SD: Låt inte EU definiera bort svenskt skogsbruk

DEBATT. Det nya EU-regelverket om kriterier för hållbara investeringar kommer att skapa problem för Sverige. Vi uppmanar alla partier som vill vara miljömedvetna att verka för att stoppa förslaget, skriver Sverigedemokraternas Mats Nordberg och Staffan Eklöf.

Mats Nordberg (SD)
Skogspolitisk talesperson
Staffan Eklöf (SD)
Jordbrukspolitisk talesperson

Ett nytt EU-initiativ riskerar att göra Sveriges 330 000 skogsägares arbete byråkratiskt, olönsamt och i vissa fall omöjligt.

Bakgrunden till EU-förslaget är att nya industriprojekt ofta kallas ”hållbara”, men att investerare har svårt att veta om projekten verkligen är bra för miljö och klimat. Därför vill EU-kommissionen definiera detta genom vad man kallar en taxonomi.

Förhastad strategi

Riksdagens övriga partier godtog för en tid sedan regeringens förslag till vidare EU-förhandlingar om initiativet. Vi ansåg detta vara en mycket förhastad strategi och begärde fortsatta överläggningar med regeringen.

Den femte december beslöts så av EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna att initiativet ska genomföras. Detaljer för vad som ska anses hållbart överlämnas till kommissionens experter.

Inte kompatibla 

Sveriges skogsbruk är unikt inom EU. Tack vare många årtionden av god skogsskötsel ökar hela tiden mängden växande virke i våra skogar.

Samma virke binder varje år så mycket koldioxid från luften att det motsvarar Sveriges hela utsläpp av koldioxid, 50 miljoner ton per år. Samtidigt har inga arter försvunnit från det svenska barrskogslandskapet under de senaste 50 åren och vi blir hela tiden bättre på naturhänsyn i skogsbruket.

Ändå har EU-kommissionens expertgrupp formulerat ett antal principer för hållbart skogsbruk som inte är kompatibla med svensk skogsskötsel men som kan komma att användas i det nya systemet.

Tvärt emot svensk praxis

Några axplock: Enskilda skogsägare kan tvingas visa att just deras skog varje år fortsätter att öka sitt kolinnehåll. Detta är orimligt – de år då man avverkar mycket minskar ju mängden träd med bundet kol i, för att sedan öka desto mer de år man inte avverkar. Det viktiga är att Sveriges skogar i sin helhet varje år binder mer och mer kol.

Vidare föreslår den så kallade expertgruppen att trädplantering bara ska tillgripas om man misslyckas med att låta träden fröa av sig själva. Detta går tvärt emot svensk praxis, där plantering av goda skäl är den vanligaste metoden för återbeskogning.

Inte hållbart

Expertgruppen vill också att skogsmarken ska skyddas av ett kontinuerligt krontak, alltså med träd som skuggar marken.

Vid avverkning på de flesta svenska skogsmarker strävar man efter att kvarlämna träd, men dessa kan omöjligt bilda ett kontinuerligt krontak. Bara en mycket liten andel av Europas skogar lämpar sig för den typen av gallring.

Om inte expertgruppens förslag förkastas, kommer svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri inte att kunna definieras som hållbara.

Viktig basnäring

Det är oerhört viktigt att regeringen inte delegerar till EU-kommissionen att bestämma hur våra skogar ska skötas. Annars kan EU-institutioner med mycket liten erfarenhet av skogsbruk och noll erfarenhet av svenska förhållanden förstöra förutsättningarna för svenska skogsägare och för skogsindustrin, en av våra allra viktigaste basnäringar.

Fantastisk resurs

I dag står skogsindustrin inför en stor omvandling mot mer så kallad bioekonomi. Biobaserade plaster, bränslen, textilier och nya byggmaterial ska produceras på ett hållbart sätt med ved som råvara. Detta kräver stora investeringar.

Det är av fundamentalt intresse för Sverige att EU ser sådana projekt som hållbara eftersom investerare som exempelvis pensionsfonder annars kanske väljer att inte investera i dem. Detta är mycket viktigt även för EU, eftersom skogarna i Norden utgör en fantastisk resurs i arbetet med att nå EU:s hållbarhetsmål inom ekonomi, klimat och miljö.

Går ut över skogsägarna

Som EU-förslaget nu ligger, kommer det att skapa mycket allvarliga problem för Sverige. Vi uppmanar alla partier som vill vara miljömedvetna och värna landsbygden, att verka tillsammans med oss för att EU inte ska skapa ett regelverk i den här frågan som blir direkt kontraproduktivt och går ut över våra skogsägare.

Forrige artikel "Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs" Næste artikel Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030 Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030