Debatt

Flygbolagen måste sluta särbehandla resande rullstolsanvändare

Den nya EU-lagstiftningen för passagerarrättigheter har en oproportionerlig negativ påverkan på personer med funktionsvariation som använder rullstol. Det skriver Bengt Thorsson, vd Permobil.

Förslaget måste ses över så att medicinteknisk utrustning hanteras tillbörligt, skriver debattören.
Förslaget måste ses över så att medicinteknisk utrustning hanteras tillbörligt, skriver debattören.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

De flesta flygpassagerare i Europa har vid något tillfälle tagit del av information om sina rättigheter, som slås fast i EU:s lagstiftning ”Air Passenger Rights”. Lagstiftningen ses nu över för att hållas aktuell och fortsätta tjäna sitt syfte. För personer som lever med funktionsvariationer erbjuder dock inte dessa regler ett likvärdigt skydd och flygresor kan ofta kännas som ett lotteri.

Inkludera personer med funktionsvariationer

Den föreslagna lagstiftningen från EU-kommissionen är ett steg i rätt riktning, men missar möjligheten att säkerställa ett inkluderande och jämlikt resande för personer med funktionsvariationer.

Vi på Permobil hör många berättelser från våra användare om skadade eller borttappade rullstolar, nekad ombordstigning eller orimliga väntetider för att få stiga av flygplanen. Ingen annan flygpassagerare skulle acceptera denna särbehandling. För att den nya EU-lagstiftningen för passagerarrättigheter verkligen ska vara transformativ måste den erkänna och ställa till rätta de befintliga brister som oproportionerligt påverkar personer med funktionsvariation.

För personer med funktionshinder innebär förslaget vissa specifika fördelar. Till exempel ska en medföljande person erbjuds kostnadsfri flygbiljett, men detta gäller endast då flygbolaget kräver att en person ska åtfölja passageraren med funktionsvariation. Andra fördelar är utökade rapporteringsskyldigheter för flygbolagen och en förstärkning av de nationella tillsynsorganens roll.

Skydda rullstolsanvändare

Dock förbisågs viktiga ändringar som skulle ha skyddat rullstolsanvändares rättigheter, i synnerhet hanteringen av rullstolarna, som är klassade som medicinteknisk utrustning. Dessa oumbärliga hjälpmedel, som för närvarande betraktas som vanligt bagage av flygbolagen, ses av många av våra rullstolsanvändare som en del av dem själva. Om en rullstol skadas eller förloras under en flygning står passageraren utan möjlighet att förflytta sig och försätts i en mycket sårbar position.

Vi på Permobil hör många berättelser från våra användare om skadade eller borttappade rullstolar, nekad ombordstigning eller orimliga väntetider för att få stiga av flygplanen.

Förslaget måste ses över så att medicinteknisk utrustning hanteras tillbörligt. En studie från 2021 rekommenderade EU-kommissionen att säkerställa att skador på/förluster av rullstolar och hjälpmedel ersätts till sitt fulla värde, snarare än som i dag då de ersätts på samma nivå som semesterbagage. Full ekonomisk ersättning är av största vikt för våra användare, men det krävs mer för att skapa förtroende och öka rullstolsanvändares tillit och säkerhet när de flyger.

Vi efterfrågar en tydlig beskrivning av flygbolagens skyldigheter när det gäller transport av resenärer med/i behov av medicinteknisk utrustning, med betoning på hur rullstolar och andra hjälpmedel hanteras. Lagstiftningen måste tillgodose behoven hos alla passagerare, inklusive personer med funktionsvariation.

Alla ska kunna se världen

Här bör följande förslag beaktas:

  • Höj ekonomisk ersättning för skador, förseningar eller förluster av rullstolar och hjälpmedel för att på ett rättvist sätt återspegla deras värde och betydelse för personer med begränsad rörlighet.
  • Garantera att flygbolagen erbjuder rimlig kompensation till passagerare med funktionshinder i händelse av nekad ombordstigning.
  • Kräv att flygbolagen och flygplatser tillhandahåller utbildning till sin personal för att säkerställa att de kan ge adekvat assistans och stöd till passagerare med funktionshinder.

Vi vill uppnå en inkluderande flygupplevelse där lagstiftningen bidrar till att erbjuda alla passagerare, oavsett förutsättningar, möjligheten att se världen och att resa med värdighet och trygghet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00