Regeringen bantar Haikolas utredning

HÖGSKOLA. Ett år in i arbetet med att utreda högskolans utbud av kurser går regeringen in och avlövar Lars Haikolas uppdrag rejält.

<b>Lars Haikolas uppdrag blir mindre omfattande och ska redovisas tidigare.</b>
Lars Haikolas uppdrag blir mindre omfattande och ska redovisas tidigare.Foto: Bild: Universitetskanslerämbetet, UKÄ
Mattias Croneborg

I april förra året fick dåvarande universitetskansler Lars Haikola i uppdrag av alliansregeringen att utreda högskolans utbud av kurser och program. Det skulle vara en bred genomgång som skulle svara på flera grundläggande frågor om verksamheten vid landets universitet och högskolor.

Lars Haikola skulle beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren, både på nationell nivå och på lärosätesnivå.

Han skulle också bedöma om utbildningsutbudet är väl avvägt i förhållande till ”kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov”.

Möta framtiden

Utifrån denna bedömning skulle han överväga om det behövs förändringar av utbildningsutbudet för att bättre möta framtidens behov.

Därtill fick Haikola flera mer specificerade uppdrag som att se över högskolornas sommarkurser och distansutbildning, möjligheterna till ökat svenskt användande av Massive Open Online Courses - en form av nätbaserad utbildning, examensfrågor och hur lärosätena använder ersättningsbeloppen för utbildning.

Men den rödgröna regeringen ser några av dessa frågor som mindre angelägna. Därför avlövas uppdraget. Samtidigt förkortas utbildningstiden till den 30 juni. I det tidigare direktivet skulle utredningen ha varit klar senast den 15 oktober.

Kartlägga utbildningstider

Det som den rödgröna regeringen trycker på i de nya direktiven är att utredaren ska beskriva i vilken utsträckning och för vilka utbildningar utbildningstiden har förlängts sedan 1993. Haikolas ska föreslå åtgärder för att motverka omotiverade förlängningar av utbildningar.

Den del i utredningsarbetet som handlar om att komma med förslag om hur universitet och högskolor lättare ska kunna samarbeta för ett bättre anpassat utbildningsutbud tas bort.

Mindre fokus på distansundervisning

Utredaren ska inte heller kartlägga hur lärosätena samarbetar inom distansutbildning. Samma sak gäller avsnittet om Massive Open Online Courses.

Även avsnittet om att föreslå förändringar i examensregler tas bort från Lars Haikolas uppdrag.

Kontroversiella ersättningar utreds inte

Den del av utredningen som skulle handla om användningen av de olika ersättningsbeloppen för utbildning stoppas helt. Angående detta har Riksrevisionen konstaterat att lärosäten klassificerar kurser på olika sätt och att lärosätena över tid har förändrat sin klassificering av kurser i riktning mot utbildningsområden med högre ersättningsbelopp.

Den förra regeringen menade att det fanns ett behov av att utreda varför kursklassificeringen uppvisar så stora variationer.

Dokumentation

Lars Haikola:

Utsågs i april 2014  av den förra regeringen att utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter behoven.

Lämnade sin post som universitetskansler den 31 maj samma år, ett halvår innan hans förordnande gick ut, som en följd av utredningsuppdraget.

Ledde tidigare på uppdrag av regeringen sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet. 

Har varit högskolerektor.

Länk till regeringens tilläggsuppdrag, kommittédirektiv 2015:23 

Länk till det ursprungliga uppdraget från alliansregeringen, kommittédirektiv 2014:54E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00