Om Altingets beslutskedja

Beslutskedjan är ett verktyg som gör det enkelt och tidseffektivt att spåra ett lagstiftningsärende. Beslutskedjan kopplar ihop lagstiftningsprocessens olika steg, från att regeringen tillsätter en utredning till att riksdagen fattar beslutet, i en tidslinje där information om ärendet fylls på allt eftersom processen fortskrider. Tidslinjerna utgörs av en kombination av automatgenererad regerings- och riksdagsdata och Altingets egna journalistiska material. På det sättet samlas sammanfattningar, viktiga datum och relevant journalistik kopplat till ett specifikt ärende i en och samma lättöverskådliga vy. 

Verktyget är utformad för att du snabbt ska få god överblick över ärenden relevanta för dig då du kan filtrera på utskott, departement och även fritextsöka. Det är ett verktyg för dig som jobbar med politik och påverkan eller för dig som vill få en inblick i vad som försiggår i svensk sakpolitik. 

Login