M-ledamöter: Krigsplacera kulturarbetare

DEBATT. Kulturen bör ses som en naturlig del i totalförsvaret. Vi anser att Rekryteringsmyndigheten, i sitt krigs- och krisplaceringsarbete, ska få uppdraget att även inkludera kulturarbetarna, skriver fem Moderater i kulturutskottet. 

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot
Lotta Finstorp (M)
Riksdagsledamot
Ann-Britt Åsebol (M)
Riksdagsledamot
Viktor Wärnick (M)
Riksdagsledamot
John Weinerhall (M)
Riksdagsledamot

 

Just nu pågår ett intensivt arbete runt om i landet med att bygga upp samhällets förmåga att kunna stå emot allvarliga störningar och påfrestningar i form av kriser av olika slag eller i värsta fall krig.

Både regeringen, ansvariga myndigheter, samhället i stort och vi själva har ett omfattande ansvar för att bland annat landets gränser kan skyddas, befolkningens säkerhet tryggas och att fungerande el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård säkerställas.

Påtryckningar av M

Allt detta är ju oerhört viktigt, vilket det råder stor samstämmighet kring. Men i orostider av gråzonskonflikter, kris och krig utsätts vi människor även av andra hot, såsom desinformationskampanjer, historieförfalskningar och andra försök att så otrygghet, rädsla och split oss samhällsmedborgare emellan. Hur människan i själ och hjärta mår i tider av osäkerhet är minst lika viktigt att hantera.

Just nu pågår regeringens utredning om återinrättandet av en myndighet för psykologiskt försvar efter förslag och påtryckningar av Moderaterna. I arbetet med att utveckla och samordna det psykologiska försvaret har kultursektorn enligt vår mening en väldigt viktig och naturlig roll.

Nyttja kompetenser

Inom kultursektorn finner vi många, olika och viktiga kompetenser. Musiken och musikerna med sin förmåga att beröra, få oss att minnas, känna och skapa gemenskap. Teatern och skådespelarna som upprätthåller den öppna, demokratiska dialogen, som både utvidgar våra begrepp och förser oss med berättelser.

Bilden och konstnärerna, filmen och regissörerna som får oss att reflektera, skapa sammanhang, drömma och uppleva. Bibliotek och museer, som redan i dag har uppdraget att främja kunskap och fri åsiktsbildning. Kompetenser som bättre bör kunna nyttjas och sättas in i ett större sammanhang.

Motståndskraft

I ett samhälle behöver vi inte bara tillgängliggöra fakta, utan också i orostider skydda landet med fakta. I desinformationskampanjer ger man sig bland annat på historiska frågor och försöker vrida dem till fördel för sina syften.

Vi behöver de fakta och den kunskap som finns på bibliotek, arkiv och museer, men också kulturarvets berättelser. Det spelar en roll för befolkningens motståndskraft.

Inkludera kulturarbetarna

I den återuppbyggnad av totalförsvaret som pågår kartläggs och resurssätts hur samhällets funktioner ska säkerställas. Huvudansvaret för detta har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men även Rekryteringsmyndigheten (TRM) som bedriver ett omfattande krigs- och krisplaceringsarbete för både militär och civil personal på uppdrag av Försvarsmakten och civila beredskapsorganisationer.

Kulturen, med biblioteken, arkiven och museerna, musiken, bilden och teatern, bör i det arbetet ses som lika viktiga verktyg i en ny och hård verklighet. Kulturen bör ses som en naturlig del i totalförsvaret.

Därför har vi i en motion till riksdagen lyft frågan om att Rekryteringsmyndigheten (TRM) i sitt krigs- och krisplaceringsarbete ska få uppdraget att även inkludera kulturarbetarna utifrån sina respektive yrkesroller. Även i kris och krig behövs kulturen. Kanske mer än någonsin.

Forrige artikel L-politiker: Reformera den dysfunktionella skolmarknaden L-politiker: Reformera den dysfunktionella skolmarknaden Næste artikel KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg