Debatt

Släpp loss näringslivets kraft i den cirkulära ekonomin

Den svenska handlingsplanen och strategin för cirkulär ekonomi saknar tydliga mål och konkreta åtgärder. Det skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicyarbetet på Svenskt Näringsliv.

Den cirkulära ekonomin kommer förändra vårt samhälle. Den är en global megatrend, skriver debattören.
Den cirkulära ekonomin kommer förändra vårt samhälle. Den är en global megatrend, skriver debattören.Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Jenny Svärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är i näringslivet kraften finns. Hos företagen pågår omställningen till ökad cirkularitet för fullt. Politiken har höga ambitioner, men vidtagna åtgärder är för få och leder dessutom ofta fel. Den svenska handlingsplanen och strategin för cirkulär ekonomi saknar tydliga mål och konkreta åtgärder. Och även om det är ute i företagen som omställningen sker och kommer att ske, så är det avgörande att politiken ger rätt förutsättningar och möjligheter.

I en ny rapport presenterar Svenskt Näringsliv i dag en rad grundförutsättningar och möjliggörare för att skapa goda marknadsförutsättningar och snabba på övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller. I rapporten betonar vi också att cirkulär ekonomi inte får ses som en rent miljöpolitisk fråga, tvärtom kan omställningen till ökad cirkularitet bidra till att vi når flera hållbarhetsmål. Dess utveckling kommer därmed att beröra i stort sett samtliga politikområden.

Den cirkulära omställningen kommer att förändra mycket av det vi sett som uppenbara sanningar.

En global megatrend

Den cirkulära ekonomin kommer förändra vårt samhälle. Den är en global megatrend. Men för att den ska utvecklas och fungera storskaligt måste basen finnas i ett ekonomiskt system som även framgent följer grundläggande marknadsekonomiska principer. Lagar, regler och styrmedel måste anpassas till cirkulära affärsmodeller. Vi kommer behöva förändra vårt synsätt, vårt beteende och våra konsumtionsmönster. Det vi står inför är ett paradigmskifte.

På samma sätt som mobiltelefonin förändrade vårt sätt att kommunicera kommer kraften i den cirkulära ekonomin förändra vårt sätt att konsumera och använda produkter.

För företagens del kommer övergången till ökad cirkularitet se olika ut beroende på vilka produkter och tjänster man säljer, och var i värdekedjan man befinner sig. Redan i dag pågår övergången i många svenska företag – men med rätt förutsättningar kan den ske betydligt snabbare.

En del företag kommer att försvinna

Den cirkulära ekonomin har naturligtvis både vinnare och förlorare. En del företag och arbetstillfällen kommer försvinna, och nya uppstå. Det är en naturlig process när utvecklingen drivs framåt, till gagn för såväl konsumenter som klimat och miljö.

Vissa grundförutsättningar behöver finnas på plats för att näringslivet ska kunna nå sin fulla cirkulära potential. Gemensamma spelregler, ökad digitalisering, utökad samverkan och effektiva tillståndsprocesser är några exempel. Utöver dessa grundförutsättningar ser vi ett antal möjliggörare, policyförändringar och åtgärder inom åtta olika områden, som skulle förbättra marknadsförutsättningarna för de cirkulära affärsmodellerna.

Det handlar exempelvis om uppdaterad avfallslagstiftning och anpassad lagstiftning och tillämpning för att möjliggöra hantering av kemiska ämnen i cirkulära flöden. Vidare behöver regelverk förändras inom ett flertal områden. Satsningar behövs för att öka kunskapen om och kompetens inom cirkulär ekonomi samt på forskning. 

Ta bort onödiga regleringar

För att säkerställa smidiga flöden på den inre marknaden rekommenderar Svenskt Näringsliv den svenska regeringen att i första hand fokusera på att ta bort hinder för utvecklingen och undvika att införa regleringar och andra styrmedel på nationell nivå, vilket kan skapa nya hinder. I stället bör Sverige delta aktivt i arbetet med EU:s regelverk kring cirkulär ekonomi och verka för ett harmoniserat regelverk inom EU.

Det är också avgörande att Sverige vid implementering av EU-direktiv för en dialog med näringslivet för att säkerställa att implementeringen hjälper och inte stjälper den svenska cirkulära omställningen.

Den cirkulära omställningen kommer att förändra mycket av det vi sett som uppenbara sanningar. Den har potential att skapa stor nytta för konsumenterna, för klimat och miljö samt för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Men då måste politiken släppa loss näringslivets fulla kraft, och ge fritt spelrum för förändring.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00