Debatt

Otydligt regelverk och ändrad praxis för bostadsanpassning riskerar att slå hårt

Ändringarna i lagstiftningen gällande bostadsanpassningsbidrag har inte gett önskad effekt. Antalet beviljade bidrag fortsätter att minska och vi ser oroväckande tendenser att praxis för vilka åtgärder som beviljas stöd ändras. Reglerna måste ses över igen, skriver Sveriges allmännytta och Branschföreningen svensk bostadsanpassning.

”Regeringen måste återigen se över lagstiftningen så att den lever upp till sin egen portalparagraf, nämligen att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.”
”Regeringen måste återigen se över lagstiftningen så att den lever upp till sin egen portalparagraf, nämligen att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.”Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Anders Nordstrand
Jan Nordin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tack vare bostadsanpassning kan människor med funktionsnedsättning leva ett självständigt liv i eget boende och äldre kan bo kvar när de fysiska förutsättningarna försämras.

De senaste sex åren har antalet beviljade bidrag sjunkit kraftigt. Orsakerna kan vara flera, men för att förenkla och förtydliga lagstiftningen ändrades den 2018. Trots detta har antalet beviljade bidrag fortsatt att minska och vi får oroande signaler att praxis för att bevilja bidrag förändras. Det gäller dels bidrag till flyttbara garage för elrullstolar, dels när badkar behöver bytas mot duschkabin. Den som är i behov av anpassningsbidrag för att kunna bo kvar i sin lägenhet riskerar att hamna i ett olyckligt moment 22.

Människor i kläm

I slutet av 2020 föll en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som säger att flyttbara garage för elrullstolar inte längre är bostadsanpassning, trots att det varit praxis i 25 år. Det innebär mycket negativa konsekvenser för den som fått en elrullstol förskriven. Hjälpmedelscentralen kräver nämligen förvaringsmöjlighet ”i låsbart och frostfritt utrymme med laddningsmöjligheter”. Den som inte kan uppfylla detta krav får inte ut sin elrullstol.

Med den nya bostadsanpassningslagen har det blivit svårare för kommunerna att tolka när och hur bidrag ska bevilja.

Sveriges allmännytta och Branschföreningen svensk bostadsanpassning

För de som bor i villa finns oftast möjlighet till förvaring, men i en hyresrätt ligger de ytor i fastigheten som skulle kunna användas för förvaring ofta i källare och är svåra att tillgängliggöra för den som har behov av en elrullstol. Om det krävs för omfattande ombyggnationer ser vi en risk att fastighetsägare säger nej till bostadsanpassningar, även om bidrag ges.

Detta har tidigare kunnat lösas med rullstolsgarage som för fastighetsägaren är en genomförbar åtgärd. Men när kommunen inte beviljar bidrag för detta, så hamnar människor i kläm eftersom de inte får ut elrullstolen.

Rätt till självständigt liv

Syftet med lagen kan omöjligen vara att olika boendeformer och de som bor där behandlas olika. Oavsett om man bor i en villa, en hyresrätt eller bostadsrätt i flerbostadshus har man rätt till ett självständigt liv och jämställt deltagande i samhället.

Ändrade byggnormer

Numera förekommer det också att bostadsanpassningsbidrag för byte av badkar mot duschkabin nekas med hänvisning till bostadens skick. Bidrag ska inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver utföras på grund av eftersatt underhåll. Men hela och fungerande funktioner, även om de avviker från hur moderna bostäder utrustas, ska inte medföra att någon inte får bostadsanpassningsbidrag.

Att byggnormer ändras är inte detsamma som eftersatt underhåll – även ett äldre badrum kan vara fullt funktionsdugligt. Lika galet är att bostadsanpassningsbidrag nekas på grund av att det ställs krav på att badrummet ska uppfylla samma krav som ett nybyggt badrum.

Se över lagstiftningen

Med den nya bostadsanpassningslagen har det blivit svårare för kommunerna att tolka när och hur bidrag ska beviljas och svårare för fastighetsägare att genomföra beviljade bostadsanpassningar. Det drabbar enskilda människor som bara vill kunna bo kvar i sitt hem. Så kan vi inte ha det. Regeringen måste återigen se över lagstiftningen så att den lever upp till sin egen portalparagraf, nämligen att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00