Regeringen redo höja straff för sexköp

RÄTTSVÄSEN. Regeringen är inte nöjd med allt för milda domar vid sexköp. En utredare, Nils Cederstierna, får därför i uppgift att granska om det behövs en skärpning av lagen

Reglerna mot sexköp skärptes senast 2011 då straffet höjdes från sex månader till ett års fängelse. Skälet var att få ett tryck uppåt i domstolens bedömning och att fler skulle dömas till strängare straff.

Den utvärdering som gjordes inför förändringen visade att påföljderna i 85 procent av fallen stannade vid 50 dagsböter, och att det var få fall där rätten tog hänsyn till försvårande omständigheter som kopplingar till människohandel, och dömde till en annan påföljd. Inför beslutet bedömde regeringen att lagändringen skulle leda till något fler fängelsedomar vid sexköp

Men den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet visar att runt 50 dagsböter fortfarande är den vanligaste påföljden vid brottet och att regeringens och riksdagens intentioner därmed inte har fått genomslag.

Regeringen ger därför en utredare i uppdrag att granska lagen och överväga en straffskärpning. Det gäller de allvarligaste fallen av sexköp där det finns kopplingar till människohandel. I de fallen ska utredaren granska om det lägsta straffet ska höjas genom att slopa böter i straffskalan.

I uppdraget ingår också att se över reglerna mot köp av sexuell handling av barn och ta fram eventuella förslag på straffskärpning.

Utredaren ska också granska utredningarna kring människohandel för att utröna varför så få anmälningar leder till åtal och dom.

Utredaren blir Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet. Senast den 9 mars 2016 ska han redovisa sina slutsatser för regeringen.

Forrige artikel Domstol tas bort vid beslut om vargjakt Næste artikel Attefall pressar kommunerna om byggande Attefall pressar kommunerna om byggande