Krönika av 
Fia Ewald

SKR:s makt över det offentliga måste vädras i valrörelsen

Det är svårt för ett parti att hävda att man tar dagens demokratiska utmaningar på allvar om man samtidigt låter en allt mäktigare, sluten och oreglerad organisation som SKR växa upp på sin bakgård.

SKR:s ordförande Anders Knape (M).
SKR:s ordförande Anders Knape (M).Foto: Claudio Bresciani/TT
Fia Ewald
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en levande demokrati är insyn och möjligheten till ansvarsutkrävande ett motgift till bristande förtroende och vanmakt. Sverige har varit sällsynt väl rustade i detta avseende genom offentlighetsprincipen som är en unik demokratifördel. Insyn och ansvarsutkrävande är förstås inte alltid genuint uppskattat hos makthavare och offentlighetsprincipens tillämpning har blivit alltmer begränsad under senare år.

Det kanske mest flagranta avbräcket i den svenska förvaltningens demokratiska funktion är intresseföreningen Sveriges kommuner och regioners (SKR) snabba tillväxt i omfattning och uppdrag. Från att Kommunförbundet respektive Landstingsförbundet framför allt gav stöd till sina medlemmar i arbetsgivarfrågor har man nu kommit att samordna och styra i allt fler operativa frågor.

Men den upprördhet över offentligt slöseri som väller fram när det gäller en liten kommunal kamelfarm är som bortblåst när det kommer till de egna partiföreträdarnas behagliga position i SKR.

Styrningen av den kommunala sektorn har i tysthet flyttats över från direktvalda kommunala församlingar till ett indirekt valt nationellt organ som helt saknar insyn. Att det inte ens går att följa hur de miljarder som staten pytsar in till SKR:s egen organisation och för fördelning till kommuner och regioner har Riksrevisionen konstaterat.

Gräddfil rakt in på departementen

När det konstateras att regioner rekryterar allt fler administratörer på bekostnad av vårdpersonal glöms det bort att utöver regionernas och kommunernas egen tilltagande administration så växer en trappa upp SKR:s byråkrati i minst samma takt. Detta får pågå i de partiers regi som i andra fall är mycket snara till att gripa till storsläggan och klaga på offentlig sektors bristande effektivitet och att skattepengar förfars till ingen nytta.

Men den upprördhet över offentligt slöseri som väller fram när det gäller en liten kommunal kamelfarm är som bortblåst när det kommer till de egna partiföreträdarnas behagliga position i SKR. Där kan de utan att störas av insyn eller offentlig diskussion fördela miljarder och bygga sin egen makt allt starkare. Intresseföreningen har även fått en gräddfil rakt in på departementen utan att passera myndigheters beredningsprocess.

Säkerhetsrisk

Men när denna märkliga organisation svällt upp utanför den reglering som gäller myndigheter är det inte bara insynen som drabbas utan även andra förhållanden av stor betydelse för samhället. Låt mig ta två andra exempel kopplat till informationshantering.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessreglerade. Detta styrs av OSL (offentlighets- och sekretesslagen) som också i förlängningen skapar ett skydd för känslig information när den hanteras av myndigheter. När känslig information hanteras av privata organisationer måste ett sekretessavtal slutas som reglerar vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas av företaget eller motsvarande. Myndigheter låter i dag SKR ta del av känslig information exempelvis rörande civilt försvar, större incidenter och beredskap.

Vid förfrågan uppger ett par centrala myndigheter att de inte slutit något sekretessavtal med SKR, möjligen för att det inte stått klart att SKR inte är en myndighet. Det förefaller inte heller som regioner och kommuner sluter sekretessavtal med sin intresseorganisation. Hur SKR hanterar känslig informationen regleras därmed vare sig av lagstiftning eller avtal – ett förhållande som i andra fall skulle ses som en stor säkerhetsrisk. Med tanke på dagens situation där vi går mot ett allt mer kritiskt läge känns detta mycket oroande.

Ett särintresse

En angränsande fråga är att inte heller arkivlagen gäller för SKR. Lagen reglerar hur allmänna handlingar ska bevaras för framtiden, vad som får gallras och hur skyddet av informationen ska utformas. Syftet med lagen är att säkerställa rätten att ta del av allmänna handlingar, att se till att information finns tillgänglig för rättskipning och förvaltning samt inte minst för att tillgodose forskningens behov.

Det är i dag ens inte möjligt att få reda på vilken information SKR genom åren samlat in, än mindre hur den hanteras i ett långsiktigt perspektiv.

SKR har trots detta alltmer fått rollen att presentera underlag för centrala beslut exempelvis rörande kösituationen i vården. Man handhar också ett antal kvalitetsregister och annan statistik. Om SKR hade varit en myndighet hade det dels varit möjligt att få se hur underlagen tagits fram, dels krav funnits på att denna i många fall mycket värdefulla information skulle bevaras för forskningsändamål.

Nu kan man med rätt eller orätt anta att det särintresse som intresseorganisationen har till uppgift att bevaka påverkar insamlingen, vinklingen och bevarandet informationen helt utom räckhåll för medborgaren. Det är i dag ens inte möjligt att få reda på vilken information SKR genom åren samlat in, än mindre hur den hanteras i ett långsiktigt perspektiv.

Tillbaka till Socialstyrelsen

I den kommande valrörelsen förtjänar SKR och föreningens roll att bli en fråga. Det är svårt för ett parti att hävda att man tar dagens demokratiska utmaningar på allvar om man samtidigt låter en allt mäktigare, sluten och oreglerad organisation växa upp på sin bakgård.

På sikt måste de många uppgifter som hamnat hos SKR föras tillbaka till Socialstyrelsen och andra myndigheter men en mycket enkel första åtgärd vore behandla SKR som vilket litet kommunförbund som helst. Detta kan se genom att besluta att 2 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen gäller även dem. Det är faktiskt svårt att se ett enda hållbart argument där emot.

Fakta

Fia Ewald är informationssäkerhetsexpert, konsult, tidigare tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet samt fristående gästkrönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

Myndigheter som DIGG måste sluta fega ur och ta sitt ansvar

Limbo i molnet – nu behövs krisinsikt hos myndigheterna

- Röj bort grogrunden för korruption inom SKR

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00