Straffbart att påbörja terrorresor

TERRORBEKÄMPNING. De som reser utomlands för att begå terrordåd eller delta i terrorträning ska straffas med fängelse, enligt regeringens planer. Men reglerna kan bli svåra att tillämpa i praktiken.

På torsdagen beslutade regeringen om de lagförslag som ska bidra till att stoppa de som tänker ansluta sig till terrorgruppen Islamiska staten (IS). I nuläget beräknas runt 300 svenska medborgare anslutit sig till IS. Ursprunget till de svenska reglerna är en FN-resolution om att stoppa terroristresor samt kraven från den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt (Fatf). 

Två års fängelse

De nya reglerna tas in i två gällande lagar mot terrorism och innebär att det blir straffbart för en svensk medborgare att resa från Sverige till ett annat land med syftet att begå terrorhandlingar eller att ge eller ta emot terroristutbildning. Straffet blir fängelse i högst två år.

Enligt förslaget är brottet fullbordat när resan påbörjas. Det krävs alltså inte att resenären har lämnat landet eller hemorten. Det blir också straffbart att finansiera den typen av resor och även här ska straffet var fängelse i högst två år.

Förslaget ska nu granskas av juristerna i Lagrådet. Därefter återkommer regeringen med ett skarpt förslag till riksdagen och målet är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 april 2016.

Svårt bevisa

Tunga remissinstanserna som Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen har dock pekat på att reglerna kan bli svåra att tillämpa och att det kan vara svårt att bevisa att syftet med en resa är att ägna sig åt terrorism eller att ge eller ta emot terroristträning.

En effekt av de nya reglerna blir att Säpo förlorar möjligheten att beställa, inrikta, signalspaning från FRA. Det beror på att signalspaning inte får användas i en förundersökning om brott. Samtidigt är det en viktig del för att kartlägga terrorism med utländska kopplingar.

Säpo vill därför att regeringen ser över möjligheten att få information från FRA trots att en förundersökning har inletts. Men i lagrådsremissen skriver regeringen att ” någon utvidgning av Säkerhetspolisens inriktning av signalspaning under förundersökning kommer inte att göras”.

Första steget

De nya reglerna mot terrorismresor är en bärande del i regeringens strategi mot terrorism och justitieminister Morgan Johansson (S) har varit tydlig med att de som deltar i terrordåd utomlands ska dömas till fängelse.

– De som reser gör det med öppna ögon och kan inte hävda att de inte visste vad det var de deltog i. Då får de också ta konsekvenserna och det finns inga skäl till att lägga fingrarna mellan, sade Johansson då han i somras tog emot den utredning som förslagen bygger på.

Enligt regeringens planer är nästa steg att undersöka om det också går att kriminalisera själva stridandet utomlands. Detta utredningsuppdrag ska redovisas  den den 23 juni 2016.

Uppgiften blir att analysera behovet av ytterligare kriminalisering för att förebygga och förhindra att personer deltar i väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation. En annan uppgift blir att granska om de regler som finns för att hindra värvning till strider utomlands är tillräckliga eller om de måste bli tydligare och modernare.

Stöd i riksdagen

I riksdagen finns det ett brett stöd för regeringens planer. Oppositionen är så angelägen att den dagen innan regeringen lade fram sin lagrådsremiss enades om att uppmana regeringen att skynda på.

Tidigare i veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt direktiv mot terrorism. som ska ersätta det gällande från 2002. De nya delarna av direktivet överensstämmer i stort med dem som Sverige nu är på väg att införa.

Därmed kriminaliseras resor för terroriständamål, både i och utanför EU. Det blir även straffbart att finansiera, organisera eller underlätta sådana resor. Förslaget innehåller också hårdare straff för rekrytering, terroristutbildning och spridning av terroristpropaganda, bland annat på nätet. Målet är att få samma regler över hela EU och att anpassa EU-reglerna till kraven från FN:s säkerhetsråd och Fatf.  Förslaget ska nu behandlas av ministerrådet och EU-parlamentet.

Forrige artikel MP pressat av asyluppgörelse Næste artikel Lagrådet säger nej till förslag om ID-kontroll Lagrådet säger nej till förslag om ID-kontroll