Debatt

Med hjälp av privata utförare kan vårdköerna kapas

Privata utförare kan och vill vara med i långsiktiga samarbeten för att leverera en vård av god kvalitet. Det skulle kunna minska vårdköerna och se till att det inte skapas nya. Det skriver Karin Elinder och Björn Arnek, Vårdföretagarna.

Invånarna i varje region ska kunna vara trygga med att kunna få vård i rimlig tid, skriver debattörerna.
Invånarna i varje region ska kunna vara trygga med att kunna få vård i rimlig tid, skriver debattörerna.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Målet med den statliga vårdgarantin, som sedermera införlivades som lag, var att öka tillgängligheten och avskaffa långa väntetider i vården. Den övergripande tanken var att stärka patienternas rättigheter med möjlighet att ställa krav på dem som bär ansvaret för landets sjukvård.

Tyvärr har visionerna inte nåtts; lagen följs inte. Vårdföretagarna har i månatliga rapporter om kösituationen följt och uppmärksammat frågan. I dag är vi i en situation där väntetider långt över vårdgarantin har normaliserats. Samtidigt finns insatser att göra redan i dag för att närma sig målen som faktiskt utlovats. Och, det finns möjlighet att organisera stora delar av vården så att köer inte byggs upp.

Genom att upphandla vård kan fler utförare bidra och fler patienter ges tillgång till vård utan väntan.

I dag är det 61 000 människor som väntat mer än 90 dagar på en åtgärd de bedömts behöva: en knäprotes, en gråstarrsoperation eller framfallskirurgi är några exempel. Förutom det onödiga lidande som tusentals personer har att möta varje dag medan de väntar, så är inte heller vården jämlik. Din bostadsort avgör vilken hjälp du erbjuds och hur lång kön är.

Regionerna bör utöka sitt samarbete med privata utförare, och invånarna i varje region ska kunna vara trygga med att kunna få vård i rimlig tid. Fler utförare kan och vill vara med i långsiktiga samarbeten för att leverera en vård av god kvalitet. Det skulle kunna minska vårdköerna och se till att det inte skapas nya. Det finns många goda exempel från hanterandet av pandemin att dra lärdom av när det gäller att samarbeta mot ett gemensamt mål. Vårdföretagarna har en rad förslag på politiska åtgärder som skulle kunna ge patienterna förbättrade möjligheter och att den lag som gäller dem faktiskt följs.

Använd all kapacitet som finns tillgänglig
Genom att upphandla vård kan fler utförare bidra och fler patienter ges tillgång till vård utan väntan. Den planerade specialiserade vården är i många fall väl lämpad att erbjudas inom ramen för upphandlingar eller vårdval. Men på kort sikt, och för de som redan i dag hamnar i långa köer kan nuvarande avtal ses över. Många avtal har till exempel takkonstruktioner som begränsar antalet patienter som får tas emot. Detta trots att behov så väl som kapacitet finns. Här finns möjlighet att se till att fler som bedömts behöva vård får det inom vårdgarantin och att köer helt enkelt betas av.

Stärk patienternas möjligheter att söka vård i hela landet
Tillgängliggör information om väntetider. Den nationella vårdförmedlingen som initierats av regeringen är ett steg i rätt riktning och att få den på plats bör prioriteras. Det måste vara enkelt för patienterna att söka och för vårdgivare att guida patienten till en vård utan väntan. Men i dag saknas möjlighet att söka slutenvård i hela landet.

Se över en skärpning av vårdgarantin  
Regeringen bör tillsätta en utredning om en skärpt vårdgaranti, med utgångspunkt i kortare tidsgränser och ökade incitament och krav för regionerna.

Vårdföretagarna kommer även framöver månadsvis presentera rapporter över hur kösituationen utvecklas. I den senaste skärskådar vi hur utvecklingen ser ut i våra storstadsregioner. Skåne har den längsta kösituationen, Stockholm har en avsevärt kortare kötid. Köerna måste bort – Sverige ska ha en jämlik vård som finns där när människor behöver den. Att 61 000 personer väntat längre än tre månader på en åtgärd de bedömts behöva kan aldrig ha varit målet när vårdgarantin infördes.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00