dock den politiska styrningen av Länsstyrelsen, och länsstyrelsen fick istället ett insynsråd. Orsaken var att man ansåg att lokala politiker inte skulle lägga sig i länsstyrelsens beslut. Man ansåg att det var viktigt att skilja på politik och juridik. Lokala politiker skulle inte tillåtas att göra politiska tolkningar av nationell lagstiftning. Borianas förslag är att gå tillbaka till hur det var förr, bara det att Boriana, vill låta Regionen utföra de arbetsuppgifter som Länsstyrelsen förr utförde. Varför inte då lika gärna behålla namnet Länsstyrelsen, men låta regionpolitiker styra över detta organ?

 • Rapportera

  Martin

  Som förut?

  Visst är det frustrerande vid de tillfällen då man som politiker inte har makt över något... varför inte utplåna allt det man inte kan bestämma över. Men vänta lite nu, var det inte just för att regionpolitikerna inte skulle bestämma över länsstyrelsens beslut, och var det inte för att göra länsstyrelsens förvaltning oberoende från region- och kommunpolitiker, som riksdagen avskaffade den regionalpolitiska styrningen över länsstyrelsen, och istället skapade separata parallella region-organisationer. Visst är det frustrerande, eller hur?