Debatt

Höj statsbidragen för funktionsrättsrörelsen

Sju av åtta partier säger sig vara villiga att höja statsbidragen till funktionsrättsrörelsen. Nu är det upp till bevis, skriver Elisabeth Wallenius och Nicklas Mårtensson, ordförande respektive generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

Bara en enda gång sedan 2008 tillfördes mer pengar och då marginellt. Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för lön, hyra, el och andra omkostnader, skriver debattörerna.
Bara en enda gång sedan 2008 tillfördes mer pengar och då marginellt. Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för lön, hyra, el och andra omkostnader, skriver debattörerna.Foto: pressbild Funktionsrätt Sverige
Elisabeth Wallenius
Nicklas Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Funktionsrätt Sverige med sina 50 medlemsförbund fick under valrörelsen brett stöd för en höjning av statsbidraget. Höjningen är en förutsättning om vi ska kunna fortsätta vårt uppdrag att arbeta för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Nu ser vi fram emot att de politiska löftena förverkligas.

Funktionsrätt Sverige och andra funktionsrättsorganisationer får statsbidrag för att arbeta för goda livsvillkor för alla personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Sverige. De senaste 15 årens successiva urholkning av statsbidraget hotar vår möjlighet att vara den pådrivande kraft som behövs i utvecklingen för ett inkluderande samhälle.

Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för lön, hyra, el och andra omkostnader.

Vår medverkan och våra kunskaper efterfrågas alltmer, från myndigheter och politiken, organisationer och näringslivet. Under pandemin spelade vårt arbete en avgörande roll för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Vi drev på för tillgänglig information, informerade om vikten av tydliggöranden kring riskgrupper och vaccination och våra medlemsförbund bar en tung men viktig börda i att både förmedla information och stötta oroliga och ibland sjuka medlemmar.

Från och med i år har vi dessutom ett utökat uppdrag som aktiv part i det omfattande arbetet med uppföljning av regeringens funktionshinderstrategi. Detta är en positiv och välkommen utveckling som ligger i linje med såväl FN:s funktionsrättskonvention som med regeringens ambitioner.

Statsbidraget justeras inte

Men trots det växande behovet av vårt arbete sker ingen justering av statsbidraget. Bara en enda gång sedan 2008 tillfördes mer pengar och då marginellt. Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för lön, hyra, el och andra omkostnader.

Under samma period har nio nya funktionsrättsorganisationer beviljats statsbidrag. Att vi blir fler är glädjande, men det innebär också att fler organisationer delar på samma statsbidragspott och får därmed allt mindre resurser.

De knappa resurserna skapar dessutom en nedåtgående spiral. Med mindre resurser tvingas förbunden säga upp personal och genomföra allt färre aktiviteter. Förbunden kan därmed inte vara en tillförlitlig motpart till riksdag, regering och myndigheter på samma sätt som tidigare.

Vårt arbete för att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och åstadkomma samhällsförändringar stärker långsiktigt Sverige som land. För att kunna genomföra detta behövs en varaktig och tillförlitlig finansiering. Syftet med statsbidraget är att värna de ideella funktionsrättsorganisationernas oberoende. Urholkningen av bidraget gör det allt svårare för oss att vara en pådrivande kraft i målet att skapa ett samhälle för alla.

Vi förväntar oss höjda bidrag

Funktionsrätt Sveriges arrangerade partisamtal under mars och april. Då svarade sju av åtta riksdagspartier att de är positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen. Svaren bekräftades i vår partienkät senare under våren.

Vi förväntar oss nu:

• Att bidraget fördubblas för att åter harmonisera med lönenivån som gällde vid revisionen år 2000.

• Att bidraget säkras via inflationsuppräkning och att kompensation ges för nya tillkommande organisationer.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00