Debatt

Naturskyddsföreningen och WWF: Vi lämnar Skogsstyrelsens samverkansprocess

Vi kan inte se att det är meningsfullt för oss att stanna kvar och legitimera en process där våra synpunkter är mindre värda, skriver Naturskyddsföreningen och WWF Världsnaturfonden. 

Bilden är från Skogsstyrelsen och föreställer en skog med höga naturvärden.
Bilden är från Skogsstyrelsen och föreställer en skog med höga naturvärden.Foto: Mattias Sparf, skogsstyrelsen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF väljer att lämna Skogsstyrelsens samverkansprocess om ”gröna steg”. En anledning är att Skogsstyrelsen bestämt att skogsbrukets synpunkter ska väga tyngst i det fortsatta arbetet. Men det som oroar organisationerna mest är att processen kan komma att urholka nuvarande uppföljning av miljömålet Levande skogar.

Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar har de senaste åren visat att miljötillståndet i skogen förvärras och trenden för miljömålet är negativ. Skogar med höga naturvärden fortsätter att avverkas och skogsbruket domineras helt av kalhyggesbruket. Skogsbruket behöver ställa om till ett naturnära skogsbruk och det krävs kraftfulla åtgärder för att avsevärt förbättra skogsbrukets bristande miljöarbete, vilket bekräftas av miljömålsuppföljningen. 

Vi kan inte se att det är meningsfullt för oss att stanna kvar och legitimera en process där våra synpunkter är mindre värda.

Arbetet går åt fel håll

Under 2021 startade Skogsstyrelsen en samverkansprocess om ”gröna steg” för miljömålet Levande skogar. Anledningen var att skogsnäringen under många år fört fram ett starkt missnöje över uppföljningen av Levande skogar, och menat att det inte är motivationsskapande för deras arbete då utvecklingen av miljömålet går åt fel håll. Avsikten med de ”gröna stegen” är att konkretisera miljömålsarbetet och göra skogssektorns aktörer motiverade att bidra till att uppfylla målen.  

Då skogsbruket under många år kritiserat miljömålssystemet hoppades vi att processen med ”gröna steg” skulle göra det tydligt hur skogsägare kan bidra till att verkligen stärka naturvärden. Både Naturskyddsföreningen och WWF gick med i arbetet utifrån en föreställning att samverkansprocessen skulle leda till ambitiösa och konkreta åtgärdsförslag, riktade till skogsägare, för att förbättra tillståndet i skogen.

Undertecknare

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen
Gustaf Lind
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Malin Sahlin
sakkunnig skog Naturskyddsföreningen
Isak Lodin
sakkunnig skog Världsnaturfonden WWF

Skogsstyrelsen har bidragit till ett misslyckande

Med facit i hand ser vi att så inte är fallet. Skogsstyrelsen har starkt bidragit till ett misslyckande om att nå en bred acceptans och samsyn till föreslagna ”gröna steg”, då myndigheten slagit fast att man i det fortsatta arbetet kommer låta skogsbrukets synpunkter väga tyngst.

Skogsstyrelsens process har resulterat i otydliga förslag med låg ambitionsnivå. Vi ser inte att de förslag till ”gröna steg” som nu ligger på bordet kommer att vända den negativa utvecklingen för den biologiska mångfalden. Det saknas även en vilja att synliggöra och sätta ett arealmål för skogsbrukets frivilliga avsättningar, något som skulle kunna ge ett konkret bidrag till måluppfyllelse av Levande skogar. Det råder också stora oklarheter i hur många av förslagen som överhuvudtaget ska kunna mätas och följas upp i relation till miljömålet.

Men det som oroar oss mest är risken att resultatet av samverkansprocessen kommer att förändra uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande Skogar. Det återspeglas inte minst i det faktum att flera deltagande aktörer, som exempelvis Holmen, LRF och Norra Skog, framfört att de menar att de ”gröna stegen” bör vara det huvudsakliga sättet som skogsbrukets miljöarbete följs upp på i miljömålsuppföljningen.  

Det är tveksamt om de nu föreslagna gröna stegen kommer att leda till några väsentliga förändringar för tillståndet i skogen. Däremot riskerar de att öka otydligheten i vad Skogsstyrelsen baserar sin miljömålsuppföljning på, samt vad som krävs för att Levande skogar ska nås. Vissa av de föreslagna stegen riskerar även ge en missvisande bild av utvecklingen i miljön. Vi befarar att det i förlängningen kan innebära att miljömålsuppföljningen på pappret visar ett bättre resultat, utan att nödvändiga förbättringar sker i verkligheten.  

Flera delar av skogsbruket hävdar att motivationen att förändra skogsbruket i en mer hållbar riktning brister på grund av att miljömålsuppföljningen visar på nedslående resultat. Naturskyddsföreningen och WWF anser inte att det är en acceptabel anledning att förändra hur målet följs upp. Uppföljningen ska ge en objektiv bild av utfallet av miljöpolitiken och miljöarbetet, så att politiken och samhällets aktörer kan avgöra om ytterligare insatser krävs. Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag och förtroende att följa upp målet och måste givetvis göra det på ett objektivt och sakligt sätt. Att resultatet ogillas är inte ett sakligt skäl att förändra uppföljningen.  

Däremot håller vi förstås med om att uppföljningsresultatet av miljömålet Levande skogar är bekymmersamt och vill inget hellre än att den negativa utvecklingen ska vändas och målet nås. Men vi kan inte medverka i en process där ansvarig myndighet inte tar sitt ansvar att slå vakt om miljömålet, utan i stället prioriterar näringens synpunkter i det fortsatta arbetet. 

Inte meningsfullt att stanna

Vi kan inte se att det är meningsfullt för oss att stanna kvar och legitimera en process där våra synpunkter är mindre värda, samtidigt som vi med oro ser hur arbetet har tagit en riktning som riskerar att urholka uppföljningsarbetet av miljömålet. Våra organisationer har därför beslutat att inte ställa oss bakom den nuvarande processen och förslagen på ”gröna steg”. En omprövning av detta ställningstagande är helt beroende på hur myndigheten säkrar att processen utifrån saklig och objektiv grund, konkret och ambitiöst bidrar och inte undergräver miljömålet Levande skogar. 

I stället för att bidra till att undergräva miljömålet Levande skogar behöver Skogsstyrelsen arbeta för en uppföljning som är mätbar, relevant och objektiv. Detta har myndigheten dessvärre inte lyckats med i processen om ”gröna steg”.

Nämnda personer

Johanna Sandahl

Strateg inom livsmedelsförsörjning, Stockholms stad
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 1999)

Gustaf Lind

Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Doktor i folkrätt (Stockholms uni., 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024