Debatt

MUCF: Sämre levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning – ett stöd bör utredas

Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga. De arbetar eller studerar i lägre utsträckning och upplever hinder för att delta i fritidsaktiviteter. Det skriver Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som vill att regeringen tillsätter en utredning. 

MUCF:s rapport visar att levnadsvillkoren inte ser likadana ut för alla unga. En ekonomiskt utsatt grupp är unga med funktionsnedsättning.
MUCF:s rapport visar att levnadsvillkoren inte ser likadana ut för alla unga. En ekonomiskt utsatt grupp är unga med funktionsnedsättning.Foto: Linnea Bengtsson/MUCF
Lena Nyberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar tydligt att de ekonomiska levnadsvillkoren inte ser likadana ut för alla unga. En av de grupper som är ekonomiskt mest utsatta är unga med funktionsnedsättning. Resultaten baseras på MUCF:s nationella ungdomsenkät som genomförs vart tredje år bland unga (16–25 år) och som senast genomfördes våren 2021.

Fler är arbetslösa, fler har dålig ekonomi

Andelen unga som uppger att de i huvudsak ägnar sig åt annat än studier eller arbete uppgick under 2021 till 20,6 procent bland unga med funktionsnedsättning jämfört med 5,6 procent bland dem utan funktionsnedsättning. 8,7 procent av de unga med funktionsnedsättning betraktade sig som huvudsakligen arbetslösa och 4,9 procent som huvudsakligen sjukskrivna. Motsvarande andel bland unga utan funktionsnedsättning var 2021 i stället 3,3 respektive 0,2 procent.

Rapporten visar att 35,9 procent av unga med en funktionsnedsättning år 2021 var ganska eller mycket missnöjda med sin ekonomi, jämfört med 20,3 procent av andra unga. 25,6 procent hade svårt att klara löpande utgifter för mat, hyra och räkningar, jämfört med 15,8 procent. Unga med funktionsnedsättning hade i högre utsträckning också fått ekonomisk hjälp från sina föräldrar än andra unga.

Svårt på arbetsmarknaden

Pandemins effekter på ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och deras ekonomiska levnadsvillkor behöver följas upp löpande under de kommande åren, både av MUCF och andra myndigheter. Här behövs ett särskilt fokus på effekter för unga med funktionsnedsättning.

Nätverk och egna kontakter spelar stor roll för att unga ska få jobb och sommarjobb kan ofta vara ingången på arbetsmarknaden. Även här är skillnaderna mellan olika grupper av unga stora. Andelen unga med funktionsnedsättning som uppger att de haft sommarjobb är 66,7 procent jämfört med 75,7 procent för andra unga. Det är också en högre andel unga med funktionsnedsättning som aldrig har sökt sommarjobb.

Rädsla för dåligt bemötande

Vi vet sedan tidigare att unga med funktionsnedsättning upplever att de har sämre möjlighet att ta del av aktiviteter på fritiden. De avstår från aktiviteter bland annat för att dessa inte är anpassade och tillgängliga och för att de är rädda att bli dåligt bemötta.

MUCF:s rapport visar att även ekonomin är ett hinder för många. 40,9 procent bland unga med funktionsnedsättning svarade i 2021 års ungdomsenkät att de har avstått från fritidsaktivitet under det senaste året för att den varit för dyr, jämfört med 32,9 procent bland andra unga.

Utred ett ekonomiskt stöd

Myndigheten föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att studera hur ett ekonomiskt stöd för fritidsaktiviteter kan utformas. Alla unga har rätt till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter, något som betonas både i ungdomspolitiska målet och barnkonventionen.

Rapporten visar tydligt att det krävs flera insatser för att förhindra att unga med funktionsnedsättningar hamnar i ett långvarigt utanförskap. Både för att förhindra att denna grupp unga hamnar utanför arbetsmarknaden i ett långvarigt utanförskap och för att underlätta övergången från inaktivitet till arbete eller studier.

Alla ungas rättighet

Alla unga har rätt till goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Möjligheten att försörja sig, att ha en trygg inkomst och tillräckliga ekonomiska resurser påverkar många andra delar av livet.

 

Fotnot

Med unga med funktionsnedsättning avses i rapporten personer som själva identifierat att de har någon funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom som innebär svårigheter i vardagen. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00