Utredare vill ha stödfunktion vid kontroll av föreningars extremism

Regeringens utredare föreslår att ett särskilt stöd inrättas under Center mot våldsbejakande extremism. Det ska kunna bidra med expertkunskap vid bedömningar av civilsamhällesorganisationer som vill ha offentliga bidrag.

Ytterst vill man undvika att offentliga medel på något sätt ska riskera att finansiera våldsbejakande extremism eller terrorism, som attacken på Drottninggatan i Stockholm 2017. Utredningens förslag är tänkta att bidra till detta. (Arkivbild) 
Ytterst vill man undvika att offentliga medel på något sätt ska riskera att finansiera våldsbejakande extremism eller terrorism, som attacken på Drottninggatan i Stockholm 2017. Utredningens förslag är tänkta att bidra till detta. (Arkivbild) Foto: Markus Schreiber/TT-AP
Anders Gustafsson

Särskilda utredaren, kammarrättslagman Peder Liljeqvist, har överlämnat sitt slutbetänkande ”Rätt mottagare – granskning och integritet” (SOU 2021:99) till regeringen.

Stödets uppgift

”Den huvudsakliga uppgiften för stödfunktionen ska vara att bistå beslutsorganen med fördjupade granskningar i de ärenden där ett beslutsorgan funnit anledning att anta att en verk-samhet som ansöker om eller tar del av offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer på ett sätt som ger myndigheten eller beslutsorganet skäl att vidta särskilda åtgärder. Att det ska finnas anledning att anta innebär att det i det enskilda ärendet måste finnas konkreta omständigheter som pekar på att verksamheten har kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer och som medför att ytterligare utredning krävs.”


Källa: SOU 2021:99

Vid svåra granskningar

Den stödfunktion som föreslås, ska kunna hjälpa till vid komplicerade bedömningar av organisationer, föreningar med mera som söker offentliga medel. På så sätt ska man säkra att pengarna inte hamnar hos våldsbejakande extremister eller liknande.

– Det är uppenbart att det finns ett behov av en stödfunktion för att bistå myndigheter och kommuner i deras bedömningar. Att den funktionen kan utvecklas hos Center mot våldsbejakande extremism är en intressant väg att gå, som Forum välkomnar, säger Patrik Schröder till Altinget.

Schröder är ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Han betonar samtidigt att stödfunktionen måste ha en mycket god förståelse för civilsamhällets arbetssätt och skiftande förhållanden.

Demokrativillkor 

Bakgrunden är Demokrativillkorsutredningen, som tillsattes 2018 för att ta fram mer enhetliga villkor för statliga bidrag till civilsamhället. Eftersom bidragen till trossamfund och Allmänna arvsfonden regleras i lag, så fick de egna utredningar. Utredarnas arbete presenterades i tre betänkanden: ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18), ”En arvsfond i takt med tiden” (SOU 2018:70) och ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” (SOU 2019:35).

I slutet av oktober 2020 fick Peder Liljeqvist uppdraget att utreda frågor som rör personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till civilsamhället. Några veckor senare utvidgades hans uppdrag till att undersöka om det behövs en stödfunktion, likt den han nu föreslår.

Finns risker

Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) är en enhet inom Brottsförebyggande rådet (Brå). De yttranden som de enligt förslaget ska ge efter en analys, kommer sedan att användas av kommuner och myndigheter. Det är fortfarande de senare som kommer att fatta besluten. En ordning som innebär vissa risker, menar Patrik Schröder.

– Det medför att stödfunktionens underlag vid granskningar inte går att överklaga, och det kan bli problematiskt. Man behöver säkerställa processer för överklagande av yttranden, men också att arbetet sker med stor transparens, säger han.

Patrik Schröder.
Patrik Schröder. Foto: Daniel Camerini/Forum

– Ett negativt yttrande kommer få förödande effekter på en förening och riskerar stämpla förtroendevalda och ideellt aktiva som extremister. Därför måste det ställas mycket höga krav på kvalitén i stödfunktionens utredningsarbete.

Personuppgifter ska skyddas

Schröder är positiv till utredaren föreslår åtgärder som ska stärka skyddet av personuppgifter.

– Handläggningen av ett ärende där en företrädare för en viss organisation misstänks ha brutit mot ett demokrativillkor kommer med stor sannolikhet innehålla uppgifter om framförallt politiska aktiviteter och preferenser. Det kan vara förenat med personlig risk eller skada om de avslöjas, säger Patrik Schröder.

Nämnda personer

Peder Liljeqvist

Kammarrättslagman Kammarrätten Stockholm
Jurist

Patrik Schröder

Samordnare civilsamhällespolitik Fremia
Master i internationella relationer (Göteborgs uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00