Debatt

Skogs-vd:ar "Vi vill se en balanserad vattenlagstiftning"

DEBATT. Inom ramen för energiöverenskommelsen förhandlar regeringen och delar av oppositionen just nu ett förslag till ändrad vattenlagstiftning. Vi ser med stor oro på förslaget som inte tar tillräcklig hänsyn till våra möjligheter att bedriva verksamheter och samtidigt effektivt vårda Sveriges vattenresurser, skriver vd:arna för fem skogsföretag.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lars Idermark, vd, Södra
Ulf Larsson, vd, SCA
Per Lindberg, vd, BillerudKorsnäs
Henrik Sjölund, vd, Holmen
Karl-Henrik Sundström, vd, Stora Enso

Sverige har uttalat höga ambitioner i arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling där de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet vägs samman. Här har industrin en viktig roll som vägvisare när det gäller att förena konkurrenskraft och hållbar utveckling. Vi som företag vill visa att det är möjligt att nå de globala målen inte bara genom en hållbar produktion utan också genom att ge förutsättningar för samhällets övergång till en ekonomi baserad på förnybara resurser.

Vatten är en grundförutsättning för våra industriella processer. Det är en resurs som vi är beroende av och som vi arbetar kontinuerligt med att nyttja på ett hållbart sätt. Därför är frågan om att nå EU:s mål om god vattenstatus i Sverige till år 2027 av stor vikt för oss.

Vattenförslag källa till oro

Under sommaren presenterade miljö- och energidepartementet ett förslag till ändringar i miljöbalken för att nå EU:s mål. Vi delar uppfattningen att lagstiftningen behöver ändras men är djupt oroade över att förslaget ensidigt har utgått från vattenkraften. Den svenska vattenlagstiftningen påverkar ju hela samhället och inte minst oss industriföretag.

Flera näringslivsorganisationer och kommunala verksamheter har tidigare framfört farhågor om att verksamheter som behövs för samhällsutvecklingen kommer att omöjliggöras om förslaget genomförs

Flera näringslivsorganisationer och kommunala verksamheter har tidigare framfört farhågor om att verksamheter som behövs för samhällsutvecklingen kommer att omöjliggöras om förslaget genomförs. Vi delar dessa farhågor.

Kan bli svårare att verka i Sverige

Våra företags konkurrenskraft och möjligheter att verka i Sverige kommer att påverkas mycket negativt. Förslaget innebär att tillståndsprövningen riskerar att bli både diffus och rättsosäker med stoppade investeringar som följd. Förslaget innebär också att företag måste tillståndspröva hela verksamheten även om investeringen endast berör en del av processen. Detta skulle leda till omfattande byråkrati och försena utveckling som är bra för både näringsliv och miljö. Eftersom det råder stora brister i systemet för att klassificera vattenförekomster och sätta kravnivåer är det nödvändigt att det införs en möjlighet för verksamhetsutövare att överklaga beslut. Det är inte rimligt att enbart skärpa reglerna för hur kraven ska genomföras utan att samtidigt göra om systemet för hur kraven sätts.

Mot denna bakgrund välkomnar vi att vattenförvaltningens organisation ska ses över, men det räcker inte. De onödigt detaljerade föreskrifterna om klassificering av vattenförekomster måste omarbetas och bli enbart vägledande. Därtill behöver det säkerställas att möjligheterna enligt EU:s regler till undantag och samhällsekonomiska avvägningar tillvaratas fullt ut inom vattenförvaltningen.

Gå till botten med vattenförvaltningen

Vi uppmanar parterna bakom energiöverenskommelsen att se till att de rättsliga förutsättningarna i lagstiftningen vare sig urholkar möjligheterna att bedriva våra verksamheter eller ett effektivt miljöarbete. Det är också nödvändigt att samtliga brister i vattenförvaltningen utreds och åtgärdas.

Vi vill som företag stärka den svenska konkurrenskraften, värna miljön och verka för en hållbar vattenanvändning. Det förutsätter en väl avvägd lagstiftning och en vattenförvaltning som stödjer vårt arbete.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribenternas åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.seE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget