Debatt

Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar, Edholm

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för elever med funktionsnedsättningar. Men nu står satsningen plötsligt utan finansiering, skriver representanter för Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention och Riksförbundet FUB.

Skolminister Lotta Edholm (L) behöver se till att arbetet för att förbättra skolan för barn med funktionsnedsättningar inte avstannar, menar debattörerna.
Skolminister Lotta Edholm (L) behöver se till att arbetet för att förbättra skolan för barn med funktionsnedsättningar inte avstannar, menar debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Camilla Rosenberg
Anki Sandberg
Christina Heilborn
Berit Robrandt Ahlberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Landets skolor och förskolor är i stort behov av att utveckla sitt arbete för att ge elever med funktionsnedsättning goda förutsättningar att klara grundskolan. Det pågående regeringsuppdraget med kvalitetsdialoger har stor potential att fånga upp skolhuvudmännens utmaningar och behov och erbjuda stöd.

Kontraproduktiv politik

Att även förskolor bjuds in till dialog är något som vi från intresseorganisationerna särskilt välkomnar, då vi vet att tidiga stödinsatser ger bättre förutsättningar för elevers fortsatta skolgång. Att regeringen i sin budget strukit anslaget till Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM:s, pågående arbete med kvalitetsdialoger är mot den bakgrunden kontraproduktivt.

Skolverkets och SPSM:s arbete har föregåtts av gedigna förberedelser där vi tillsammans med andra funktionsrättsorganisationer har getts möjlighet att bidra med vår kunskap kring hur man kan följa upp hur skolorna säkerställer att elever med olika funktionsnedsättningar får rätt anpassat stöd.

Vi anser att det är helt nödvändigt att uppdraget med kvalitetsdialogerna får fortsätta för att rusta alla skolhuvudmän och rektorer med de verktyg som krävs för att skapa en likvärdig skola. Att Skolverket gör detta tillsammans med SPSM är ett nytt grepp som vi särskilt tror på. SPSM besitter den kunskap om funktionsnedsättningar kopplat till skolmiljön som många skolor saknar på ledningsnivå för att kunna planera, organisera och resursfördela så att alla elever får det stöd de är i behov av. Myndigheten erbjuder även kunskapsstöd som riktar sig till skolpersonal för att stärka skolornas grundkompetens kring funktionsnedsättningar.

Involvera eleverna

SPSM har även kunskap om hur vi skapar en tillgänglig lär- och skolmiljö som gör att skolor kan arbeta utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att planera för en universellt utformad skola som möter upp alla elevers behov, minskar behovet av särlösningar och stärker likvärdigheten. Forskning visar att det är en framgångsfaktor att satsa på inkluderande särskilt stöd där eleven involveras i planeringen.

Vi anser att det är helt nödvändigt att regeringen prioriterar om och satsar på ett långsiktigt arbete med kvalitetsdialoger.

Än så länge ligger regeringsuppdraget kvar, men då finansieringen uteblir ser vi stora risker att arbetet kommer att avstanna. Vi menar att det minimerar möjligheterna att förstärka likvärdigheten i skolan och riskerar att öka skolsegregationen. Det är extra sårbart i ett läge där skolors ekonomi förväntas bli än tuffare på grund av den ekonomiska situationen i landet.

Nödvändig kompetens 

Vi anser att det är helt nödvändigt att regeringen prioriterar om och satsar på ett långsiktigt arbete med kvalitetsdialoger. Det är ett kostnadseffektivt sätt att tillföra nödvändig kompetens till landets skolor. Vi uppmanar därför skolministern Lotta Edholm (L) att garantera:

  • Att pågående uppdrag med kvalitetsdialoger får fortsätta med full kraft.
  • Att Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ges mandat att göra dialogerna obligatoriska för alla skolhuvudmän.
  • Att se till att Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten utgår från en kvalitetssäkrad metod för att fånga upp barnens perspektiv och röst i arbetet.
Nämnda personer

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00