Debatt

Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna

DEBATT. Sveriges länsstyrelser är ett demokratiproblem som dessutom skapar osäkerhet hos privatpersoner, företag och kommuner. Vi bör avskaffa länsstyrelserna och överföra deras uppgifter till lokala och regionala organ, skriver Boriana Åberg (M). 

Boriana Åberg (M).
Boriana Åberg (M).Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot, Skåne


Länsstyrelserna och Landshövdingeämbetet instiftades år 1634 av Axel Oxenstierna för att hålla ordning på ett antal statliga verksamheter ute i landet, främst då fogdarnas indrivning av skatt, domstolarnas rättskipning och polisverksamheten. Alla dessa högst väsentliga statliga verksamheter är i dag egna myndigheter, och länsstyrelserna har sedan åtskilliga år inget med styrning av dessa verksamheter att göra.

Enskilda tjänstemän

Målsättningen för Sveriges 21 länsstyrelser är i dag istället att säkerställa att de mål som riksdag och regering satt upp också efterlevs och genomförs genom att bland annat vara respektive läns tillsynsmyndighet.

En annan, och mycket påtaglig, uppgift länsstyrelserna har är att som första prövningsinstans hantera frågor som exempelvis rör överklagade detaljplaner och bygglov. Dessa beslut om till exempel detaljplaner och bygglov, fattade av demokratiskt valda politiker i våra kommuner, överprövas av enskilda tjänstemän på länsstyrelserna.

Oförenligt med demokrati

Sålunda kan det många gånger vara viktigare för invånarna vem som anställs på vissa befattningar vid våra länsstyrelser, än vem de i fria val väljer att företräda dem i kommunerna. Denna ordning kan inte anses förenlig med en modern syn på demokrati, att en del av dessa politiska beslut överprövas av statliga tjänstemän på våra länsstyrelser.

Denna ordning kan inte anses förenlig med en modern syn på demokrati.

Ett annat bekymmer, utöver demokratiaspekten, är att olika länsstyrelser gör helt olika bedömningar i de ärenden som de hanterar, vilket skapar en stor osäkerhet hos både privatpersoner, företag, kommuner och andra berörda.

Direkt hot mot tillväxt

Denna osäkerhet är i sig direkt skadlig och hämmar utvecklingen då fastighetsägare ibland väljer att avstå från att sätta igång bostadsbyggnationsprojekt som de ser en risk i att länsstyrelsen kommer att stoppa.

En del av länsstyrelserna, inte minst den i mitt eget hemlän Skåne, har genom sin mycket återhållsamma inställning i byggnationsfrågor kommit att bli ett direkt hot mot tillväxt och utveckling i sina respektive regioner. Särskilt allvarligt är detta då bostadsbrist är ett av vår tids stora samhällsproblem.

Skåne som försöksregion

Tiden är inne för att avskaffa länsstyrelserna och överföra deras uppgifter till lokala och regionala organ, respektive andra statliga myndigheter. Som ett första steg borde Skåne kunna bli försöksregion.

Region Skåne, som till skillnad från länsstyrelsen, leds av folkvalda politiker, har nu funnits i mer än 20 år, och har redan tagit över ett antal av de uppgifter som tidigare åvilade länsstyrelsen, bland annat näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Fördelarna torde vara uppenbara att fullt ut låta Region Skåne ta ansvar för utvecklingen i Skåne, genom att överta huvuddelen av kvarvarande uppgifter från länsstyrelsen.

Nämnda personer

Boriana Åberg

Riksdagsledamot (M)
Civilingenjör (Tekniska universitet i Plovdiv, 1990), socionom (Lunds uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00