Debatt

SD: Civilsamhället är för viktigt för att begränsas av politisk styrning

Regeringens instrumentella syn på civilsamhället hotar dess bredd, engagemanget och förtroendet för det. Genom vänsterliberala morötter och piskor inskränks floran av olika riktningar, skriver fyra av SD:s ledamöter i kulturutskottet.

Det blir särskilt problematiskt när verksamheter som blivit underkända av statliga myndigheter fortfarande kan få stöd på kommunal och regional nivå, skriver debattörerna.
Det blir särskilt problematiskt när verksamheter som blivit underkända av statliga myndigheter fortfarande kan få stöd på kommunal och regional nivå, skriver debattörerna.Foto: Nick Fewings/Unsplash
Angelika Bengtsson
Aron Emilsson
Cassandra Sundin
Jonas Andersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Civilsamhället utgör en central del av Sveriges kultur- och samhällsliv, och här utmärker sig inte minst det nordiska föreningslivet globalt. Allt från hembygdsföreningar till kulturföreningar och studieförbund har varit viktiga för vårt land. Detta inte bara för främjandet av mellanmänskliga relationer, utan även kunskapsförmedling. Exempelvis har insatserna i landets ideella hembygdsföreningar varit helt avgörande i arbetet med att bevara Sveriges rika kulturarv, i synnerhet när det kommer till seder, bruk och kulturyttringar med stark lokal prägel.

Genom de sammanslutningar, föreningar och andra former av konstellationer som återfinns i civilsamhället uppstår människors sociala liv. Traditioner och institutioner som vi värdesätter har ofta vuxit fram i samhället underifrån och uppåt – utan inblandning från staten.

Med detta i åtanke finns det enligt Sverigedemokraternas uppfattning skäl för staten att värna civilsamhällets självständighet och oberoende. I detta avseende bekymras vi dock över att utvecklingen stundtals tycks gå i fel riktning.

Riskerar urholka integriteten

De senaste åren har en allt större del av det offentligas stöd till civilsamhället öronmärkts för att försöka få civilsamhället att lösa vissa samhällsproblem, inte sällan knutna till regeringens misslyckanden i den förda politiken. I stället för att se egenvärdet i civilsamhällets verksamhet har regeringen de senaste åren bland annat försökt nyttja idrott och folkbildning för integrationssyften ur ett snävt perspektiv. En utveckling som Sverigedemokraterna motsätter sig.

Offentlig stödgivning till denna form av verksamheter skadar förtroendet för civilsamhället som helhet och bidrar till att skapa tveksamhet kring den offentliga stödgivningen.

Vi tror att människor väljer att engagera sig i civilsamhällets olika verksamheter på grund av ett genuint engagemang. Att då från statligt håll försöka använda civilsamhällets olika verksamheter som verktyg för politiska ändamål riskerar att urholka deras integritet och egenvärde. Vi kommer heller inte ifrån faktumet att det riskerar att leda till en negativ form av politisk styrning, då verksamheterna ifråga åläggs ett samhällsansvar som kanske inte ligger helt i linje med deras intressen och verksamhetsidé.

Bidragsgivning till civilsamhället är nödvändigt i vissa fall, men det är problematiskt när regeringen ålägger civilsamhället – som i hög grad bygger på att medborgare osjälviskt arbetar ideellt – att lösa samhällsproblem så som integrationsproblemen. De ideella organisationerna och föreningarna måste fortsättningsvis tillåtas utöva sin verksamhet självständigt, utifrån frihet under ansvar.

Antidemokratiska verksamheter

Det har även vid flera tillfällen uppdagats att verksamheter som inte har ett värde för Sverige och dess medborgare fått stöd inom ramen för civilsamhället. Antidemokratiska verksamheter med våldsbejakande, islamistiska eller separatistiska inslag har fått miljontals kronor i stöd, däribland organisationer kopplade till bland annat Muslimska brödraskapet, som i andra länder påvisats ha terrorkopplingar.

Vår mening är att offentlig stödgivning till denna form av verksamheter skadar förtroendet för civilsamhället som helhet och bidrar till att skapa tveksamhet kring den offentliga stödgivningen. Detta blir särskilt problematiskt när verksamheter som av ovanstående skäl blivit underkända av statliga myndigheter fortfarande kan få stöd på kommunal och regional nivå.

Vänsterliberala morötter och piskor

Sverige behöver civilsamhället i vår samtid och för framtida förmåga att tillvarata gemensamma intressen och förkovra oss i det livslånga lärandet. För att säkra ett starkt civilsamhälle måste vi säkerställa att det är fritt och att kärnan i individers ideella engagemang hålls levande. Vi tror att regeringens instrumentella syn på civilsamhället hotar dess bredd, engagemanget och förtroendet för det. Genom vänsterliberala morötter och piskor i bland annat stödgivningen, inskränker de floran av olika röster och riktningar och på så vis även civilsamhällets återväxt – en återväxt som är nödvändig för upprätthållandet av vår demokrati, vår sammanhållning och vår kultur.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00