Debatt

Inför snabbspår för att bygga ut den havsbaserade vindkraften

Som en internationell aktör inom projektering av vindenergi både på land och till havs framstår den svenska processen för tillståndsgivning som enormt byråkratisk och utdragen. Det skriver Anders Wiktorson och Anna Berggren, COWI Sverige.

Det tar för lång tid att bygga ut den havsbaserade vindkraften, menar debattörerna.
Det tar för lång tid att bygga ut den havsbaserade vindkraften, menar debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige befinner sig i en långsiktig energikris som kommer att förvärras i takt med att elförbrukningen ökar till följd av en accelererande elektrifiering av transporter och industrins gröna omställning. Energimyndigheten uppger att elanvändningen kan fördubblas fram till 2035. Därför behöver elproduktionen öka kraftigt. Där kommer havsbaserad vindkraft vara en mycket viktig komponent – inte minst för att kunna öka produktionen i ett medellångt tidsperspektiv.

Tillstånd dröjer

Som en internationell aktör inom projektering av vindenergi både på land och till havs framstår den svenska processen för tillståndsgivning som enormt byråkratisk och utdragen. Tiden från ansökan till byggstart handlar om decennier snarare än år, vilket hindrar utbyggnad av nödvändig förnyelsebar energi. Därför krävs radikala åtgärder här och nu.

I nuläget finns det havsbaserad vindkraft i tillståndsfas på cirka 67 terawattimmar (TWh). Det motsvarar nästan hälften av den totala elkonsumtionen i Sverige. Det tillskottet i kombination med lagring av el genom grön vätgas skapar goda förutsättningar att bidra med stora mängder grön energi till såväl hushåll som industri.

För att så snabbt som möjligt få fart på etablering av havsbaserad vindkraft bör regeringen snarast överväga en tillfällig undantagslagstiftning som ett snabbspår runt nuvarande långbänk. En sådan lagstiftning och regelverk bör omfatta aktörer med befintliga ansökningar i tillståndsfas kring havsbaserad vindkraft.

Försvarsmakten lägger krokben

Dessa ansökningar bör förslagsvis processas och ges besked inom tolv månader. Det skulle i praktiken kräva att antalet instanser i tillståndsprocessen minskas eller att dessa får en begränsad och definierad tid på sig att handlägga ärenden om vindkraft. På så sätt kan elproduktionen öka inom ett tidsspann som ny kärnkraft inte kan leverera inom.

För att så snabbt som möjligt få fart på etablering av havsbaserad vindkraft bör regeringen snarast överväga en tillfällig undantagslagstiftning som ett snabbspår runt nuvarande långbänk. 

Det föreslagna tillvägagångsättet kommer med all säkerhet uppröra flertalet som också kommer mena att det inte går eller att de ser en risk för negativa konsekvenser. Men i detta fall måste samhällsviktig infrastruktur vara ett överordnat nationellt intresse. Försvarsmakten är en central aktör i processen kring havsbaserad vindkraft och har ofta sagt nej, vilket är en försvårande omständighet. Säkerhetsfrågan är central men även elförsörjning måste väga tungt i Sveriges säkerhetspolitiska intressen och beredskap.

Förenkla tillståndsprocessen

Regeringen behöver parallellt med en undantagslagstiftning snabbt inleda ett arbete med att förenkla och snabba på tillståndsprocessen. Reglerna måste förändras i grunden och det skulle kräva att staten tar en mer aktiv roll och anvisar etableringsområden för vindkraftsparker. Det uppdraget kan ges till en redan befintlig myndighet som till exempel Energimyndigheten. En sådan statlig styrning skulle kunna innebära att en aktör som vinner ett anvisningsförfarande får en viss tid på sig att förbereda en ansökan om tillstånd utan konkurrens. Ett liknande system med auktioner finns på plats i Danmark.

I en akut situation måste intressen och risker vägas mot varandra och det finns alltid målkonflikter. Vi är nu i ett extraordinärt läge. Det kräver att regeringen, energiminister Ebba Busch (KD) samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) verkligen står för det paradigmskifte som den nya regeringen säger sig representera.

Nämnda personer

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00