Debatt

Dags att återupprätta LSS

I år fyller LSS 30 år. Trots att lagen varit med oss i tre decennier finns det mycket att förändra – och att värna. Det skriver Camilla Rosenberg och Gunilla Sundblad vid Autism Sverige. 

”LSS fyller 30 år i år. Det förpliktar”, skriver Autism Sverige. 
”LSS fyller 30 år i år. Det förpliktar”, skriver Autism Sverige. Foto: Pressbild
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I år är det 30 år sedan LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trädde i kraft. LSS har inneburit en stor frihetsreform för många med omfattande funktionsnedsättningar, däribland personer med autism. Enligt LSS ska personer med omfattande funktionsnedsättning garanteras goda levnadsvillkor och en möjlighet att leva som andra. Men vi ser nu en oroväckande utveckling där allt fler kommuner inte följer lagen fullt ut.

90 procent av alla LSS-insatser rör personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Det är därför med stor oro som Autism Sverige ser hur LSS urholkas allt mer. Många av våra medlemmar upplever en utveckling med försämrade levnadsvillkor.

Inte säkerställt tillräcklig kompetens

I en rapport från 2023, ”Att inte få rätten att leva som andra” visar tillsynsmyndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, på brister i 80 av 90 granskade gruppbostäder enligt LSS. I två tredjedelar av dem användes begränsningsåtgärder i form av påtvingat kroppsligt ingrepp, övervakning, avlyssning och begränsningar i rörelsefrihet. Slutsatsen i Ivo:s rapport är att många som har bostad och stöd genom LSS inte får sin rättighet att leva som andra uppfylld. En av orsakerna, säger rapporten, är att kommuner och privata aktörer inte säkerställt tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal. Då ökar risken för eskalerande och olagliga begränsningsåtgärder påtagligt.

Ett talande exempel i studien från rapporten gäller LSS-insatsen ledsagarservice där 71 procent av kommunerna år 2022 hade geografiska begränsningar för insatsen, att jämföras med 27 procent år 2006.

Av en studie från Marie Cederschiöld högskola framgår det även att det i nästan alla kommuner finns interna kommunala riktlinjer för LSS som begränsar lagstadgade rättigheter för de som har rätt till insatserna. Ett talande exempel i studien från rapporten gäller LSS-insatsen ledsagarservice där 71 procent av kommunerna år 2022 hade geografiska begränsningar för insatsen, att jämföras med 27 procent år 2006.

I många kommuner ser vi en utveckling där stordriftslösningar blir allt vanligare inom LSS. Den lilla gruppens princip med högst 4-5 personer per gruppbostad frångås regelbundet, trots att det i lagens förarbeten tydligt uttrycks att den lilla gruppen behövs för att möjliggöra positivt socialt samspel med andra, stärka och utveckla samspel samt kunna förstå och förutsäga andras reaktioner.

En ständig kamp 

Den enskilde ska genom stöd enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov och utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

För många av våra medlemmar är det i stället en kamp att få sina rättigheter enligt LSS tillgodosedda. Autism Sverige uppmanar därför Sveriges kommunpolitiker att värna om intentionerna med LSS genom att:

  • Säkerställa att personal och chefer i LSS-verksamheter har grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och syftet med LSS. Det måste finnas tillgång till regelbunden handledning och fortbildning.
  • Kommunala riktlinjer inte begränsar handläggarnas möjlighet att göra individuella bedömningar för rätt till insatser. Kommunala riktlinjer som stöd för handläggning måste vara förenliga med lagens intentioner.
  • Kommunen planerar LSS-verksamheter utifrån det faktiska behovet i kommunen och värnar om den lilla gruppens princip.

LSS fyller 30 år i år. Det förpliktar. Runt om i Sverige behöver vi nu politiker med en stark vilja att förbättra levnadsvillkor och delaktighet i samhället för personer med autism eller andra funktionsnedsättningar.

Det är dags att återupprätta LSS. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00