Debatt

SPF Seniorerna: Vi måste ta ensamheten på större allvar

Ofrivillig ensamhet kan vara ett hot mot både den fysiska och psykiska hälsan. SPF Seniorerna ser fyra områden där förbättringar måste ske när den nya nationella strategin mot ensamhet tas fram.

Kommunerna måste leva upp till sitt ansvar och kunskapen kring ofrivillig ensamhet måste öka, tycker debattören.
Kommunerna måste leva upp till sitt ansvar och kunskapen kring ofrivillig ensamhet måste öka, tycker debattören.Foto: SPF Seniorerna, Jonas Ekströmer/TT
Eva Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nästan var fjärde svensk uppger att de besväras av ensamhet och isolering, enligt Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning 2022. Riskfaktorer för den ensamhet som man inte väljer själv ökar efter 75 års ålder. Det är vanligt att sent i livet förlora livspartner, vänner eller att tappa fysiska förmågor och ork. Även dålig ekonomi och depression bidrar till ensamhet. Bland de som har fyllt 85 år uppger 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen att de besväras av ensamhet och isolering.

Förutom personligt lidande söker ensamma oftare vård. Det finns ett samband mellan ensamhet och nedsatt psykisk och fysisk hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar samt demens. Ofrivillig ensamhet är förenat med förlorad livskvalitet och livslust och har ett samband med för tidig död. Ytterst kan den bidra till självmord. Den ofrivilliga ensamheten medför således stora förluster och kostnader både för enskilda och samhället.

Förbättringar måste ske

Vi välkomnar därför att regeringen nyligen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att till år 2025 ta fram en nationell strategi för att motverka ensamhet. Från SPF Seniorerna vill vi peka på fyra viktiga områden där förbättringar måste ske.

1. Utbilda personal som kontinuerligt kan ge stöd och stimulans till äldre

Att känna sammanhang och mening är viktigt oavsett ålder. Tillgång till gemenskap och aktiviteter likaså, och som äldre blir existentiella frågor mer relevanta. Men på särskilda boenden anger var fjärde boende, enligt Socialstyrelsens årliga undersökning, att de ofta känner sig ensamma. Personal måste därför ha bättre kunskap om ofrivillig ensamhet samt ha tid för stöd, samtal och stimulans. Säkerställ att rätten till fast omsorgskontakt faktiskt genomförs i praktiken och erbjuds alla som har äldreomsorg.

2. Förebygg ensamhet via primärvården

Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa har stor betydelse. I primärvården, dit äldre ofta vänder sig, finns många möjligheter. Några exempel är förebyggande hembesök, livssamtal och screening för ensamhet. Varför inte utöka möjligheten att ordineras social gemenskap på recept? Det vill säga stöd och hjälp till aktiviteter och gemenskap, på motsvarande sätt som fysisk aktivitet på recept ordineras.

3. Säkerställ att kommunerna motverkar ofrivillig ensamhet

Kommuner är skyldiga att underlätta för den äldre att ha kontakt med andra samt en aktiv, meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Kommunerna måste leva upp till sitt ansvar framför allt genom att stärka gemenskapens infrastruktur, som stöd till föreningslivet och tillgängliggörande av möteslokaler.

4. Öka kunskapen och stärk en social infrastruktur

Tillräcklig kunskap om ofrivillig ensamhet saknas i Sverige. Sammanhang och mötesplatser där alla åldrar kan mötas och utveckla gemenskap bör stödjas, och kampanjer genomföras om ensamhet och hur den kan motverkas. För seniorer handlar det också om att äldrepsykiatri ska finnas tillgänglig överallt och om stöd till närstående.

Måste inkluderas

SPF Seniorerna motverkar ensamhet över hela landet genom att erbjuda gemenskap och aktiviteter. Vi ser inom vilka områden det brister idag. För att den nationella strategin mot ensamhet ska få effekt måste de fyra områden som vi lyfter inkluderas i strategin och genomgå förändringar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00