Debatt

Ställ krav om brandskydd redan vid upphandling, byggherrar

Lagstiftningens krav på brandskydd under byggnation är generell och byggarbetsplatser hamnar ofta i en gråzon. Därför måste byggherrar göra brandskyddet till en naturlig del av projektet, skriver Mats Björs generalsekreterare Brandskyddsföreningen.

Den tid och kostnad som läggs på ett systematiskt brandskyddsarbete under byggtid är försumbar jämfört med de enorma värden som går förlorade när en stor brand inträffar, menar debattören.
Den tid och kostnad som läggs på ett systematiskt brandskyddsarbete under byggtid är försumbar jämfört med de enorma värden som går förlorade när en stor brand inträffar, menar debattören.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Mats Björs
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under våren har ett par spektakulära byggnader brunnit. Först branden på Oceana i Liseberg som startade innan byggprojektet var färdigt. Sedan branden i Köpenhamns historiska börshus där 400 år av danskt kulturarv stod i lågor. Gemensamt för dessa bränder är att de uppstod samtidigt som det pågick bygg- eller renoveringsverksamhet. Detta sätter fingret på någonting mycket viktigt; brandskydd under byggtid.

Under byggtiden lever byggnaden farligt

För den färdiga byggnaden projekteras brandskyddet redan på ritbordet i form av sprinklers, brandceller och utrymningsvägar. Men under byggtiden lever byggnaden farligt. Oceana-branden skedde vid värsta tänkbara tidpunkt när byggnaden nästan var färdigställd, men brandskyddet ännu inte var på plats.

Varje år inträffar ett 40-tal bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas

På ett bygge pågår arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning, som kan orsaka brand, samtidigt som konsekvenserna kan bli större när ordinarie skyddssystem inte är i drift. Under byggskedet finns också i regel en hel del lättantändliga och brännbara byggmaterial som ännu inte är inbyggda i konstruktionen.

Byggherren ytterst ansvarig

Stora brandrisker och avsaknad av tekniskt brandskydd innebär att det ställs större krav på kompetens och rutiner. Något som i praktiken innebär stora utmaningar då det på byggarbetsplatser finns personal med många olika arbetsgivare.

Byggherren är ytterst ansvarig för att brandsäkerheten upprätthålls vid byggarbetsplatsen, men denne kan avtala bort uppgiften avseende brandskydd under byggtid till huvudentreprenören. De flesta stora byggföretag har kontroll på sina egna resurser, men när själva arbetet sedan blir uppdelat på flera andra underentreprenörer blir det svårt att följa upp att brandskyddet under byggtid är på plats, då ingen har ett tydligt helhetsansvar.

Byggarbetsplatserna en gråzon i lagstiftningen

Arbetsmiljölagen ställer vissa grundläggande krav på brandskyddet under byggnation såsom utrymningsvägar och släckredskap. Lagen syftar främst till att personal på arbetsplatsen inte ska råka illa ut – vilket är nog så viktigt! Men för att säkra egendomen under själva byggskedet behövs en högre ambition. Ett bygge är en dynamisk process, och riskerna ser olika ut under byggets gång. I slutet av processen finns mycket stora ekonomiska värden som inte skyddas vid brand, om man väljer att bara följa Arbetsmiljölagen.

Plan- och bygglagen har väldigt generella krav om brandskydd under byggnation, medan lagen om brandfarliga och explosiva varor endast hanterar en av riskerna på byggen; de brandfarliga gaserna och vätskorna. När det gäller kraven på att arbeta systematiskt med sitt brandskydd, enligt lagen om skydd mot olyckor, blir det tillämpligt under processen först när byggarbetsplatsen kan betraktas som en byggnad dvs när väggar och bjälklag är på plats. Sålunda hamnar byggarbetsplatser i en gråzon i lagstiftningen.

Identifiera riskerna under byggtiden

För att minska risken för bränder på byggarbetsplatser måste det redan i projekteringsarbetet planeras för en brandsäker byggarbetsplats. I ett tidigt skede av ett byggprojekt anlitas ofta en brandkonsult, som projekterar vilket brandskydd som ska finnas i den färdiga byggnaden. För att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder mot brand på byggarbetsplatsen borde även denna, tillsammans med byggherren och eventuell entreprenör, få i uppdrag att identifiera vilka brandrisker och riskfyllda moment som kan uppstå under själva byggtiden.

Byggherrarna bör också börja ställa krav på kompetens vid upphandling av entreprenad. Det är viktigt att alla på en byggarbetsplats verkar för riskmedvetenhet och har kunskap om förebyggande brandskydd, men också om hur man ingriper vid en brand på ett snabbt och effektivt sätt.

Brandskyddsföreningens regelverk SBF 505:1, Brandsäker byggarbetsplats, togs fram 2020, för att hjälpa beställare av byggprojekt i anbudsförfarandet. Intresset för dessa regler har varit måttligt fram tills nu. Om detta regelverk används som ett underlag i anbudshandlingarna kan nödvändiga åtgärder planeras in redan under projekteringsskedet, och brandskyddsarbetet bli en naturlig del av verksamheten när arbetet väl genomförs.

Enorma värden går förlorade

Vi vet att byggbranschen lider av ekonomiska utmaningar och det kan under tids- och budgetpress medföra en risk för att man tummar på eller glömmer bort brandsäkerheten under själva byggtiden. Men den tid och kostnad som läggs på ett systematiskt brandskyddsarbete under byggtid är försumbar jämfört med de enorma värden som går förlorade om en stor brand inträffar.

Människoliv är naturligtvis viktigast att rädda. Men de ekonomiska värden  och miljömässiga  konsekvenser, liksom eventuellt kulturhistoriska värden som kan gå förlorade vid en stor brand, är betydligt större än den merkostnad och merarbete ett brandskyddsarbete under byggtid kan kosta.

Varje år inträffar ett 40-tal bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Många av bränderna skulle ha kunnat undvikas med rätt förebyggande åtgärder och med ökad kravställning. För att minska brandrisken under byggtiden behöver byggherrarna genom kravställning i upphandlingsförfaranden göra brandskyddet till en naturlig del av projektet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024