Debatt

Gör FN:s funktionsrättskonvention till svensk lag

Frågor kopplade till rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning är beroende av omständigheter som kan skifta från en dag till en annan. Det skriver Christina Heilborn, förbundssekreterare Riksförbundet FUB.

Rättigheterna i LSS har aldrig varit mer hotade än nu, skriver Christina Heilborn.
Rättigheterna i LSS har aldrig varit mer hotade än nu, skriver Christina Heilborn.Foto: Linnea Bengtsson/Johan Nilsson/TT
Christina Heilborn
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 3 december är det FN:s dag för personer med funktionsnedsättning. I samband med det vill Riksförbundet FUB se att regeringen tillsätter en utredning för att göra FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, till svensk lag. FUB ställer även krav på stat och kommuner att inkludera personer med intellektuell funktionsnedsättning när beslut tas både i samhällsfrågor och i enskilda fall. Ett sätt att göra det är att börja tillämpa funktionsrättskonventionen.

Beslut fattas utan kunskap

Personer med intellektuell funktionsnedsättning nekas i flera sammanhang rätt till stöd och service trots lagstiftning och internationella konventioner. Det innebär utanförskap och isolering istället för delaktighet och ett självständigt liv. Det här är något vi sett under lång tid genom rättsosäkra utredningar och beslut i LSS-ärenden. Det syns i begränsningar i rätten till utbildning och anmärkningsvärt låga ersättningsnivåer i sjuk- och aktivitetsersättning. Detta leder till fattigdom och ytterligare stigma i stället för delaktighet i samhällslivet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fyller 30 år under 2024. Rättigheterna i lagen har dock aldrig varit mer hotade än nu. Det vi ser är att frågor kopplat till rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning är beroende av omständigheter som kan skifta från en dag till en annan.

Beslut om inskränkningar av insatser och avslag fattas utan konsekvensanalys och kunskap om mänskliga rättigheter. Rättigheter som är villkorade utifrån godtycke och bristande utredning innebär att rättssäkerheten sätts ur spel och att det är tur eller otur som avgör. Det är en farlig väg att gå för ett samhälle som, åtminstone i teorin, säger sig värna om alla människors lika värde.

Rättigheter begränsas

Riksförbundet FUB har under lång tid hört larm om otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden. Detta bekräftades av Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s, riktade tillsyn av gruppbostäder.

När en person utsatts för övergrepp eller diskriminerats på grund av sin funktionsnedsättning måste det finnas en reell möjlighet att ställa de ansvariga till svars och få upprättelse.

Rapporten Att inte få rätt att leva som andra, som publicerades i september, visar att det finns brister i 80 av 90 granskade LSS-bostäder avseende bland annat påtvingat kroppsligt ingrepp, övervakning och avlyssning av boende, samt begränsningar i rörelsefrihet. Riksförbundet FUB vill se ett kompetenslyft i LSS-verksamheter samt ett funktionsrättsperspektiv vid bedömning och verkställande av insatser. Detta är något som blir ofrånkomligt att tillämpa för myndigheter och utförare inom LSS-verksamheter om funktionsrättskonventionen blir svensk lag.

Ställ de ansvariga till svars

När en person utsatts för övergrepp eller diskriminerats på grund av sin funktionsnedsättning måste det finnas en reell möjlighet att ställa de ansvariga till svars och få upprättelse. Det krävs ett system som är tillgängligt och anpassat utifrån förmåga och behov så att var och ens rättigheter kan tas tillvara, oavsett bakgrund, kontakter eller situation. Det är ett rättssäkert samhälle för alla.

Vi anser därför att de lagar som finns, som ska garantera rättigheter såsom LSS, kompletteras med att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. Det skulle innebära att den måste tas på allvar och tillämpas i alla frågor som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är dags att ta nästa steg på området för mänskliga rättigheter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00