Debatt

Farligt krångel för farligt avfall 

Miljöskandaler, som Think Pink, påvisar hur verklighetsfrånvänd och regeltung nuvarande lagstiftning är – och uppmuntrar närmast till olaglig avfallshantering. Det är dags att lagen kommer ner på jorden och förenklas. Dels för att effektivisera processen och för att återfå allmänhetens förtroende. Det skriver en rad företag och organisationer. 

”De senaste avfallsskandalerna, exempelvis fallet med dumpad batterimassa och de åtalsanmälda Think Pink-företagen har lyft fram problemet med otillräcklig tillsyn”, skriver debattörerna. 
”De senaste avfallsskandalerna, exempelvis fallet med dumpad batterimassa och de åtalsanmälda Think Pink-företagen har lyft fram problemet med otillräcklig tillsyn”, skriver debattörerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtidigt som miljöskandaler likt Think Pink har kunnat fortgå alltför länge, har utmaningarna för de som strävar efter att agera korrekt bara ökat. En komplicerad och verklighetsfrånvänd lagstiftning ökar incitamenten att välja olagliga vägar för avfallshantering, samtidigt som kostnaderna och bördan för de som följer lagen eskalerar.

Samtliga skribenter

Ulrika Blomqvist
vd Bostadsrätterna  

Anders Holmestig
vd Fastighetsägarna

Johan Nyhus
förbundsordförande HSB

Johanna Frelin
vd Riksbyggen

Anders Nordstrand 
vd Sveriges allmännytta

Tony Clark
vd Avfall Sverige

De senaste avfallsskandalerna, exempelvis fallet med dumpad batterimassa och de åtalsanmälda Think Pink-företagen har lyft fram problemet med otillräcklig tillsyn. Samtidigt är regelverket så omfattande och komplext att det inte bara gör det svårt att hantera utan också fördyrar och försvårar hantering av farligt avfall. Det finns ett akut behov av att göra det enklare för seriösa företag och samtidigt täppa till möjligheterna för dem som vill kringgå reglerna.

Det finns ett akut behov av att göra det enklare för seriösa företag och samtidigt täppa till möjligheterna för dem som vill kringgå reglerna.

Allmänheten måste kunna känna förtroende 

Genom att förenkla reglerna och göra dem lättare, kan vi säkerställa att farligt avfall hanteras korrekt. Målet är ett tydligt och tillförlitligt system där företag vet exakt hur de ska agera och där allmänheten kan känna förtroende för att avfallshanteringen sköts på ett säkert och korrekt sätt. De senare årens miljöskandaler med nedgrävda batterier, olagliga deponier och dumpning är alla påminnelser om de risker som finns när regelverk och tillsyn brister.

Vi uppmanar nu regeringen att uppdra åt Naturvårdsverket att prioritera om och fokusera på regelförenklingar för hanteringen av farligt avfall.

Det är inte enbart reglerna som behöver bli tydligare och enklare; Naturvårdsverkets avfallsregister behöver också förbättras. Rapporteringsprocessen behöver förenklas avsevärt och administrativa processer anpassas så att det blir mycket enklare att rapportera och följa det farliga avfallet.

Förslag till förbättringar

  • Uppdatera avfallsregistret: Sverige var försenat med implementeringen av avfallsregistret jämfört med EU:s krav, och det är tydligt att registret inte utnyttjat digitaliseringens fördelar fullt ut. Det behövs en översyn för att minska det administrativa arbetet för de som hanterar farligt avfall, inspirerat av andra länder som Finland.
  • Anpassa avfallsregistret till verkligheten: Lagstiftningen och avfallsregistret bör spegla de faktiska förhållandena, där avfall transporteras av olika aktörer och servicearbeten utförs av entreprenörer. Den nuvarande komplexiteten behöver förenklas. I dag ska varje transportsträcka rapporteras separat utan möjlighet att använda den rapportering som skett av tidigare aktörer för samma avfall.
  • Förenkla lagstiftningen men skärp tillsynen: Erfarenheter från miljöskandaler visar att även strikt lagstiftning är ineffektiv utan adekvat tillsyn. Det är viktigt att lagstiftningen är lätt att följa, samtidigt som tillsynen fokuserar mer på att upptäcka och åtgärda överträdelser mot miljölagstiftningen.

Det är bland annat nödvändigt att förenkla i regelverket för interna förflyttningar. Den strikta tolkningen från Naturvårdsverket, som begränsar möjligheterna för undantag till endast mycket begränsade områden, står i vägen för en smidig hantering för de som dagligen arbetar med farligt avfall på sina egna fastigheter eller inom sina bostadsområden.

Det är därför avgörande att föreslå lättnader eller klara undantag för interna förflyttningar, exempelvis inom ett och samma bostadsområde. Sådana åtgärder skulle innebära en väsentlig minskning av den administrativa belastningen, utan att kompromissa med spårbarheten och säkerheten för det farliga avfallet när det senare transporteras vidare.

Avgörande att lättnader införs 

Förändringen skulle innebära effektivare hantering av farligt avfall utan onödig byråkrati, samtidigt som korrekt hantering och spårbarhet av farligt avfall upprätthålls. Det är viktigt att regelverket anpassas till verklighetens förhållanden och underlättar för de som arbetar för att upprätthålla en säker och ansvarsfull avfallshantering.

Avfall Sverige har redan tagit initiativ genom att begära lagförenklingar för att upprätthålla en effektiv avfallsinsamling från hushåll och verksamheter till kommunernas och producentansvarsföreningarnas mottagningsanläggningar. Det är dags för ytterligare åtgärder för att säkerställa att alla kan hantera avfall på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

Genom att inkludera dessa förslag i regelverket strävar vi efter en mer balanserad och praktisk miljölagstiftning som både skyddar miljön och underlättar för företagen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00