Debatt

HD-domen om blockuthyrning skapar ett samhällsproblem

Regeringen måste omedelbart ta tag i frågan om blockhyresavtal, en räddningsplanka för arbetsgivare som nu riskerar att halas in till följd av domen Högsta domstolen. Det menar företrädare för nätverket Företagsbostadsbolagen. 

En faktor som försvårar företagens möjlighet att rekrytera är förhållandena på bostadsmarknaden, skriver debattörerna.
En faktor som försvårar företagens möjlighet att rekrytera är förhållandena på bostadsmarknaden, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Lars Dissing
Vd Forenom Sverige
Niclas Blåklinth
Vd Be Resident
Manuela Zerega Westin
Vd Beautiful Apartments
Helena Ekman
Vd Bostad direkt
Mattias Stengl
Vd Företagsbostäder Sverige
Daniel Sieradzki Hjertén
Vd Stay Sthlm
Mikael Karström
Vd ApartDirect
Jacqueline Hedebark
Vd Newstay

Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. Både företag och offentliga verksamheter har stora problem att rekrytera rätt kompetens till rätt plats. Många företag är starkt beroende av att attrahera internationell spetskompetens. Samtidigt som konkurrensen är tuff mellan länder har tre av fyra svenska företag svårt att hitta personer med rätt kompetens. Det är en kamp som Sverige inte har råd att förlora. Kompetensförsörjning är av kritisk betydelse för svenska företags konkurrenskraft och tillväxt.

Tillfälliga bostadslösningar behövs

En faktor som försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära större städer, är förhållandena på bostadsmarknaden. Företag måste kunna erbjuda bostäder för att kunna attrahera den kompetens som behövs och för att kunna expandera verksamheten, men också för att säkra skatteintäkter till Sverige som i slutändan stärker vår gemensamma välfärd. Bara i Stockholmsregionen tillhandahålls många tusen bostadslösningar till företag, men sett till det totala hyresbeståndet utgör företagsbostäder bara ungefär en halv procent. En bostadsmarknad med flexibla boendeformer är avgörande, samtidigt som denna marknad inte inverkar på allmänhetens möjligheter att hitta hyresbostäder.

Både i Sverige och globalt ser vi en trend mot en alltmer rörlig arbetsmarknad där det blir vanligare att vi under längre perioder arbetar, studerar eller forskar på annan ort. Efterfrågan på tillfälliga bostäder drivs inte i första hand av trögrörligheten på den svenska bostadsmarknaden, utan av en global trend där attraktiv arbetskraft blir allt mer rörlig. Då behövs tillfälliga och mer flexibla lösningar för att få fram bostäder. Den svenska bostadsmarknaden är i dag allt annat än flexibel och anpassad till vad som krävs. När arbetsmarknaden förändras behöver bostadsmarknaden anpassas.

Hårt reglerad bostadsmarknad

Sverige har jämfört med andra länder så som till exempel Finland en mycket reglerad hyresbostadsmarknad. Även om den svenska hyresregleringen skapar politisk strid måste det finnas utrymme att diskutera hur bostadsmarknaden bättre ska anpassas till en förändrad arbetsmarknad.

En faktor som försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära större städer, är förhållandena på bostadsmarknaden. 

En flexibel lösning som vuxit fram för att hjälpa företag och offentliga verksamheter är andrahandshyra av företagslägenheter. En förutsättning för detta är blockhyresavtal som innebär att fastighetsägare kan hyra ut flera lägenheter i ett och samma avtal till ett bostadsserviceföretag. Detta är inte viktigt bara för företag utan även för universitet som vill locka utländska forskare och även för offentliga arbetsgivare. Det har varit räddningen för många. Den räddningsplankan är nu på väg att halas in efter en dom i Högsta domstolen.

Ventil täpps till

Domen i Högsta domstolen innebär förenklat att besittningsskyddet nu ska ses som lika strikt som om en lägenhet hyrs direkt från till exempel ett kommunalt bostadsbolag. Så har det inte varit tidigare. Domen lägger grund för en ny rättspraxis som innebär att hyresgästen får samma rättigheter som vid ett förstahandskontrakt. Det omöjliggör flexibilitet och undergräver den marknad för tillfälliga företagsbostäder som vuxit fram av nytta för alla berörda parter. En viktig ventil på bostadsmarknaden täpps till.

HD-domen skapar ett samhällsproblem. Det blir svårare för utländsk arbetskraft att bosätta sig i Sverige och för svensk arbetskraft att flytta inom Sverige för tidsbegränsade uppdrag. Domen från HD skapar osäkerhet om andrahandsuthyrning av bostäder till arbetsgivare som behöver kunna erbjuda anställda boende under en begränsad tid.

Det är viktigt att det även fortsatt finns en tillgång till hyresbostäder för olika behov som uppstår i näringslivet eller offentlig sektor. Personalbostäder måste anses vara ett sådant seriöst behov som lagstiftaren hade i åtanke när blockhyresbestämmelserna utformades. Om rättspraxis leder till att möjligheten försvinner måste lagen ändras för att möjliggöra detta. Annars riskerar denna typ av personalbostäder försvinna från marknaden, till stor skada för svensk konkurrenskraft.

Undanröj hinder för blockuthyrning

Naturligtvis ska oseriös blockuthyrning som innefattar missbruk och systematiskt kringgående av skyddsregler inte vara tillåtna. De boende har rätt till en trygg och sund boendemiljö. Vi utgår från att de rättsliga instanserna har kapacitet att skilja på skyddsvärd och icke skyddsvärd uthyrning till juridiska personer. Regering och riksdag behöver förtydliga hyreslagens bestämmelser för att tillgodose näringslivets och offentliga verksamheters behov av seriös företagsuthyrning som ett nödvändigt komplement på hyresbostadsmarknaden.

Oavsett vad vi rent generellt tycker om hyreslagstiftningen så kvarstår att det finns ett samhällsintresse av att tillgodose behovet av flexibla bostadslösningar för arbetsgivare inom näringslivet och offentlig verksamhet.

Som huvudmän för nätverket Företagsbostadsbolagen (FBB) uppmanar därför regeringen att omedelbart ta tag i frågan och se till att den utreds. Vårt förslag är att den sittande utredningen Enklare privatuthyrning och ändring av presumtionshyror får ett tilläggsdirektiv om att föreslå regelförändring som undanröjer hinder för blockuthyrning till bostadsserviceföretag. Nu ligger bollen hos regeringen. Här finns ett konkret och brådskande behov av att undanröja ett allvarligt hinder för kompetensförsörjningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00