Skolverket öppnar för kontrollerat skolval

STYRNING. För att motverka den ökande skolsegregationen vill Skolverkets generaldirektör och ordföranden i skolkommissionen Anna Ekström att man tittar på system med kontrollerat skolval, alltså olika typer av begränsningar i det fria skolvalet.

Altinget har tidigare skrivit om den ökande skolsegregationen. Senast belyst i en rapport från IFAU.

Det fria skolvalet har inte förbättrat situationen, snarare tvärtom. Men den kunskapen i ryggen tassar Skolverket ut på politisk minerad mark: Frågan om hur fritt valet av skola ska vara.

Skolverket påtalar problemet med segregationen i sin lägesbeskrivning över den svenska skolan. Det är en rapport som beskriver trender och problem och som också föreslår lösningar till skolor, huvudmän och regeringen. Skolverket ser den ökade skolsegregationen som en riskfylld utveckling.

Internationella förebilder

I rapporten skriver myndigheten: ”Kontrollerat skolval används på flera håll internationellt och sådana erfarenheter kan vara värdefulla att studera närmare. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att skolsystem skiljer sig åt och olika modeller är därför inte alltid direkt överförbara. Centrala kösystem och finansiell styrning kan vara vägar för att motverka social snedrekrytering.”

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är också ordförande i den nyligen tillsatta Skolkommissionen som bland annat ska lämna förslag till en långsiktig plan för ett sammanhållet skolsystem.

I Skolverkets lägesrapport öppnar man för att Skolkommissionen bör titta närmare på frågan om kontrollerat skolval. Diskussionen förs mer i detalj i OECD:s rapport om det svenska skolsystemet som kom för en månad sedan.

­ – För att vara ett land med så mycket marknadslösningar har vi få lösningar för att utjämna snedrekryteringen i skolorna, säger Anna Ekström till Altinget.

OECD lyfter i sin rapport fram olika system att genom exempelvis ekonomiska styrmedel få mer mångsidiga skolor. Det kan också handla om mer regelrätta krav på mångsidighet.

Större skolor och klassflytt

I Skolverkets lägesrapport tar man upp två exempel i Sverige som används inom det befintliga skolsystemet för att motverkar ökad skolsegregation. Det ena är att bygga stora skolor i stadskärnor med elever från ett stort område. Ett annat sätt är att flytta hela klasser från en skola till en annan. Det har man prövat i Malmö. Skolverket ska följa upp dessa åtgärder för att se hur de påverkar segregationen i skolorna.  

Skolverket skriver också i rapporten om problem med att integrera nyanlända i skolan. Problemet har förvärrats de senaste åren på grund av oroligheter i världen som har lett till fler flyktingar till Sverige.

Anna Ekström tror att många nyanlända vuxna kan vara en del av lösningen.

– Siffror från Arbetsförmedlingen visar att det är många lärare bland nyanlända.

Men det behöver inte bara vara i läraryrket där det kan vara bra att ta in personer med utländsk bakgrund, resonerar Ekström.

­ – Det kan exempelvis också handla om studiehandledare, säger hon.

Hon menar att det är viktigt att få in personer med modersmålskompetens i skolan.

Svår lärarbrist

I rapporten målar Skolverket upp en dyster bild av tillgången på lärare. Både när det gäller mängden nyutexaminerade och kvaliteten på dem.

Det kommer att vara många pensionsavgångar de kommande åren. Här vill Anna Ekström att lärarlyftet förlängs och utökas.

– Det är nödvändigt om vi ska lösa den omöjliga ekvationen, säger hon.

 Hon hoppas på fler behöriga lärare. Men också att de som finns kan blir behöriga i fler ämnen.

Lärarlyftet är en satsning som sträcker sig fram till 2016 och som ger redan behöriga lärare möjlighet att fortbilda sig för att kunna få behörighet i ytterligare ämnen.

Forrige artikel Baylan tvingas backa om förnybart Næste artikel Regeringen ska granska kontroll av hyresvärdar Regeringen ska granska kontroll av hyresvärdar
  • Rapportera

    Socialdemokrat

    Skolverket öppnar för kontrollerat skolval

    Grums kommun har 2 lärare per klass. Studera deras erfarenheter av detta. Tex kan en nyutexaminerad då jobba ihop med en mer rutinerad lärare.
    Jag anser att grundskolan bör vara kommunal. Då kan kostnader för vinster, tomma lokaler, övertalig personal, upphandling, kontroll, reklam mm kan sparas och fler lärare anställas. Vissa möjligheter bör dock finnas att byta skola. Regeringen behöver stöd av skolkommissionen för att våga driva en bättre och radikalare politik.