"Fokusera på människorna – inte på vargen"

DEBATT. Den inställda vargjakten var ännu ett exempel på hur människorna åsidosätts i vargförvaltningen. Jägarnas riksförbund uppmanar nu regeringen att ta tag i frågan, skriver förbundsordförande Solveig Larsson och rovdjursansvarig Henrik Tågmark.

Solveig Larsson, förbundsordförande, Jägarnas Riksförbund
Henrik Tågmark, rovdjursansvarig, Jägarnas Riksförbund

Med anledning av den inställda vargjakten och andra beslut den senaste tiden som tydligt åsidosätter människorna i vargförvaltningen gjorde Jägarnas Riksförbunds årsstämma ett stämmouttalande där Regeringen uppmanas att ta hänsyn till människorna i vargförvaltningen.

Riksdagsbeslutet är tydligt

I den proposition som ligger till grund för dagens vargförvaltning anges tydligt regeringens inriktning. Den anger att rovdjurens upprätthållande av gynnsam bevarandestatus ska ske med hänsyn tagen till socioekonomin och att tamdjurshållningen inte påtagligt får försvåras. Rovdjuren ska förvaltas och
hänsyn ska tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Den här propositionen är antagen av en förkrossande majoritet i riksdagen och endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde att inte ställa sig bakom den.

Häpnadsväckande agerande

Därför är det nu häpnadsväckande att myndigheterna tillåts agera på det sätt som de gör i olika frågor som rör varg. Sedan 2013, när propositionen antogs i riksdagen, har vargen, inte människan, alltid varit i centrum för de beslut som fattats. Hänsyn har tagits till populationsstorlek och genetisk status men allt för sällan tas lika stor hänsyn till de faktorer som involverar människorna. Trots att det enligt riksdagen är av yttersta vikt.

Under senare tid har vi sett allt för tydliga exempel på detta. Först i samband med vargangreppen på Molstabergs gård. Ett antal vargar, sedan tidigare välkända i trakten för vara oskygga och angripa får, dödade och skadade vid två tillfällen över 70 får. Ägarna av fåren begärde skyddsjakt men länsstyrelsen avslog begäran. Att ägarna av fåren i och med det beslutet kände sig tvungna att avveckla verksamheten tog inte länsstyrelsen hänsyn till. För länsstyrelsen tycks dessa vargar vara viktigare än människorna bakom fåren. Tamdjurshållningen har, i allra högsta grad, försvårats genom länsstyrelsens beslut.

Naturvårdsverkets icke-beslut

Sedan kom också Naturvårdsverket med nyheten att de inte beslutar om att delegera rätten till licensjakt på varg till länsstyrelserna. Eftersom de undviker att fatta ett beslut gör de det också omöjligt för berörda parter att överklaga, i sig en häpnadsväckande myndighetshantering. Följden av Naturvårdsverkets icke-beslut blir återigen att vargen sätts i fokus och att de människor som påverkas av vargarna inte får möjlighet att påverka sin situation. All den negativa påverkan som
vargpopulationen har på människorna kommer fortsätta under det kommande året och hänsyn är därmed inte tagen till socioekonomin.

Viktigt att regeringen agerar

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med en tydlig intention. Riksdagen beslutade om propositionen som därmed är den gällande politiska inriktningen. Myndigheterna har att följa regeringens direktiv som ska bygga på riksdagsbeslut. Det kan tyckas enkelt när propositionen tydligt anger att människans möjligheter att leva, bo och arbeta i vargområden inte ska minska. Att flera myndigheter nu systematiskt åsidosätter människorna till förmån för vargen går direkt mot den
politiska inriktningen. Därför är det nu viktigt att regeringen nu tar tag i frågan och ser till att myndigheterna framöver sätter människan i fokus när beslut om vargen ska fattas.

Forrige artikel Energiföretagen: Energiföretagen: "Elförsörjningen alltmer ansträngd" Næste artikel "Inför en korrekt värdering av koldioxidavtrycket"