Så ser regeringens slutspurt ut

DEMOKRATI. Regeringen spurtar för att hinna lägga fram så många lagförslag som möjligt till riksdagen före valet. Bara i veckan beslutade regeringen om 50 propositioner, skrivelser och lagrådsremisser. Altinget har hela listan.

Det var en diger lista med lagförslag som regeringen beslutade om på torsdagens sammanträde. Det handlar om 34 propositioner, 9 skrivelser och 6 lagrådsremisser. Det är allt ifrån karens för statsråd till klampning av bilar. 

Regeringen för en kamp mot klockan för att för att hinna med med så mycket som möjligt före riksdagens sommaruppehåll och därmed före valet. Regeringens ministrar har skruvat upp tempot rejält eftersom det under mars och april är sista chansen.

Deadline den 20 mars

Varje år finns en sista dag för när regeringen ska lämna propositioner för att riksdagen ska hinna fatta beslut och för att lagen ska kunna träda ikraft vid halvårsskiftet. I år är det datumet den 20 mars. Efter 20 mars kan riksdagen visserligen hinna fatta beslut före sommaren men då börjar lagen vanligtvis gälla några månader senare än halvårsskiftet.

Det finns en ytterligare deadline. Det är när riksdagen inte hinner fatta beslut alls under våren. Det datumet är lite mer flytande och bestäms i dialog mellan regeringen och respektive utskott. Men någon gång i april måste riksdagen få förslagen, annars blir det riksdagsbeslut först till hösten. 

I år är denna deadline viktigare än annars. För de tre första åren i mandatperioden innebär en missad riksdagsbehandling att ikraftträdandet blir ett halvår eller ännu mer förskjutet. Men för det sista året på en mandatperiod kan hela lagen stå på spel. Den riksdagsmajoritet som var tänkt att rösta igenom lagen nu, kan ha blivit till en minoritet efter valet.

Dokument som riksdagen fattade beslut om på regeringssammanträdet den 15 mars

Propositioner

Finansdepartementet

 • Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
 • Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
 • Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
 • Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
 • Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
 • Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
 • Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
 • Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
 • En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
 • En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
 • Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Justitiedepartementet

 • Följdändringar till ny förvaltningslag
 • En mer heltäckande terrorismlagstiftning
 • En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
 • Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
 • En ny lag om ekonomiska föreningar
 • Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

Kulturdepartementet

 • En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna

Miljö- och energidepartementet

 • Bemyndigande i terrängkörningslagen

Näringsdepartementet

 • Förlängd klampning
 • Fler bygglovsbefriade åtgärder

Socialdepartementet

 • Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
 • Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
 • Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
 • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
 • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
 • Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Utbildningsdepartementet

 • Samling för skolan
 • En gymnasieutbildning för alla
 • Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Utrikesdepartementet

 • Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
 • Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

 

Skrivelser

 • Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017
 • Riksrevisionens rapport om väg - och järnvägsinvesteringar i Sverige
 • Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor
 • Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
 • Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017
 • Nordiskt samarbete 2017
 • Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
 • Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
 • Strategisk exportkontroll 2017 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 

 

Lagrådsremisser

 • Ny resegarantilag
 • Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
 • Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
  anmäla innehav av finansiella instrumen
 • Följdändringar till ny förvaltningslag
 • En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
 • Miljöinformation om drivmedel

Forrige artikel Björklund vill göra om sina egna läroplaner Björklund vill göra om sina egna läroplaner Næste artikel Hög vilja att fortsätta bland landstingsråden Hög vilja att fortsätta bland landstingsråden
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.