Debatt

Folkhälsa är en fråga om nationell beredskap

Sverige bör anta en nationell strategi för hälsa och göra folkhälsan till en del av beredskapen för att möta pandemier och andra hälsohot. Hälsa handlar om frihet, skriver fyra kommun- och regionpolitiker från Liberalerna.

Pandemin har visat hur sårbara vi är. Stärkt folkhälsa bör inkluderas i arbetet med att utveckla Sveriges beredskap, skriver debattörerna.
Pandemin har visat hur sårbara vi är. Stärkt folkhälsa bör inkluderas i arbetet med att utveckla Sveriges beredskap, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Amelie Tarschys Ingre
Anna Starbrink
Helene Odenjung
Pär Lundqvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Pandemin har med smärtsam tydlighet visat på hälsans betydelse för varje enskild människas livschanser, men också för hela samhällets motståndskraft mot kriser. Sverige måste snarast skaffa en nationell strategi för hälsa, och göra folkhälsa till en fråga om nationell beredskap.

Hälsa nämns ofta i högtidstal. Ovanligare är konkreta satsningar och prioriteringar av hälsa. En sådan politik måste bygga på beprövad vetenskap, men också på människors egen kraft.

Hälsa är en frihetsfråga. Den friheten måste komma alla till del.

Som liberaler tror vi på kunskap och på att ge människor verktyg och möjligheter att förbättra sina liv. Vi behöver inga fler pekpinnar eller förbud. Däremot måste vi också se alla de hinder som i dag gör att många människor inte kan forma sina liv och sunda livsval så som de kanske skulle önska. Ett särskilt samhälleligt ansvar handlar förstås om barns och ungas uppväxtvillkor.

En nationell strategi för hälsa

På världshälsodagen presenterar vi en rapport om hälsa för frihet. Sverige ska anta en nationell strategi för hälsa som bland annat behöver innehålla: 

  • Folkhälsa ska bli en strategisk del av beredskapen för att möta pandemier och andra hälsohot. Pandemin har visat hur sårbara vi är. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att, i samverkan med kommuner, regioner och civilsamhället, inkludera stärkt folkhälsa i arbetet med att utveckla Sveriges beredskap.
  • Stärk barns och ungdomars hälsa. Bland annat behövs mer insatser mot övervikten hos barn. Ungdomsmottagningarna ska utvecklas med ökad digital tillgänglighet och insatser som främjar psykisk hälsa. Arbetet behöver ske i samarbete mellan region och kommun. Tidiga insatser redan när barnen är små ska utvecklas för att stärka hälsan och stödja familjer till sunda levnadsvanor.
  • Nya ekonomiska incitament och upphandlingsregler för att stärka hälsa. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer möjliggör investeringar i hälsa och kopplar avkastningen till hur framgångsrik insatsen är. I Stockholm har vi ett framgångsrikt exempel genom de så kallade hälsoobligationerna. Efter ett halvår är 43 procent av de 210 första deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.
  • Hälsosamtal för hela befolkningen. Forskning och erfarenhet visar att hälsosamtal på vårdcentralen kan minska risken för hjärtinfarkt kraftigt (Sollentunamodellen). Sådana samtal bör på sikt erbjudas alla, utifrån individuell bedömning.
  • Ingen åldersdiskriminering i preventionsarbetet. Ålder ska inte hindra någon från att få del av insatser som förebygger ohälsa. Ta bort alla omotiverade åldersgränser i vården, till exempel bör 74-årsgränsen för mammografi ses över. Äldre ska också få del av ett allmänt vaccinationsprogram som skulle kunna omfatta säsongsinfluensa, återkommande covid-19-vaccination, bältros och pneumokocker. Äldre ska inte heller utsättas för fler onödiga risker än andra. Vi säger nej till nya besöksförbud i äldreomsorgen. Däremot bör man kunna kräva att personalen är vaccinerad mot allvarliga smittor.
  • Hälsa som mål för integrationspolitiken. I dag ingår inte hälsa som ett område för det nationella arbetet mot segregation. Det måste ändras. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska särskilt riktas till de områden där behoven är som störst, utöver de generella insatser som kommer hela befolkningen till del. Vårdens resurser ska fördelas efter behov.

Hälsa är en frihetsfråga. Den friheten måste komma alla i Sverige till del.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00