Regeringen försvarar pristak för elbilsladdning

ELMARKNAD. Det ska införas en prisreglering vid laddning av elbilar. Regeringen anser att förslaget är "mindre lämpligt", men ser ingen möjlighet att runda EU-direktivets krav.

Konkurrensverket, Energimarknadsinspektionen och branschorganisationen Svensk Energi är några av de remissinstanser som försökt avvärja att Sverige inför en reglering vid laddning av elbilar. Regeringen upprepar nu i sin proposition att det är en mindre lämplig åtgärd på en konkurrensutsatt marknad, men att EU-direktivet ifråga inte lämnar någon möjlighet att underlåta att genomföra den delen i svensk lag.

Lagförslaget innebär att avgifterna för att ladda elfordon vid laddstolpar ska vara "skäliga, objektiva och ickediskriminerande". Det är en del av en proposition om gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel, ett lagförslag som alltså grundar sig på ett EU-direktiv.

Energimarknadsinspektionen ansåg att lagförslaget inte skulle genomföras alls, utan att regeringen skulle överväga hur man kan genomföra direktivet på annat vis. Ett uppmaning som alltså regeringen inte har lyssnat på.

Login