Debatt

Anmärkningsvärt att Sverige fortfarande har brist på LSS-boenden

Det finns ingen naturlag som säger att Sverige måste ha brist på LSS-boenden. Regeringen bör omgående tillsätta en utredning för att bygga bort krisen, skriver Robin Berkhuizen, vd Emrahus.

Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som behövs är politisk vilja, skriver Emrahus vd Robin Berkhuizen. 
Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som behövs är politisk vilja, skriver Emrahus vd Robin Berkhuizen. Foto: Emrahus
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att Sveriges kommuner fortfarande har en utbredd brist på LSS-boenden. Än värre är att enkäten återigen visar att många kommuner inte räknar med att kunna bygga bort underskottet, på varken kort eller lång sikt. Bristen på LSS-boenden är ett stort samhällsproblem med grava konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Det är därmed tydligt att något måste göras nu.

Boverket kontaktar varje år samtliga kommuner i Sverige för att be dem svara på frågor om den lokala bostadsmarknaden. Underlaget ger en detaljerad bild av tillgängligheten till bostäder i Sverige och belyser problem som regeringen, regionerna och kommunerna själva behöver ta tag i. Bostadsmarknadsenkäten har varje år sedan dess start visat på ett underskott av LSS-boenden. Den här rapporterade bristen visar dessutom inte hela vidden på problemet. Bland de boenden som räknas in i kommunernas bestånd ingår nämligen otaliga boenden som i dag är utdömda av räddningstjänsten och potentiella dödsfällor.

För de som har rätt till en placering på ett LSS-boende, i samtliga fall personer i stort behov av stöd, innebär bristen långa väntetider och få valmöjligheter. För resten av samhället innebär det stora ekonomiska konsekvenser i form av viten, ökade vårdkostnader och kostnader som kommer av att anhöriga tvingas kliva in när det offentliga sviker dem.

Behöver inte vara så

Det är inte nödvändigt att ha det så här. Det finns ingen naturlag som säger att Sverige måste ha brist på LSS-boenden. Det finns strategier och verktyg som kommunerna kan använda för att bygga bort bristen och bibehålla en balans i sitt bestånd. Det vet vi, eftersom det finns kommuner i alla storlekar som har haft balans i flera år. Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som behövs är politisk vilja. Och, ärligt talat, en liten gnutta jävlar anamma.

Det är dags att kavla upp skjortärmarna och skrida till verket.

Intentionerna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är tydliga: personer med funktionsnedsättning ska ha en jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är lika tydlig: personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. Att kunna ha ett eget hem, och utöver det att kunna välja var man vill bo och med vem, ingår i rättigheterna som beskrivs i FN:s konvention.

Dags att skrida till verket

Lagen talar alltså sitt tydliga språk. För att uppfylla de krav som ställs på oss, både i vår egen rättighetslag och i FN:s konvention, kan vi inte ha en brist på LSS-boenden. Vi behöver till och med ha ett litet överskott för att säkra rätten att välja var och med vem man vill bo. Det är dags att kavla upp skjortärmarna och skrida till verket.

Det finns saker vi kan göra nu för att direkt börja lösa den här utmaningen. Jag anser att:

  • Boverket bör få i uppdrag att ställa ytterligare, fördjupande frågor om kommunernas bestånd av LSS-boenden. Till exempel hur många av deras boenden som är utdömda.
  • Regeringen bör omgående tillsätta en utredning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att bygga bort bristen på LSS-boenden.

Med krafttag och en tydlig viljeinriktning från politiken kan vi börja bygga ett Sverige som lever upp till intentionerna i LSS och FN:s konvention. Det är ett mål som är väl värt att satsa på.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00