Debatt

Kommunmoderater: Utan ny innovativ teknik kommer inte Sverige nå klimatmålen

Sverige och våra kommuner ligger i absolut framkant av den tekniska utvecklingen som kan bidra till att vi når klimatmålen i tid. Nu behöver vi bara rätt förutsättningar för att använda den nya tekniken i stor skala. Det skriver flera kommunföreträdare för Moderaterna.

Värtaverket i Stockholm är en av de anläggningar som använder sig av ny teknik för koldioxidavskiljning.
Värtaverket i Stockholm är en av de anläggningar som använder sig av ny teknik för koldioxidavskiljning.Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en tid med extremväder, globala värmerekord och skyfall som orsakar stora översvämningar är klimatförändringarna en angelägen fråga. FN:s klimatpanel IPCC har fastställt att utsläppen av växthusgaser behöver halveras till 2030 jämfört med 2010. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll och det krävs kraftfulla lösningar för att vända trenden.

Samtliga debattörer

Peter Danielsson
Gruppledare Moderaterna SKR
Christofer Fjellner
Oppositionsborgarråd (M) Stockholm
Axel Josefson
Oppositionsråd (M) Göteborg
Helena Nanne
Oppositionsråd (M) Malmö
Therez Almerfors
Oppositionsråd (M) Uppsala
Christian Orsing
Kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborg
Alicja Kapica
Oppositionsråd (M) Sundsvall
Andreas Löwenhöök
Oppositionsråd (M) Skellefteå
Pernilla Tornéus
Oppositionsråd (M) Växjö
Alexander Rosenberg
Kommunalråd (M) Södertälje

Sverige har ett ambitiöst klimatmål om att nå netto-noll 2045 och många kommuner har ännu högre ambitioner än så. Men det räcker inte med mål – vi måste också leverera resultat.

CCS/U (Carbon capture and storage/utilisation), det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid, är en av de viktigaste kompensatoriska åtgärderna för att vi ska nå våra klimatmål. CCS är en ny innovativ teknik som också medför att en helt ny industri och marknad växer fram. Sverige och våra kommuner ligger i absolut framkant av den tekniska utvecklingen. Nu behöver vi bara rätt förutsättningar för att använda CCS-tekniken i stor skala.

Våra kommuner är alla intresserade av att få CCS/U-anläggningar på plats. För att lyckas krävs att de regulatoriska och ekonomiska frågorna hanteras i takt med de tidplaner som finns. Tre frågor är särskilt viktiga:

1. Det krävs klarhet i finansieringsfrågan

CCS/U-anläggningar är miljardinvesteringar och finansiering av denna nya industri behöver stå på bred grund. Finansdepartementets förslag från i somras om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid är ett bra steg i rätt riktning. Utöver industriklivet är det helt avgörande att systemet med omvända auktioner för bio-CCS snabbt kommer på plats – vilket också Tidöpartierna är överens om. Därutöver behövs ett ramverk som tillåter en marknad för handel med negativa utsläpp. Aktörer som ger upphov till utsläpp genom sin produktion och användning behöver vara med och betala. Det krävs ett utredningsarbete för vilket styrmedel som är lämpligt för att överföra kostnaderna för infångning och slutlagring av koldioxid till dem som ger upphov till utsläppen.

Avfallsförbränning med CCS är en ansvarsfull metod som bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären genom slutlagring av den fossila koldioxiden.

Vidare är det avgörande att få klarhet i vem som kan tillgodoräkna sig de negativa utsläppen i sin klimatredovisning. Förslagsvis ska principen om co-claiming för gemensamt anspråk mellan ett företag och en nation gälla. Negativa utsläpp bör behandlas på samma sätt som andra åtgärder som genomförs för att nå Parisavtalets mål. Lyckas vi inte med detta kommer inte handel med negativa utsläpp vara möjlig.

2. Möjliggör allokering av den biogena koldioxiden

Koldioxiden som avskiljs måste också hanteras på bästa möjliga sätt. I de fall där massan är en mix av både fossil och biogen koldioxid (koldioxid som frigörs när biologiskt material förbränns eller förmultnar), som vid exempelvis avfallsförbränning, är det enligt regelverket inte möjligt att särskilja koldioxidens ursprung.

Detta är olyckligt eftersom det bidrar negativt till den redan stora utmaningen att ställa om stora branscher såsom flyg- och fartygssektorn, där biobränsle är en nyckel för att ersätta fossilt bränsle. Sverige bör därför driva frågan i EU om att det ska vara möjligt att allokera den biogena koldioxiden under förutsättning att det finns pålitliga underlag som visar på verklig fördelning mellan biogen och fossil koldioxid.

3. Klassa inte avfallsförbränning med CCS som icke hållbar

Från 2028 kommer EU att införa EU-ETS på avfallsförbränning. Det innebär att fossila koldioxidutsläpp från avfallsförbränning kommer att likställas med utsläpp från kol- och naturgasförbränning. Detta trots att avfallsförbränning är en nödvändig metod för att hantera plast samt producera el och värme.

Avfallsförbränning med CCS är en ansvarsfull metod som bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären genom slutlagring av den fossila koldioxiden. Därför bör Sverige driva på frågan i EU om att avfallsförbränning som har en CCS-anläggning där koldioxiden slutlagras ska klassificeras som hållbar.

EU är snart i mål med klimatpaketet FitFor55 och skapar därmed ett nästintill heltäckande system för handel med utsläppsrätter inom EU. För att fortsätta ligga i framkant måste Sverige komplettera med nationell klimatpolitik inom de områden som inte regleras inom FitFor55. Eftersom EU ännu inte har ett eget regelverk för CCS är just utformningen av ett regelverk och ekonomiska förutsättningar för att i stor skala kunna avskilja och lagra koldioxid ett bra exempel på ett område där Sverige kan ta en ledande roll i klimatomställningen.

Vi moderater fokuserar på klimatpolitik som snabbt kan minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och globalt. Vi prioriterar att ställa om industrin och fordonssektorn som står för en stor del av Sveriges utsläpp. För att lyckas behöver transporterna ställas om så att bilar, lastbilar och flygplan drivs på ren el och hållbara biobränslen.

Vi behöver också skapa långsiktiga förutsättningar för industrins omställning, förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning och få på plats en storskalig satsning på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

Nämnda personer

Christofer Fjellner

Förste vice ordförande (M) kommunstyrelsen Stockholms stad, oppositionsborgarråd Stockholms stad, ledamot i partistyrelsen
Studier i statsvetenskap och ekonomi (Lunds uni. och Uppsala uni.)

Peter Danielsson

Andre vice ordförande (M) Sveriges kommuner och regioner
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1999)

Helena Nanne

Oppositionsråd (M) Malmö stad, kommunstyrelsens andre vice ordförande Malmö stad
Master i personal- och arbetslivsfrågor (Lunds uni. 2017)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00