Skatt kan dämpa flygandet

KLIMAT. En flygresa inom Europa ska bli 80 kronor dyrare och en resa till en annan världsdel 430 kronor dyrare, enligt förslaget på en flygskatt. Den mest träffsäkra klimatåtgärden sätter dock internationella avtal stopp för.

430 kronor. Så hög ska skatten vara för en flygresa till en världsdel utanför Europa, anser utredaren.
430 kronor. Så hög ska skatten vara för en flygresa till en världsdel utanför Europa, anser utredaren.Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Utredaren Gabriella Loman förslag på en flygskatt lämnades över till regeringen på onsdagen. Förslaget innebär att skatten bestäms utifrån resans slutdestination och gäller flygplan som får ta fler än tio passagerare:

  • 80 kronor för flyg inom Sverige och till länder som ligger helt inom Europa.
  • 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från Arlanda.
  • 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer Arlanda.

Utredarens bedömning är att skatten kommer att minska resandet och ge positiva effekter för klimatet, genom minskade koldioxidutsläpp. Minskningen av flygresor kommer att innebära fler resor med andra transportslag, framför allt med bil. Cirka 4 av 10 uteblivna resor kommer att göras med annat transportslag: bil, tåg eller buss. När de utsläppen dras ifrån, så blir nettoeffekten mellan 0,08–0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt utredningens bedömning.

Flygandet kommer öka

Flygskatten kommer dock inte vara kraftig nog för att antalet flygresor ska minska. Den kommer däremot att dämpa den pågående ökningen, enligt utredningen.

Hur mycket resandet kommer att påverkas beror också på hur flygbolagen hanterar skatten, det vill säga hur stor del av den som läggs på biljettpriset. Ju större del som hamnar på biljetten, desto färre resenärer, konstaterar utredningen.

Fakta
Persson och Nuder ville också ha flygskatt
Våren 2006 beslutade riksdagen att införa en skatt på flygresor. Enligt förslaget från Göran Perssons S-regering skulle skatten på en resa inom Europa vara 94 kronor och 188 kronor för resor utanför Europa.
Efter valet beslutade dock den borgerliga regeringen att inte genomföra beslutet.

En skatt på flygbränsle skulle emellertid kunna ge sådana önskvärda incitament eftersom den direkt kopplar till förbrukningen av bränsle och därmed också till utsläppen. 

utredningen om att en skatt på enskilda flygresor är ett trubbigt medel

Utredningen föreslår inga undantag för flygningar där planen tankas med inblandning av biobränsle. Utredningen föreslår inte heller några undantag för glesbygden. En skatt på flygresor kommer att få effekter för flygplatser i glesbygd, men begränsade sådana. Effekterna begränsas av det system som finns i dag där staten upphandlar flygresor på vissa sträckor för att garantera trafik.

Trubbig skatt

En skatt på flygresor är egentligen ett trubbigt medel för att minska utsläppen av växthusgaser, konstaterar utredaren. Det ger svaga drivkrafter till energieffektivisering, forskning och utveckling. Det mest effektiva styrmedlet vore att slopa flygets skattebefrielse från koldioxid- och energiskatter, enligt utredningen.

Fakta
Knappt två miljarder till statens skattkista
  • Beräknade skatteintäkter från en skatt på flygresor: 1,75–1,78 miljarder kronor per år
  • Beräknad minskning av efterfrågan på flygresor 3,6–4,8 procent för inrikesflyget, 1,4–1,9 procent för flyg
  • inom Europa och 1,5–2,1 procent för flyg utom Europa.
  • Beräknad minskning av avresande resenärer från flygplatser i Sverige: 450 000–600 000 per år

Men det låter sig inte göras och anledningen är internationella överenskommelser. Chicagokonventionen från 1944 och EU:s energiskattedirektiv begränsar möjligheterna att beskatta flygbränsle. Enda vägen fram är att ingå bilaterala överenskommelser inom EU, vilket utredningen bedömer som en mycket osäker väg med många nackdelar.

Utredningen föreslår att flygskatten skulle införas den 1 januari 2018. Stödet bland de borgerliga partierna för en skatt är dock svagt.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – SOU

Vad händer nu?

Regeringen ska besluta om utredningen ska skickas ut på remiss.

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00