Debatt

Vårdföretagarna: Här är reformlistan för en ny regering

Valrörelsen är över för den här gången och det ser det ut som att Sverige får ett regeringsskifte. För den tillträdande regeringen finns det goda möjligheter att snabbt få på plats reformer för att stärka vård och omsorg, skriver Antje Dedering och Sabina Joyau, förbundsdirektör respektive näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

6 av 8 partier tycker att patienter ska få en laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna. Det öppnar en möjlighet för partierna att gå till handling, skriver Vårdföretagarna.
6 av 8 partier tycker att patienter ska få en laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna. Det öppnar en möjlighet för partierna att gå till handling, skriver Vårdföretagarna.
Antje Dedering
Sabina Joyau
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den politiska debatten har i valrörelsen haft ett högt tonläge med ideologiska undertoner där udden i stället riktats mot privata aktörer. Konsekvensen blir att viktiga frågor inte diskuterats. Hur ska befintliga resurser räcka till och hur ska en åldrande befolknings ökande behov av vård och omsorg hanteras framåt? Vårdföretagarna presenterar här reformer som den nya regeringen kan ta tag i omgående.

Debatt om driftsform gynnar ingen i behov av vård.

Allmänheten såg de rekordlånga vårdköerna som en av de viktigaste frågorna i valet. Över 700 000 patienter väntar på åtgärd. I en enkät ställd från Vårdföretagarna innan valet svarar 7 av 8 partier att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast kö och att patienter själva ska kunna se väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare. 6 av 8 partier tycker även att patienter ska få en laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna. Det öppnar en möjlighet för partierna att gå till handling.

Upphandla mer vård

Det finns goda möjligheter att upphandla vårdkapacitet för att ge fler människor vård. När Vårdföretagarna lät analysföretaget Sirona jämföra kostnader för operationer inom specialistvård visade det sig att privata aktörer kan utföra operationer billigare än offentligt driven sjukvård. Om en region utför 100 operationer utför de privata 150, för samma kostnad. Den privata vårdens kapacitet måste nyttjas till fullo.

Valrörelsen handlade tyvärr inte om framtidens äldreomsorg, trots pandemiåren. Vårdföretagarna har under lång tid arbetat för nationella kvalitetskriterier i äldreomsorgen, och i våra enkätsvar från partierna ser vi att det finns en tydlig riksdagsmajoritet för detta. Genom att mäta kvalitet kan äldreomsorgen lära av de verksamheter som har bäst resultat och äldre och deras anhöriga kan välja den bästa omsorgen. Det förväntas en 50-procentig ökning av äldre över 80 år och Sverige behöver markant öka antalet äldreboenden i kommunerna.

Detsamma gäller LSS-boenden där nästan hälften av kommunerna uppger brist redan idag. Personer med funktionsvariationer måste få möjlighet till den frigörelse som en flytt till eget boende betyder. Kommuner måste ta del ta del av privata aktörers kompetens vid byggande av boenden, både vad gäller kvalitet och kostnadseffektivitet.

Stoppa oseriösa vårdgivare

Det måste bli ett stopp för oseriösa vårdgivare och de seriösa måste få färre hinder. Som det ser ut nu försvårar långa tillståndsprocesser och svårtillämpade krav för privata aktörer att bidra fullt ut. Myndighetsbeslut måste i alla led präglas av rättssäkerhet, förutsägbarhet och rimlighet för att värna seriösa vårdgivare och hålla oseriösa stången. Vårdföretagarna vill se en generell tillståndsplikt för exempelvis HVB och äldreboenden. Kommunalt driven verksamhet är inte tillståndspliktig idag men behöver vara det för att säkerställa likvärdig kvalitet i all omsorg. 

Framtidens stora och växande efterfrågan på vård och omsorg kräver reformer. Debatt om driftsform gynnar ingen i behov av vård. De föreslagna reformerna kommer leda till att fler får vård och omsorg och privata vårdgivare kan bidra med sin fulla potential.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00