Konjunkturinstitutet: Strukna utsläpp kostar sju miljarder

BUDGET. Enligt regeringen är överblivna utsläppsenheter i princip värdelösa. Det håller inte Konjunkturinstitutet med om, utan anser att de kan vara värda sju miljarder kronor.

Sverige uppfyllde sin del i EU:s gemensamma åtagande om minskade klimatutsläpp med råge år 2013. Det innebär att det finns ett överskott av utsläppsenheter, 6,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, som kan sparas till kommande år eller föras över till andra medlemsstater i EU. Men regeringen anser att de ska annulleras för att bidra till ökade klimatambitioner inom EU. Dessutom kommer efterfrågan ändå att vara begränsad, bedömer regeringen.

Men Konjunkturinstitutet håller inte med. I sin miljöekonomiska granskning av regeringens budgetproposition skriver Konjunkturinstitutet att kostnaden för annulleringen kan beräknas till 7 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet påpekar att regeringen glömmer bort att Sverige kan spara enheterna för framtiden och att det går att göra en värdering utifrån kostnaden för ytterligare utsläppsminskningar. Myndigheten värderar utsläppsenheterna utifrån nivån på den svenska koldioxidskatten.

Konjunkturinstitutet ifrågasätter också att regeringen å ena sidan höjer dieselskatten, å andra sidan kompenserar jord-, skog- och vattenbruket genom att slippa höjningen. En sådan åtgärd försvagar kostnadseffektiviteten i styrningen mot att uppnå klimatmålen. Ska dessa företag kompenseras av konkurrensskäl för höjningen, bör den ske på annat vis.

Login