Ideella kulturutövare kritiska till återstartspaket

För svagt stöd till ideella kulturutövare – och ingenting till Svenska kyrkan eller andra trossamfund. Det är två av de mest kritiska synpunkterna i remissvaren på utredningen om kulturens återstartspaket.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anders Gustafsson

I dag, onsdag, är sista möjligheten att skicka in remissvar på betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen”,  SOU 2021:77. Redan har flera svar inkommit, bland annat från delar av civilsamhället.

Det var i september 2021 som den särskilda utredaren Linda Zachrison överlämnade slutbetänkandet till dåvarande kulturminister Amanda Lind (MP). 

Utredningens huvudförslag
 1. Möjliggör återstart. Inrätta statliga återstarts- och utvecklingsstöd till konstnärer och kulturverksamheter under 2022–2023. Stärk stöden till scenkonstallianser och musikarrangörer samt inför stimulansstöd i form av kulturcheckar.
 2. Stärk de ekonomiska förutsättningarna långsiktigt. Öka de statliga stöden till den fria kulturen, konstnärer, kultursamverkansmodellen och civilsamhällets organisationer permanent.
 3. Stärk internationellt utbyte och samverkan. Stärk stödet för internationellt kulturutbyte och inför ett stöd för medfinansiering till EU-programmet Kreativa Europa.
  Anpassa trygghetssystemen. Utred hur statliga stipendier ska hanteras i trygghetssystemen och utveckla informationen om trygghetssystemen till konstnärer.
 4. Tillvarata digitaliseringens möjligheter. Gör en satsning på digitalisering av kulturarvet, utred nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker, genomför kompetenshöjande insatser inom upphovsrätt och ta höjd för ersättningar till upphovspersoner och medverkande konstnärer vid satsningar på digital kultur.
 5. Förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKN). Inför ett produktionsincitament för film och TV i Sverige och ett exportstöd för KKN, utveckla statistik och analys om KKN, utred hur innovationsstöd på ett bättre sätt kan inkludera KKN och stärk den interdepartementala samordningen i KKN-frågor.
 6. Stärk kulturskolan och kultur i skolan. Permanenta utvecklingsbidragen till kulturskolan, utred behov av fler insatser för att stärka kulturskolan och främja utbytet mellan kultur och skolan.
 7. Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet. Analysera orsakerna till det ojämlika kulturdeltagandet och genomför en främjande insats.
 8. Utveckla kulturpolitikens inriktning. Ta fram en färdplan för filmpolitiken, utred kultursamverkansmodellens utveckling och förutsättningarna för en kulturstiftelse.
 9. Finansiera en nationell plattform för utställningsaktörer inom bild och form.

Bara en vecka därefter kom Myndigheten för kulturanalys med en rapport som bekräftade det dystra läget. Den visade att antalet anställda inom kulturen hade minskat drastiskt, jämfört med arbetsmarknaden som helhet. 

Flera av ansatserna och förslagen i slutbetänkandet får tummen upp. Däremot finns det några principiellt intressanta invändningar, inte minst från civilsamhälleshåll.

Om man börjar i det grundläggande problemet med resurser, så varnar Region Västerbotten för att den årliga uppräkningen av medlen till kultursamverkansmodellen riskerar att ätas upp av inflationen. De rekommenderar att anslagshöjningen bör vara minst två procent, för annars kan inflationen i praktiken äta upp värdet.

Några av remissinstanserna stöder slutbetänkandets förslag om att utreda en kulturstiftelse där statliga och privata medel matchas.

Riksrevisionens svar förtjänar uppmärksamhet, då de problematiserar bilden. Bland annat skriver de att riksdagen vid flera tillfällen har sagt att statlig verksamhet inte bör ske i stiftelser om det inte finns särskilda skäl till det.

Anledningarna är flera. Insynen i och kontrollen över stiftelser är begränsad, eftersom ägare eller medlemmar saknas om man exempelvis jämför med aktiebolag eller ideell förening. Ändamålet är svårt att anpassa till omvärldsförändringar och eventuella nya målsättningar.

När Riksrevisionen 2007 granskade statligt bildade stiftelsers årsredovisningar, blev slutsatsen dessutom att det i många fall är svårt att bedöma om de uppnår sina mål.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.