Inget kommunalt veto mot friskolor

FRISKOLOR.  Regeringens utredare varnar för att införa en regel som ger kommuner ett avgörande inflytande vid etablering av friskolor med vinstsyfte. 

Nicholas Prigorowsky, regeringens utredare, Skolkostnadsutredningen.&nbsp;<br>
Nicholas Prigorowsky, regeringens utredare, Skolkostnadsutredningen. 
Mattias Croneborg

”Utredningen ser flera principiella svårigheter med att införa ett direkt avgörande inflytande för kommuner när det handlar om nyetableringar med vinstsyfte”, skriver Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör vid landstinget i Sörmland och regeringens särskilda utredare för Skolkostnadsutredningen.

Men att införa en sådan regel var just det som var uppdraget till utredaren.

– Vi har inte kunnat lämna ett fungerande förslag, säger Nicholas Prigorowsky till Altinget.

Prigorowsky menar att regelverket om godkännande av fristående skolor ”bygger på att godkännande ska lämnas om huvudmannen har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med gällande styrdokument och att påtagligt negativa följder på lång sikt inte uppstår för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna.

Utredaren ska nu även utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte.

Regeringens tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen

Prigorowsky pekar även på att den grundläggande principen om alla elevers rätt till likvärdig utbildning innebär att dessa krav ska gälla för alla fristående skolor.

"Har man förutsättningar att driva en verksamhet med tillräcklig kvalitet och den inte innebär mycket tydliga och långsiktiga negativa följder för elever eller kommunen så ska ett godkännande lämnas. Om vinstsyfte införs som en ny grund för avgörande inflytande så rubbas dessa förutsättningar”, enligt utredningen.

Vinster kan vara bra 

Men det är inte enda invändningen. Prigorowsky ser också problem med begreppet ”vinstsyfte”, eftersom det inte är ett rättsligt begrepp idag. Flertalet friskolor drivs också i en ”associationsform som på det ena eller andra sättet förutsätts tillvarata ägares/medlemmars eller motsvarandes ekonomiska intressen”.

– Att fastställa vilka skolor som har vinstsyfte är inte lätt, säger Prigorowsky. 

Prigorowsky och hans medarbetare har haft kontakter med friskolor som enligt utredningen har framhållit att en ”förutsättning för att kunna bedriva verksamheten långsiktigt med god kvalitet är att kunna bygga upp ett överskott. Enligt dessa huvudmän behövs överskott bl a för att kunna göra investeringar i syfte att utveckla verksamheten och för att klara av svängningar i konjunkturen och elevantalet. Utredningen delar denna uppfattning.”

Prigorowsky varnar för att regeringens ambitioner gör det möjligt för kommuner att säga nej till en friskola enbart på den grunden att verksamheten drivs med vinstsyfte. ”Olika ideologiska uppfattningar i olika kommuner kan då bli avgörande för om en fristående skola kan etableras eller inte. Detta kan enligt utredningens uppfattning knappast anses förenligt med grundläggande principer som lika villkor mellan kommunala och fristående skolor samt elevers rätt att välja skola”.

Stärkt inflytande 

Utredningen går emot regeringens vilja om ett kommunalt veto och föreslår i stället att kommunens inflytande över nyetableringar av fristående skolor ska stärkas.

”Det ska i skollagen anges att vid bedömningen av om en etablering skulle innebära påtagliga negativa följder ska det särskilt beaktas intressena av alla elevers rätt till likvärdig utbildning samt att en överetablering av skolor inte uppstår.” kraven ska också stärkas genom att det blir obligatoriskt för kommunerna att lämna ett yttrande till Skolinspektionen. Detta yttrande ska också innehålla en konsekvensbeskrivning.

– Det är bra att utredningen har gått till botten med detta och konstaterar att svensk skola inte gynnas av att låta kommuner utesluta en viss organisationsform. Det är kvaliteten i utbildningen som är det viktiga och den avgörs inte av driftsformen, kommenterar Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – SOU/DS

Vad händer nu?

Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter och organisationer som får ge sina synpunkter på slutsatserna. 

Länk till utredningen. SOU 2016:66

Veto (latin 'jag förbjuder') är möjligheten för en part att ensidigt stoppa ett beslut.

 E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00