Enklare få tillbaka stulna nationella skatter

KLENODER. Kulturföremål som klassas som nationella skatter och som olagligen förts bort från en annan medlemsstat i EU ska bli enklare att få tillbaka, har riksdagen beslutat.

Redan i dag finns EU-regler om hur museiföremål ska lämnas tillbaka. Nu har dessa regler ändrats, vilket leder att de svenska reglerna också måste ändras. Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter.

Enligt riksdagsbeslutet ska tidsfristen förlängas från två till sex månader för att myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten ska kunna kontrollera om ett föremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål.

Detsamma gäller tidsfristen för när en talan om återlämnande senast ska väckas. Där förlängs fristen från ett till tre år.

Sedan tidigare finns särskilda bestämmelser om en längre tidsfrist om 75 år för att väcka talan om återlämnande av offentliga samlingar och kyrkliga föremål med särskilt skydd. Nu utvidgas det till att gälla även andra religiösa föremål än kyrkliga.

Alla kulturföremål omfattas

Nu ska alla kulturföremål omfattas som en medlemsstat enligt nationell lagstiftning eller nationella administrativa förfaranden klassar eller definierar som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde i den mening som avses i artikel 36 i EU-fördraget.

Det är föremål av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse eller vetenskapligt värde. Det är också  oavsett om de ingår i offentliga samlingar eller inte. Det spelar heller ingen roll om de eller utgör enstaka föremål, eller om de kommer från regelrätta eller otillåtna utgrävningar. Bäringen är om de är klassade eller definierade som nationella skatter i aktuell medlemsstat.

 

Forrige artikel Kommuner får driva internationella skolor Næste artikel Skevt mottagande i skolor ska rättas till Skevt mottagande i skolor ska rättas till
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.