Ei begär förstärkning för att klara ändrat energipolitiskt läge

Tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen behöver förstärka med ytterligare expertis för att bland annat svara upp mot förändrade spelregler på EU:s energimarknad. ”Vi vet redan i dag en del, men sedan är det också vissa saker som är mer oklara,” säger Fredrik Norlund på Ei.

Energimarknadsinspektionens generaldirektör Ulrika Hesslow begär tillskott på ytterligare omkring 20 miljoner kronor för att kunna svara upp mot nya lagkrav på myndigheten.
Energimarknadsinspektionens generaldirektör Ulrika Hesslow begär tillskott på ytterligare omkring 20 miljoner kronor för att kunna svara upp mot nya lagkrav på myndigheten.Foto: Energimarknadsinspektionen
Jacob HederosJohanna Alskog

Likt flera andra myndigheter, såsom Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, (se faktarutor) begär Energimarknadsinspektionen förstärkningar för att klara av nya krav och uppgifter som har sin grund i beslut på EU-nivå.

Energimarknadsinspektionen pekar i sitt budgetunderlag bland annat på att de kommande elmarknadsreformerna kommer att kräva ytterligare expertis från deras sida.

Växande EU-krav på Skogsstyrelsen

Nya rättsakter och initiativ på EU-nivå som rör skog, klimat, miljö och energi innebär att Skogsstyrelsen behöver rejäl förstärkning de kommande åren, enligt myndighetens budgetunderlag är behoven: 50 miljoner år 2024, 100 miljoner året därpå och 150 miljoner år 2026.

De EU-regelverk som innebär nya arbetsuppgifter för Skogsstyrelsen är: Avskogningsförordningen, naturrestaureringsförordningen, ramverk för frivillig certifiering av kolinfångning och kollagring, LULUCF och en ny EU-ram för skogsövervakning, rapportering och datainsamling.

Skogsstyrelsen skriver i sitt budgetunderlag till regeringen:

”Konsekvensen av att inte införa och tillämpa EU-lagstiftningen korrekt kan bli att EU-kommissionen inleder ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige och i nästa steg överlämnar ärendet till EU-domstolen. En bristande efterlevnad kan också få negativa konsekvenser för förtroendet internationellt för svenskt skogsbruk och Sveriges globala konkurrenskraft.”

Men samtidigt bedöms också förändringarna på gasmarknadsområdet, där det nu pågår slutförhandlingar på EU-nivå, leda till att avgifterna som i dag tas in via tillsyn inte kommer att svara upp mot de kraven som väntas komma. Därtill väntas Ei få nya uppgifter när förbrukarflexibilitet ska regleras i EU-förordningar, bland annat för att fatta beslut om utformningen av lokala flexibilitetmarknader på nationell nivå.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00