Debatt

"Skärpta regler för kaminer rätt väg"

DEBATT. Gamla pannor och kaminer är direkt livsfarliga och en regelskärpning kan rädda liv. Trots detta skjuter Boverket upp införandet av regler gång på gång, skriver Svenska Brasvärmeföreningen.

"Livslängden på kaminer är lång, uppemot 30 år, vilket innebär att det tar lång tid innan nya skärpta krav får full verkan. Det är därför angeläget att så snart som möjligt skärpa kraven på kaminer." skriver Svenska Brasvärmeföreningen.
"Livslängden på kaminer är lång, uppemot 30 år, vilket innebär att det tar lång tid innan nya skärpta krav får full verkan. Det är därför angeläget att så snart som möjligt skärpa kraven på kaminer." skriver Svenska Brasvärmeföreningen.Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Svenska Brasvärmeföreningen

I dagarna meddelade Boverket att införandet av de skärpta reglerna för nyinstallation av kaminer och vedspisar skjuts fram ytterligare. Då de skärpta reglerna har varit ett viktigt led i att minska de skadliga utsläppen från gamla kaminer beklagar vi som bransch att införandet ständigt skjuts upp. Frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål för 2020, men detta tycks nu allt mer avlägset.

Äldre kaminer kan vara farliga 

Enligt Naturvårdsverket dör många i förtid varje år till följd av utsläpp och luftföroreningar från vedeldning. De äldre vedeldade pannorna och kaminerna med gammal teknik, företrädelsevis installerade under 1970-, 80-, och 90-talen, som många har i sina vardagsrum står för den absolut största delen av dessa utsläpp. De ännu äldre kaminerna med kulturellt värde står för en mycket mindre del av utsläppen och bör inte ta fokus från dessa de riktiga bovarna. Vi i branschen har visat att vi vill ta vår del av ansvaret genom att tillverka och sälja renare kaminer med modern teknik, och välkomnar därmed att politiken försöker skärpa reglerna för hur mycket kaminer får släppa ut.

Att inte skärpa reglerna får följdeffekter i flera år framåt  

Att minska utsläppen från småskalig vedeldning är ett långsiktigt arbete. Livslängden på kaminer är lång, uppemot 30 år, vilket innebär att det tar lång tid innan nya skärpta krav får full verkan. Det är därför angeläget att så snart som möjligt skärpa kraven på kaminer. EU har tagit fram nya krav på kaminer i ett EU-direktiv kallat Ekodesigndirektivet, vars regler måste vara på plats i Sverige senast 2022. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten har dock argumenterat starkt för att Sverige ska införa kraven i direktivet tidigare än så, eftersom varje års fördröjning riskerar att få följdeffekter i många år framöver. Det är dags att politiken och berörda myndigheter tar ett omtag för att Sverige ska lyckas minska utsläppen, stoppa luftföroreningarna och faktiskt rädda liv.

Skärpta regler skjuts upp  

Enligt Naturvårdsverket dör många i förtid varje år till följd av utsläpp och luftföroreningar från vedeldning

Mot denna bakgrund blev vi konfunderade när Boverket nyligen meddelade att införandet av de planerade nya skärpta reglerna för vedeldning, som baseras på EU-direktivet, skjuts fram ännu en gång. Reglerna som skulle trätt i kraft den 1 juli 2018, sköts först fram till den 1 januari 2019 och nu till 1 oktober 2019. Detta gör att reglerna nu kommer att träda i kraft med väldigt kort tid innan miljömålet Frisk Luft ska vara uppnått år 2020.

I praktiken innebär EU-direktivet, och Boverkets tolkning av det, restriktioner mot att installera kaminer med dålig miljöprestanda när likvärdiga moderna och rena alternativ med motsvarande utseende finns. Syftet är att minska utsläppen från vedeldning, då vi vet att utsläppen skapar betydande hälso- och miljöproblem. Den lokala miljöpåverkan som vedeldning med gammal teknik ger upphov till leder till att människor dör i förtid varje år i Sverige, men även till försämrad livskvalitet för astmatiker och allergiker.

Skärpta regler en långsiktig lösning 

Flera kommuner har det senaste decenniet försökt införa åtgärder för att komma tillrätta med miljö- och hälsoproblemen. Men i och med att Boverket vidtagit åtgärder för att skärpa miljökraven så har de kommunala åtgärderna minskat, och utsläppen fortsatt öka. Som branschorganisation ser vi därför de nya striktare reglerna som den långsiktiga lösningen för bättre hälsa och miljö.

Det skänker ett stort mervärde att tända en mysig brasa på kvällen. Kompletterings- och trivseleldning har också stort stöd bland svenska folket. Kaminer är också bra för civilberedskapen men skärpta miljökrav är, enligt MSB, inget hinder för civilberedskapen.

Reglerna bör skärpas så fort som möjligt 

Med rätt kamin, rätt installation och rätt eldningsmetod är vedeldning ett hållbart och förnybart energislag och som bidrar till trivsel och minskar samhällets sårbarhet. För att vedeldningens legitimitet ska bestå är det angeläget att också dess utsläpp minskar. Nya kaminer är 80-90 procent renare än gamla. Därför bör Boverket med regeringens tydliga mandat införa de skärpta reglerna så snart som möjligt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00